https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

http://il6iq4.swnuky.cn

http://tbyreg.hy123.net

http://qilvia.tjhc022.com

http://00osfi.ycjtzn.com

http://ba6gjq.sdgtcs.com

http://zmf5w9.cpalginet.com

http://tw6j9w.loftsms.com

http://6yuymp.shxfchotel.com

http://e6iw5a.yyesl.com

http://o10sm5.nrg-fx.com

不满父亲再婚后想要二孩,12岁女孩赌气离家出走幸被找到

2018-10-24 17:57 沈阳晚报
超变传奇网站 常规赛第七名的成绩已经超乎预期,而杰克逊的突然受伤再次打乱了他们的部署,附加赛首战不敌上海,他们及时拨乱反正把索顿换掉,最后连胜两局完成逆转,杀入季后赛;辽宁队已经提前准备更换半决赛乃至决赛的场馆了,北京队告诉他们:请等等。

 东北新闻网 图“我走了,不用找我……”一名12岁的小学六年级女孩露露(化名),悄悄在家中留下字条后离家出走。沈阳晚报、沈报融媒记者第一时间采访到相关情况。9月19日,好消息传来:小女孩正在本溪市南芬救助站,女孩的父亲赶到那里已见到了女儿。归途中,沈阳晚报记者帮助父女俩与心理专家刘长辉进行了连线,随着话题展开,一个重组家庭引发的继母、二胎等问题逐渐浮出水面。

 孩子与父亲发生争吵

 挂断电话后离家出走

 “事发前,一点儿征兆都没有。”杜先生接受本报记者采访时说,就连女儿经常去的那家小饭桌阿姨都感叹:“孩子来时有说有笑的,看不出有啥心事。”

 杜先生是一名长途货运司机。17日早7时许,他开车刚到天津,就接到女儿打来的电话,称感冒了,不想上学。因为当天孩子母亲不在家,家中只有女儿一个人,于是杜先生劝孩子先喝点药坚持上学,放学后如果还不好再打针。但女儿坚持不想上学,于是父女二人在电话中争吵起来,随后女儿挂断电话。

 “我很担心孩子,不停打电话,直到上午9点多女儿都不接电话。”他回忆,自己心里很着急,怕孩子出啥意外。

 警方协助调取监控

 微信寻人全城搜索

 着急之际,杜先生打电话找到一位邻居,邻居赶到杜先生家中查看,发现露露不在家,但留下一张字条,字条中大概内容是:“爸爸,我走了,不用找我,我有一天会回来的。”杜先生赶紧坐火车赶回沈阳。

 在警方的帮助下,通过查看周围监控,杜先生发现,孩子在17日上午9时10分在七号街乘坐地铁,9时40分在沈阳站下地铁,9时50分在中华路出现过,随后监控中再也没发现孩子身影。

 “孩子能去的地方都已经找过了,手机也一直没有开机。”杜先生介绍,一晃儿两天两夜过去了,他在微信朋友圈发布了寻人启事,还拨打110报了警,并向沈阳广播电视台FM98.6“应急帮”、沈阳晚报“沈晚寻人”栏目求助。朋友圈里,“辽宁爱心志愿者群”也帮助转发,沈阳大街小巷上,一些爱心的哥及爱心市民都参与寻找。

 女孩生母因病去世

 父亲再婚想要“二胎”

 19日上午,一条反馈消息传来:孩子被一位好心的本溪市民发现了,已把她送到派出所,民警将女孩送到本溪南芬救助站了。

 杜先生立即乘车往本溪赶。途中,他给记者打来电话聊起了家常:露露是在黑龙江大庆出生的,2岁时,由于其母亲生病,全家人迁至沈阳。遗憾的是,去年露露妈医治无效去世了。生母去世后,杜先生考虑到自己长年在外跑运输,照顾不了女儿,于是经女儿同意后,把她送到一所寄宿制小学,那一年她上小学5年级。

 “我猜想,孩子的事情可能与我再婚有关系。”杜先生告诉记者,前妻去世后,他结交了一个女友。两个多月前,在征得女儿同意后,他和女友举办了婚礼。

 杜先生说,他今年37岁,妻子比自己小7岁。再婚后,女儿与继母相处得还可以,并没有发生不愉快的事儿。不过,他和妻子曾经商议过婚后准备要“二胎”,还征求女儿的意见,对此,露露既没表示同意,也没有强烈反对。

 记者帮找心理专家

 “重建家庭,应给孩子更多爱”

 “最近,我发现孩子有时撒谎。”他说,因此这一次与女儿通电话时,他怀疑女儿谎称感冒不想上学,于是说话语气强硬了一些,可能伤及女儿自尊心,导致女儿离家出走。随着距离本溪越来越近,杜先生有点担心,不知如何面对女儿、见了面怎样与女儿沟通。为此,本报记者出手相助,为杜先生与沈阳市精卫中心青少年成长心理专家刘长辉进行了连线。

 话筒那端,刘长辉支招说,见到孩子立即给她一个拥抱,牵着孩子的手一起回家。途中,不要对孩子指手画脚或追问什么,保持聆听状态,听听孩子怎样说。

 截至14时许,记者接到杜先生来电称,父女俩已抵沈回家。据女儿讲,生母去世她很难过;父亲再婚,更让她感到无助;特别是听到继母想再生“二胎”,更觉得父爱将被剥夺,于是产生厌学情绪,并离家出走。

 刘长辉表示,在重新组建的家庭中,大人与孩子间的矛盾显得较为普遍。小女孩从这个新组建的家庭里得不到深层次需求的满足,会觉得被忽略。家长应多关注孩子,不仅是吃穿,更多的是关注孩子内心需求、爱与归属感。告诉孩子,父亲和继母及周围亲人依旧是爱她的,父爱不会因为其他变故减少,让她保持爱的持续获得感。

 (原标题:《12岁女生与父亲发生争吵 离家出走》)

 

 

 

责编:谭伟
分享:

推荐阅读

开平市立新水库 书坊乡 金盾汽校 珍珠街道 安富
省会长沙市 拱市乡 伍狮垭 九苏木 龙悦路天桥
知名早餐加盟 特色早餐店加盟 加盟特色早点 早餐 加盟 黑龙江早餐加盟
早点铺加盟 早餐餐饮加盟 卖早点加盟 包子早餐加盟 早餐加盟排行榜
早点连锁加盟 特色早餐 大福来早点加盟 早点快餐加盟 早餐加盟开店
移动早点加盟 早点加盟连锁店 上海早餐车加盟 早餐类加盟 早点车加盟