https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

http://dv0bpb.sdgaccel.com

http://fxpt2k.divenzie.com

http://vnakgj.cnjinmiao.com

http://5hynby.cherrychao.com

http://j5s0oa.cnguangtai.com

http://y55uwo.gpbhatia.com

http://xg50tb.fygame.net

http://76kd5g.xjxgxd.com

http://fcpy65.cpalginet.com

http://7mzj10.zabronsky.com

首页 > 新闻中心 > 忠县 > 社会 > 正文

皇华矿业:改良生产线 拓宽销售路

新开奇迹私服发布网 跟踪问计解难题在走访全国人大代表、大庆石化公司总经理康志军时,税企双方就大庆石化公司的发展前景和税收政策做了深入探讨。

p1_s (1)

成品矿装船拟销往外地。

改造传统生产线,日产高钙石灰石达到0.5万吨;增建智能化生产线,实现无人作业,年产高钙石灰石300万吨,实现产值10多亿元……重庆皇华矿业有限公司正通过创新,驶上高质量发展的快车道。

近日,记者在位于石子乡金矿村的皇华矿业公司采矿基地看到,一边是3辆挖掘机正在进行采矿作业,十几辆大货车将成品矿运出作业区;另一边,几名工人在智能化生产区安装监控、皮带等设施。

今年以来,皇华矿业公司对原有生产线进行技术创新,增设了一条智能化生产线。

“对传统生产线的改造,主要包括设施设备的升级,对采矿环节安装了除尘等装置,减少扬尘对人体的危害。同时,增加运输皮带,提高采矿效率。”皇华矿业公司总经理陈平说。这一条传统生产线已于去年初进行了技术改良,去年10月正式投产 。目前,该生产线日产5000吨高钙石灰石,半年(除节假日)生产了50万吨,实现总产值2亿元。

与此同时,皇华矿业公司投入0.25亿元打造的智能化生产线正在抓紧建设,预计今年8月投产运行。

皇华矿业公司的这条智能化生产线,从生产、分离、传输等各个环节实行智能化无人管理,在采矿区安装30个摄像头,全程监控整个作业区 ,在矿区建中控管理室,电脑可控制整个生产环节。此外,公司还将建设由电脑控制的给料仓、破碎机、皮运机、筛分机等设备,安装除尘装置和红外线感应器,整个工序在全封闭环境下进行,更加安全、环保。

智能化生产线运用后,人力成本将大大降低,即由目前的70多人减少到20多人,再配备4台挖掘机、两辆铲车、10辆内转车即可满足年产300万吨的采矿量。

“我们生产的高钙石灰石是钢铁‘脱硫’的重要材料,因为我们这里的含钙量能达到52%-55%,比同类钙质含量要高,因此,受到不少钢铁企业的青睐。”陈平说。之前皇华矿业公司的成品矿石主要销往重庆钢铁(集团)有限责任公司,随着质量和产量的提高,销路也在不断拓宽。

目前,除了重钢外,来自江苏、安徽、山东等地的众多国内钢铁公司纷纷抛来橄榄枝。

“两条生产线同时作业,将实现年产量300多万吨的规模,实现产值10多亿元。”陈平信心满满。

本报记者 王长水

专栏作者
  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:刘学科

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

巢头顶 郑福庄 岭背镇 八里庄第二居委会 迷坝乡
灯塔 康安小区南门 兴隆淀村 获鹿山前 西拨子村
移动早餐加盟 首钢早餐加盟 全球加盟网 早点小吃店加盟 早点快餐加盟
四川特色早点加盟 天津早点小吃培训加盟 山东早餐加盟 早点来加盟 安徽早餐加盟
湖北早点加盟 清美早餐加盟 雄州早餐加盟 港式早点加盟 早点连锁加盟店
早点车加盟 健康早餐加盟 娘家早点车怎么加盟 陕西早点加盟 北京早点