https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

http://jl9w6j.herb6.com

http://5s0aof.louisfav.com

http://wohfyf.hankoimpex.com

http://0j5dfx.photowc.com

http://tmzvnv.5aac.com

http://oljucf.mirgene.com

http://ckdp6s.fmcflagbag.com

http://vt2mv5.cnyslp.cc

http://ew1l0e.fideliles.com

http://ed5sps.kmzgkj.cn

首页 > 网络问政 > 报料 > 正文

宅基地复垦补偿款什么时候到位?

最新传奇sf 2006年至2016年间加入杨文军导演团队,担任执行导演,B组导演职务,其间参与拍摄了《记忆之城》《狐步碟影》《暗香》《老马家幸福的往事》《独有英雄》《致青春》等脍炙人口的作品。

网友范家权:我是忠县兴峰乡兴峰村5组村民,我家的房子在2012年以前就拆除完毕,于2013年底拿到了30%的补偿款,剩下70%的补偿款直到现在都没有拿到。我去乡政府打听了几次,都说补偿款还未发放下来。我想问问,到底什么时候能发放到位。  

忠县国土房管局:按照《忠县人民政府办公室关于加强农村集体建设用复垦项目成本及地票价款管理的通知》(忠府办发〔2014〕63号)规定:地票价款分配方式按两次分配到位,第一次在复垦权利人纳入规划复垦的所有房屋拆除后,兑现首次补偿。第二次在复垦项目通过市级抽查确认并完成地票交易产生地票价款后,按文件规定核算复垦权利人应得地票价款,扣除首次补偿价款后,上报重庆农村土地交易所,再将余款直拨到复垦权利人。

您所退出的宅基地包含在兴峰乡中伏等5个村农村建设用地复垦项目中,该项目已在重庆市国土资源和房屋管理局入库备案,2013年项目实施,2015年通过市级验收,2018-10-24通过土交所地票交易。忠县国土房管局正在核算应得地票价,核算清楚后将及时上报市土交所。市土交所核对上报资料并公示,完成所有程序,将补偿款直拨给复垦权利人。

记者 钟鲍赦 整理

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:余小飞

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

腰堡镇 仙林镇 吉林省梅河口 湘阳大街 葫芦岛街道
橡胶设计院 桂箐路 万芳桥南 浮梁工业园区 石坑
五芳斋早餐加盟 我想加盟早点 粗粮早餐加盟 早餐连锁店 港式早点加盟
连锁早餐加盟 健康早餐店加盟 品牌早餐加盟 美式早餐加盟 早点餐饮加盟
北京早餐加盟 早点加盟项目 雄州早餐加盟 汤包加盟 新尚早餐加盟
早餐饮品加盟 早餐配送加盟 传统早餐店加盟 北京早餐车加盟 特色早点加盟店