https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

http://3jwzab.lxsqrfms.com

http://egxwy6.czyinjian.com

http://mmdtxo.tssbsi.com

http://9ysjfu.guyo3d.com

http://fxqbdv.focuswz.com

http://iewuw5.tyylkj.com

http://sunyct.jandatours.com

http://dhx49n.szmxwk.com

http://pnccg9.whylg.com

http://dhztuj.tipparna.com

最新中变传奇网址 某些办公楼,一到深夜,灯火通明,表面繁忙热闹,实际却是“假班”玩手机、“蹭”空调,没有半点紧张忙碌,一旦领导路过,马上“正襟危坐”,俨然一副废寝忘食、百米冲刺的夸张姿态,即使领导未到,也不忘用手机随手一拍,美美颜,把“假班”图景发至朋友圈、工作群,讨领导欢喜、将同事一军。

广西日报传媒集团主办

更多导航
点击语音切换
您当前的位置:广西新闻网 > 首页栏目 > 厅局在线 > 正文

自治区十三届人大常委会第五次会议召开(图)

自治区十三届人大常委会第五次会议召开(图)

28日,自治区十三届人大常委会第五次会议在南宁召开。广西新闻网记者 蓝于涵 摄

广西新闻网南宁9月28日讯(记者 蓝于涵 冼妍杏)28日,自治区十三届人大常委会第五次会议在南宁召开。自治区人大常委会副主任王跃飞主持会议。

常委会组成人员49人出席会议,出席人数符合法定人数。

会议听取自治区副主席秦如培、自治区高级人民法院院长黄海龙、自治区人民检察院检察长崔智友分别作关于我区优化营商环境工作情况、全区人民法院解决“执行难”工作情况、加强民事诉讼和执行活动法律监督工作情况的报告;听取自治区人大财经委主任委员韩元利、环资委主任委员沈德海、农委副主任委员莫富分别作关于自治区十三届人大一次会议主席团交付审议的相关10件议案审议结果的报告;听取自治区法制办主任雷震作关于自治区关于加强民族团结进步创建活动的决定草案、自治区食品安全条例草案、自治区民族教育促进条例草案、修改部分地方性法规的决定草案的说明,自治区人大民委副主任委员葛春启、财经委主任委员韩元利、教科文卫委主任委员叶乐阳、法制委副主任委员韦以明分别作关于以上决定草案和法规草案的审议报告和审议结果报告;听取自治区人大常委会法工委主任陈伟雄作关于自治区大气污染防治条例草案的说明;听取自治区人大法制委副主任委员高斌、韦以明分别作关于自治区红树林资源保护条例草案审议结果的报告,关于北海市沿海沙滩保护条例、百色市市容和环境卫生管理条例、来宾市北之江流域水资源保护条例审查情况的报告,以上法规案的说明书面印发会议;听取自治区人大环资委关于2018年广西环保世纪行宣传活动情况的书面报告。

会议将审议以上报告、决定草案、法规案,以及有关人事任免事项等。

自治区人大常委会副主任张晓钦、张秀隆、卢献匾、杨静华,秘书长李国坚出席会议。自治区监察委员会有关负责人,部分全国人大代表和自治区人大代表等列席会议。

相关文章

高清图集推荐

新闻排行

大直沽前街 开发区虚拟街道 聊城 桑家寺东乡族乡 道特淖尔镇
石狮市海事局 叠道子 索河街道 海红小区 文布当桑乡
早餐免费加盟 早龙早餐加盟 港式早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 双合成早餐加盟
知名早餐加盟 北京早点小吃加盟店 早点小吃加盟连锁 北京早点摊加盟 养生早餐加盟
早点快餐加盟店 来加盟 美味早餐加盟 烤肉加盟 放心早点加盟
早餐 健康早餐店加盟 早点加盟车 加盟早点店 营养早点加盟