https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

http://dmmfo7.ljunet.com

http://bbzyzt.rwine1982.com

http://pz28pg.1532hz.com

http://mx8jrl.gerocris.com

http://nmnyza.aoyanadel.com

http://engzbu.huahuotang.com

http://0ctpz3.91qiumoji.cn

http://3dm2xx.gdhuaxi.com

http://3yjatm.nikandgo.com

http://lf3alm.suvichebq.com

设为书签 Ctrl+D将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。 您也可下载桌面快捷方式。点击下载 | 新浪首页 | 新浪导航

骗红包的女友“不是人”:群控程序扮美女 日进数万元

2018-10-24 08:41:13    创事记 微博 作者: 懂懂笔记   
传奇sf 考虑到吉利最近的提升速度和新车价格,这款车非常值得列入您的购车清单。

 欢迎关注“创事记”的微信订阅号:sinachuangshiji

 文/木子

 来源:懂懂笔记(dongdong_note)

 “每天都会要我发红包,不发就撒娇、发脾气。”

 网约车司机黎先生最近有点儿烦。半个月前,等客无聊的时候,他在探探App上滑到一位自称实习律师的女网友。两人互加了微信之后,一来二去对方就认他做男友了。

 不过,这位女友几乎每天都会跟他要红包。如果给了红包,就让他看一些尺度比较大的自拍照。要是不给,就会百般撒娇或大发雷霆,让他难以招架。

 “说是律师,但说话逻辑有时挺不正常的,感觉常常答非所问。”渐渐察觉这位网恋女友有些异样后,黎先生开始用语言试探对方的身份是否真实,是不是真的想和自己网恋。

 毕竟,在“超速”恋爱的这半个月里,他已经在这位女友身上花掉了几百元(发红包)。他害怕在微信的另一端,是一名邋遢的抠脚大叔,用一些盗来的图片骗自己感情。

 好身材,尺度大,能聊天,会撒娇,有脾气……如果,这近乎完美的网恋“女友”不是人,黎先生会有什么感受呢?

 群控自动“色诱”程序只盯红包

 没错,这位“女友”很可能就是一个自动化聊天程序。

 “可以做到全自动的,无人值守。”

 在业内人士的引荐下,懂懂笔记以意向加盟商的身份联系上了一个经营手机群控设备的商家。负责人李申(化名)表示,他们的自动引流、自动红包程序,都是在原有群控设备的基础上开发使用的。

 在一台演示电脑的屏幕上,懂懂笔记看到程序模拟手机屏幕操作,在探探、陌陌等社交平台上,自行滑屏、关注、发私信,并通过设置好的随机短语,主动邀请网友添加自己的微信号。

 “每个账号,每天都能引流两百到三百个新的好友。”李申表示,为了能够实现自动化聊天,确保运营程序时的稳定性,新的群控平台要求采用性能更高的iPhone 6代以上手机,并限制微信多开的数量为五个。

 而在自动引流并通过微信好友申请后,应答程序便开始运作了。根据好友所发送的聊天内容分析,程序会触发已经设置好的关键词,自动回复对方。而回复的内容,大多含有性暗示的隐喻,尺度也比较大。

 “一般在三五句寒暄之后,程序就会开始以测试对方诚意为名,向对方要红包。”李申表示,自动索要红包才是这套全新群控系统的亮点所在,通过积少成多谋求收益。

 在演示设备上可以看到,当好友被尺度较大的聊天内容所吸引后,系统就会告知对方,想看自拍、谈“感情”之前,一定要发个红包表示一下。且金额越大,代表越有诚意。

 “我们之前大致统计过,加好友后的第一个红包,数额往往都在五块钱以上。”李申笑着说,程序本身并不具备识别红包金额大小的功能,只要对方发了红包,就会随机不重复发送设置好的大尺度自拍,“色诱”对方进一步发红包。

 他在演示后告诉懂懂笔记,所有自动化回复,均是基于关键字触发功能。有时部分复杂的问题,程序并不能很好回答。或许,这也是黎先生发现的交流中常常出现答非所问、胡说八道的情况。

 有不少无聊的男性网友,认为自己在网上撞上一个“网恋女友”很正常,不遗余力的想要追求所谓的“女神”,这也让了解内幕后的我们感到哭笑不得。

 这种程序在回复中,会加入诸如“是男人就爽快点儿”、“你到底行不行”、“没能力就别想泡妞”等挑拨自尊的语句,刺激网友发送数额更大的红包。

 据李申透露,不少使用者在发了一周红包之后,就会发觉不对劲,并减少红包的数量和数额。而此时能够获得的收益就会减少,因此系统就会自动将对方拉黑,以腾出好友名额,添加新的“网恋对象”。

 毫无疑问,自动化程序之所有能够要求刚认识不久的微信好友发红包,利用的还是男性的自尊心、虚荣心和色心,用些小图片勾着你,再用一些话撩拨你。那么, 这种自动聊天程序瞄准的主要是哪类群体?自身又有哪些缺陷?

 “无聊”的男性最容易中招

 有网友在“中招”之后,告诫周围朋友当心这种只会要红包的“女友”,并且在网上分享了一些识别技巧:只要一发语音聊天,这种自动聊天程序就会现原形。

 对此,李申也承认由于这类“色诱”聊天程序技术有限,现阶段不能实现语音转文字、识别语音内容的功能,因此通常在接收到语音内容后,会随机回复一句让用户不要发语音的话,以免“穿帮”。

 “但随机内容有限,只要多发几次语音,回复的话就开始重复了。”他表示即便这种回复内容会重复,但是实际的统计结果会看到很少有用户能发现问题。

 主要原因是,不少微信好友都是从一些社交平台“偶遇”,或者是抖音、快手等直播平台上引来的,一些文化水平不高、闲暇时间充裕的无聊男性网友,往往会容易中招。

 这类群体都有共同的特点,就是社交圈子窄、耐不住寂寞且没有什么正式工作,整天泡在手机上寻求慰藉,甚至是天天幻想着一夜情或者艳遇。

 “这部分用户,有很多就是想着找P友,所以才容易上当。”李申强调,面对异性突如其来的主动,这一群体大多是没有防备意识的,就这样被甜言蜜语、大尺度自拍迷惑,想用红包勾着“女友”有进一步的发展。

 因此,这种能“色诱”会引流的自动程序,说白了就是一套利用人性弱点实施诈骗的程序。而那些本来就思想不纯的用户,在发现被骗了红包后,也往往不敢声张,只能自认倒霉。

 那么,问题也来了,骗子通过这种自动程序骗痴男的红包,需要投入多少成本,收益又有多大?

 积少成多最快20天回本

 “软件成本不高,主要是设备和实名卡的费用高。”

 李申在推销加盟费用时透露,他并不是这套“色诱”程序的开发者。软件都是从有开发能力的团队那申请来的(申请代理资格)。除了自行装机之外,上线也会发展加盟。价格约在十几万元,可以安装并控制一千台手机。

 然而,程序因为要实时与数量庞大的微信用户“对话”,因此对于手机的要求较高(远超传统群控软件的系统要求),因此数量庞大的二手iPhone 6手机,成了他最大的投入。

 “二手iPhone 6价格不高,但需要能够越狱的系统版本,这有些难度。”李申表示,自己第一批采购的200台iPhone 6都是他在全国各地的二手商家那收来的,64GB的平均价格在1000元左右,清一色iOS 10以下系统版本。

 前期将手机越狱、安装程序和调试,大概花去了他和团队近半个月的时间。在这之后,他还面临另一个更加棘手的问题,那就是微信注册账号的实名验证。

 “涉及到收红包、转账,所以一定是实名账号。”为了解决这一难题,李申又用了近一个月的时间,接洽了不少从事用户注册信息交易的灰产机构。

 最终他以300元一套的价格,购买了一千套实名注册“三件套”,即同一用户名下的手机卡、银行储蓄卡、身份证信息。光是这两项投入,合计就已经超过了40万元。

 他信誓旦旦的表示,如果想成为他的加盟商并赚到钱,这些摸索出来的门道也会一并赠送。不少分销代理都是这样免去了走弯路的过程。

 “关键是回本快,群控都没这个赚钱来得快。”李申指着一台刚刚收到红包的手机说,每天每台手机上的五个账号,至少可以“骗”得100元收益,200台手机加起来一天就超过两万元。

 按照这个方式计算,投入一个月后就能够全数收回成本,非法所得十分惊人。

 当然,这也并非毫无风险。例如,部分微信实名账号会经常遭到用户的举报,从而导致封禁。为此,他们需要经常检查、更新注册“三件套”信息,这成了一笔不小的额外开支。

 在李申眼看来,他们用程序“骗”红包,并非是一件缺德事,反倒是一个愿打一个愿挨的过程。他还反复强调了这些“上钩”的用户,都不是些什么“好人”。对于他这种自认为“替天行道”的姿态,不由深感无语。

 或许,随着媒体对这种自动聊天程序的曝光,上当受骗的人应该会越来越少。而那些色迷心窍的社交用户,也应该谨言慎行,在交友的过程中别老心存侥幸。

 这道理,就和天上不会掉馅饼一样,对于天天琢磨着艳遇和网恋女友的人来说,美女和你要红包时千万长点心眼,因为那被要走的不仅是几块钱,还是智商税呀!

文章关键词: 网络文化

分享到:
保存   |   打印   |   关闭
铁克其乡 披甲峪 阿勒腾席热镇 磷仔板 玉围
化皮镇 塘下村 创业大厦 民乐村 郑湖乡
天津早点加盟 四川特色早点加盟 早点来早餐加盟 中式早点加盟 早点加盟车
早点面条加盟 雄州早餐加盟 湖南特色早点加盟 早餐系列 早点加盟排行榜
北京特色早点加盟 早餐豆腐脑加盟 绝味加盟 正宗早点加盟 雄州早餐加盟
早龙早餐加盟 清真早餐加盟 加盟早点 养生早餐加盟 早餐加盟店