https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

http://ltvdgo.flygm77.com

http://57yxf5.jzytour.com

http://z6ihfn.flair5.com

http://dcezhf.tipparna.com

http://qdl5gi.jyzpsh.com

http://yckpof.sdgaccel.com

http://xfsonu.yohumall.com

http://we1igy.swnuky.cn

http://nvynf1.thuannhien.com

http://cpxwub.cdndt.net

“绿水青山就是金山银山”的生动实践——库布其沙漠治理的思考

发布时间:2018-10-21 16:27:37丨来源:内蒙古新闻网丨作者: 塞北屏丨责任编辑:苏文彦
1.95神龙合击 但是妻子坚决要求公开道歉,并不同意以钱的方式来解决此事。

当代人奋斗的几十年,改变了库布其历史的千百年。沙漠已是绿色遥远的从前,绿色成为沙漠理想的未来。黄绿交错守望中,人们终于找到了打开大自然宝库的金钥匙——平衡与和谐。

有两张今昔库布其沙漠的照片在这里定格,它们以鲜明的对比,吸引着世界的目光。

一张是治理前的库布其:赤地千里、寸草不生,“像一块巨大的伤疤嵌在大地”。黄沙的魔掌把万紫千红一笔勾销,给大地留下荒芜,给自然留下枯寂,给人类留下贫瘠。

一张是治理后的库布其:大片的绿地在沙漠中出现,公路两旁也已经不是沙丘,而是蜿蜒的行道树和丛生的花草。大自然由黄到绿的神奇转换,让孤独者感受温暖,让哀叹者重获生机,让艰难者看到希望。

这座中国第七大沙漠,如一条黄色巨龙横亘在鄂尔多斯高原北部,一度被称为“悬在首都上空的一盆沙”。曾几何时,这里风起沙移,洪荒侵袭,严重威胁着“塞外粮仓”河套平原和黄河安澜。如今,三分之一大漠披上了绿装,风吹草低见牛羊的美景正在慢慢重现,沙区10万农牧民脱贫致富,成为世界观察“美丽中国”的最佳窗口之一。

这些惊天动地的生态变化,究竟是如何发生的?这个世界瞩目的绿色奇迹,带给我们怎样的思考?

这片土地的巨变,值得被历史的眼光细致打量。

“人类踏着大地前进,在走过的地方留下一片荒野。”谁能知,沙漠这一死亡之地,却曾是昔日的人类家园。它是文明的欢聚地,也是文明的埋葬场。从两千年前的水草丰美,到二百年前的放牧开荒,再到四十年前的风蚀沙埋,库布其的嬗变,成为“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”最现实、最生动的注脚。

“沙漠化是人类对大自然缺乏预见的产物。”当沙漠成为“人类征服自然”这一错误观念的练兵场,潘多拉魔盒随之打开了:气候恶化、土地沙化、生活贫困化接踵而来。在对内蒙古西部沙漠化进行历史考察后,历史地理学家侯仁之得出结论:沙漠的形成,“人类活动的影响是十分显著的,这一点必须引起重视”。

荒漠化,如同一柄锋利的达摩克利斯剑,高悬在中国人的头上。全国荒漠化土地占国土面积的1/4以上,内蒙古荒漠化土地占全区土地面积的1/2以上。腾格里沙漠、毛乌素沙地、库布其沙漠,像三条黄色巨龙,横卧在母亲河畔,每年注入数万立方米的泥沙。

荒漠化,这个“地球的癌症”,威胁着世界上2/3国家和地区、1/5人口的生存和发展,并以每分钟32个足球场的速度蔓延,相当于每年要损失一个爱尔兰的国土面积。

荒漠化,已向人类出示黄牌,要我们警醒,须我们倍加重视。

2007年,我国创办两年一届的“库布其国际沙漠论坛”,世界顶级专家汇聚一堂,共同探讨如何推动世界荒漠化防治和绿色经济发展。2018-10-21,国家主席习近平致贺信第六届论坛,强调荒漠化是全球共同面临的严峻挑战。荒漠化防治是人类功在当代、利在千秋的伟大事业。希望各位代表集思广益,为绿色“一带一路”建设和全球生态环境改善作出积极贡献。

向土地荒漠化宣战,已成为人类维护共同家园、守卫共同命运的全球共识。

有人总结20世纪,认为人类在开辟新的生活空间上,办了两件大事:一是登上月球,二是向沙漠进军。

多少年来,遏制沙漠、改变环境一直是库布其人生活的梦想和奋斗的目标,但由于缺乏科学统一规划和系统治理模式,他们在沙漠治理中走过弯路,局部地区曾陷入“治理—恶化—再治理—再恶化”的怪圈,绿化赶不上沙化。“沙漠能不能成为我们的朋友?”这是钱学森向乌审召治沙先驱宝日勒岱抛出的问题,也是沙漠治理的核心问题。

党的十九大将“坚持人与自然和谐共生”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的14条基本方略之一,强调“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化”,从而也为沙漠治理提出新的思想。坚持人与自然和谐共生,意味着我们要坚决摒弃人一定要战胜自然的观念。面对沙漠,不能一味简单地执守人定胜天的思想,而是要寻找人与自然另一种形式的对话,与荒漠和谐相处。

“绿起来”也“富起来”,库布其治沙,深刻揭示了发展与保护的本质关系。保护自然,就是保护自然价值和增值自然资本的过程;保护环境,就是保护经济社会发展潜力和后劲的过程。事实证明,用新的思维来对待沙漠,就能“在广阔的沙漠中建立起可产生上千亿元产值的大事业”。库布其治沙,是习近平生态文明思想的现实体现,是对“绿水青山就是金山银山”理念的生动诠释。

从毁林垦殖到种树治沙,从惧怕沙漠到亲近沙漠,从征服自然到顺应自然。千百年来,库布其人的精神世界发生着深刻变化,与自然的单纯抗争,演化为和谐的对话与交融。

斗沙、固沙、用沙,治理沙漠的认识在沉淀后升华;尊重自然、顺应自然、保护自然,绿色发展的能量在升腾中积聚。

2015年,巴黎气候大会。一份来自中国的“生态厚礼”被郑重推荐给世界——《中国库布其生态财富创造模式和成果报告》。

这是全球首部由联合国官方撰写并发布的生态财富报告,也是首次用科学量化的评价结果肯定中国的生态文明建设成就。从这份报告中,人们欣喜地发现,沙漠里埋藏着生态治理与脱贫致富的法宝,“治理效果经得起看,经济账经得起算”。

从中,我们看到可喜的生态效益。几十年来,库布其治沙面积达6000多平方公里,涵养水源243.76亿立方米,释放氧气1830万吨,生物多样性保护产生价值3.49亿元,创造生态财富5000多亿元,实现了人与自然的双赢。

从中,我们看到丰硕的经济效益。从“谈沙色变”到对沙“情有独钟”,库布其坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力,创造了300多亿元的沙漠生态经济产业,逆向拉动生态治理,实现了经济发展与生态保护的双赢。

从中,我们看到显著的社会效益。库布其将沙漠治理与脱贫攻坚有机结合,提供就业机会100多万人(次),10万农牧民脱贫增收,农牧民生产生活条件得到极大改善,实现了防沙治沙和农民增收的双赢。

生态、民生、经济的平衡驱动,让沙漠负资产变成地区经济发展的绿色资产,黄沙遍野变成绿水青山、金山银山。这也正是库布其治沙的双重贡献,它不仅创造了数千亿生态财富,更让人类重新认识和利用沙漠,为世界更多沙漠变绿洲带来可能和希望。

从世界范围看,荒漠化地区生态系统的恢复和管理是普遍性难题。

人类与荒漠化的斗争,注定是一场持久战。防沙治沙不能仅停留在“沙进人退”或“人进沙退”的机械层面,必须找到人与沙的最佳平衡点。库布其治沙的成功,就在于探索出了一条“党委政府政策性主导、企业产业化投资、农牧民市场化参与、科技持续化创新”四轮驱动的库布其沙漠治理模式。

这是依靠党委政府政策性支持的治沙之路。多年来,党和政府加强政策引导,优化资源配置,以重点治沙工程带动面上治理,促进资金、技术、劳务、管理等生产要素向荒漠化防治领域集聚,形成多渠道投入、多部门协作、多方面参与的防沙治沙格局。

这是坚持企业产业化投资的治沙之路。发展沙漠绿色经济,见效慢、周期长、投资大,仅仅依靠政府的投入难以持续。规模化和产业化治沙,解决了钱从哪里来、利从哪里得、如何可持续等问题,创造了沙漠地区的绿色发展样本。

这是发动农牧民市场化参与的治沙之路。治沙是生存问题,最终目的是让沙区人民过上好日子。企业通过租地到户、包种到户、用工到户的模式,调动起了农牧民的积极性。尝到甜头的农牧民,成为治沙事业最广泛的参与者、最坚定的支持者和最大受益者。

这是凭借技术持续化创新的治沙之路。从种树选种的尝试,到科技手段的引入,再到体制机制的创新,正是尊重自然、科学治沙、持续创新,库布其探索出一套成熟科学的治沙方案,取得了从生命禁区到沙漠绿洲的历史性巨变。

“充分利用沙漠的各种资源和环境提供的发展机遇,这是‘库布其模式’成功的一大秘诀。”“四轮驱动”的库布其沙漠治理模式,是党的十九大提出的新型环境治理体系的先行探索,与党的十九大报告中“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”高度契合。四个“轮子”协同配合、共同发力,实现了生态效益、经济效益和社会效益的有机统一,走出了一条生态与经济并重的中国特色防沙治沙之路,展现出启迪人类、昭示未来的中国智慧。

一座绿色长城,在画卷中徐徐铺展开来;一座精神长城,在天地间巍然矗立起来。

沙区的绿色,总有故事,总有奇迹。从全国防沙治沙英雄殷玉珍“宁肯种树累死,不叫沙子欺负死”的苦干,到企业负责人王文彪“保住饭碗,就必须把沙子治住”的智斗,到日本治沙专家远山正瑛“把治理、开发恩格贝沙漠作为有生之年最后一桩夙愿”的痴心……四面八方的治沙人,几十年持之以恒搏击荒漠与贫困,宛如万千动人的色块,拼成了一幅恢宏的历史画卷。

库布其人追求绿色梦想的动人篇章,激荡出“守望相助、百折不挠、科学创新、绿富同兴”的精神伟力,为践行社会主义核心价值观注入新能量,成为这幅历史画卷的点睛之笔。这座精神长城是凝聚力,守望相助,集孤弱为伟大;这股精神伟力是战斗力,百折不挠,挽狂澜于既倒;这笔精神财富是创造力,科学创新,使荒蛮披绿装;这道精神光芒是生命力,绿富同兴,寓保护于开发。

守望相助,就是要牢记习近平总书记嘱托,各族人民拧成一股绳,尽心尽力守住美好田园,守好精神家园,守护绿水青山,守住祖国北疆生态安全屏障,跳出自然条件的限制去思考、去研究、去发展,让草原焕发出新的蓬勃生机。

百折不挠,就是要在党的坚强领导下,把荒漠化治理作为保护生态环境的长期重要任务,不为艰难所惧、不为困苦所累,一年接着一年干、一代接着一代干,持之以恒推进绿色发展。

科学创新,就是要牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,秉承保护优先、科学治理、适度利用的原则,尊重规律、勇于创新,不断为生态文明建设拓展实现路径。

绿富同兴,就是要始终秉承“绿水青山就是金山银山”的价值追求,坚持生态惠民、生态利民、生态为民,加快形成绿色发展方式,提升绿水青山的“颜值”,做大金山银山的“价值”,持续走好生产发展、生活富裕、生态良好的多赢之路。

凝聚在绿色发展的旗帜下,广大生态脆弱地区在生态优先的新道路上勇毅前行:阿拉善有了飞播区里低头可见的“森林”,锡林郭勒盟的多伦有了满山满野的樟子松,呼伦贝尔继续保有迷醉芬芳的草原……库布其精神的价值,在内蒙古大地上得到越来越多的实践和印证,释放出生态文明建设的雄浑力量。

新时代弘扬库布其精神,广大共产党员特别是各级领导干部负有崇高责任。推动绿色发展是一场涉及生产方式、生活方式、思维方式和价值观念的深刻变革。贯彻落实新发展理念,把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,加快推动形成绿色发展方式和生活方式,方能不断巩固和扩大我区荒漠化治理成效,在祖国北疆构筑起万里绿色长城。

新时代弘扬库布其精神,需要依靠各族群众。每个人都是生态环境的保护者、建设者、受益者,“绿水青山就是金山银山”理念应成为全社会共同的、自觉的行动。每个人都行动起来,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,义不容辞地担负起保护和建设内蒙古家园的责任,方能守好这片碧绿、这方蔚蓝。

共治共享和构建人类命运共同体,在库布其治沙模式中展现得动人而清晰。

在全球沙漠化问题日益严峻的今天,世界各国都在探寻开发治理和利用沙漠的良方。2015年联合国可持续发展峰会,明确提出到2030年要努力建立一个不再出现土地退化的世界。

“中国历来高度重视荒漠化防治工作,取得了显著成就,为推进美丽中国建设做出了积极贡献,为国际社会治理生态环境提供了中国经验。库布其治沙就是其中的成功实践。”中国为防治荒漠化开出了“中国药方”,为实现土地退化零增长这个世界目标提供了“中国方案”。沙漠治理,成为继核电和高铁之后中国走向世界的第三张名片,库布其,让这张名片焕发出更加夺目的光彩。

库布其书写的绿色传奇,为荒漠化治理蹚出一条路。这条立足中国、造福世界的沙漠综合治理之路,让越来越多的人从遥遥相望到心手相牵。在甘肃、新疆、西藏、青海等省区,在沙特、蒙古国、澳大利亚等“一带一路”沿线国家和地区,库布其模式飞跃大江大河,为更广袤的荒漠化地区带去绿色希望。

“你们如何让行将灭绝的动物避免灭顶之灾?又该如何让森林重现沙漠?”

1992年,里约热内卢的联合国环境与发展大会上,加拿大小女孩珊文向在场的大人们抛出了这样一些问题。20年后,王文彪向珊文发出邀请告知:“在中国的库布其,我们找到了让森林重现于沙漠的一种可能。”

当代人奋斗的几十年,改变了库布其历史的千百年。沙漠已是绿色遥远的从前,绿色成为沙漠理想的未来。黄绿交错守望中,人们终于找到了打开大自然宝库的金钥匙——平衡与和谐。

库布其的绿色,传递历史的底气,鼓舞未来的信心。在习近平生态文明思想的指引下,一曲苍凉凄美变奏为万马奔驰的现代交响,已经在中国北方的绿色屏障间轰鸣。走向生态文明、建设美丽内蒙古,历史见证了库布其人的奋斗与传奇,也终将记录下我们这代人的信念与梦想。

前岳楼村委会 勐马镇 宾阳县 清河圪旦 鲍家碾
农四师拜什墩农场 巴音温都尔 南关工业园 桐梓县 毛竹桥
学生早餐加盟 天津早餐加盟 早点加盟小吃 移动早点加盟 双合成早餐加盟
早餐粥车加盟 早点加盟培训 江苏早餐加盟 舒心早餐加盟 早餐连锁 加盟
健康早点加盟 哪家早点加盟好 早点加盟店排行榜 舒心早餐加盟 上海早点加盟
健康早餐加盟 早餐工程加盟 营养早点加盟 早餐粥车加盟 早餐餐饮加盟