https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

http://gje0hj.gerocris.com

http://ortdus.buzzfiol.com

http://e1cc5k.dtgbtyh.com

http://p5cmzh.ahrixin.com

http://wj59qd.kvpdesign.com

http://exerub.cdlinghang.com

http://twzlfb.319fbg.com

http://owzhqn.metertube.com

http://n6gfjq.quxieren.com

http://iljn6l.qianlle.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 社会 >>  正文

“异性拼房”涉黄屡屡被封 换“马甲”后卷土重来

发稿时间:2018-10-23 05:21:00 来源:中国新闻网 中国青年网
奇迹sf外挂 这件事具有重要象征意义,从一个方面表明,经过长期不懈努力,特别是经过党的十八大以来的谋篇布局、砥砺奋进,我们不仅深度融入国际网络,而且不断增强主动性、主导权,开始在一个网络化世界强起来。

 中新网客户端北京9月6日电(张旭)这两年共享经济是个热词,但打着共享旗号的违法违规项目也层出不穷。近日,曾因涉黄屡遭封禁的“同住拼房”换了个马甲,再度复活。

官微宣布睡睡APP于8月22日上线 网页截图

 8月22日,已经有大半年未曾更新的同住拼房官方微博表示,同住拼房的APP“睡睡”上线了,Android 和 iOS 用户可以直接到各大应用商店或官网下载。

 被指提供异性拼房服务 已遭封禁多次

 这已经不是同住拼房产品第一次上线了。

 2018年1月,据中国之声《新闻纵横》报道,“酒店床位共享”小程序提供“异性拼床”服务,随后微信官方将其下架。

小程序提供异性拼房功能 网页截图

 一周后,“同住拼房酒店共享床位”小程序上线。其创始人吴旭阳表示,暧昧广告已全部下线,新版本也会关闭异性拼房的功能。但次日就被微信官方暂停服务,原因是其“涉及低俗、性暗示或色情信息”。

 6月,“睡睡酒店拼房沙发客”小程序上线,这一次用户不用注册和审核,花1分钱就能获得拼房人的电话信息。不过,不久该小程序也被暂停服务。

小程序违规被禁 网页截图

 小程序之路走不通,同住拼房转战公众号。广州与子同住科技有限公司注册了“同住拼房号”、“睡睡同住”、“同住睡睡”等多个公众号,这些号无一例外被封杀。

 如今“同住拼房”的产品线只剩下睡睡APP。睡睡APP的介绍中写道:我们从小程序出发,一经推出,迅速引爆,吸引了200多万粉丝的拥簇,也受到了大量的质疑,诋毁和恶意投诉,导致小程序被下线。而现在,我们将从睡睡app重新起航。

 依然可异性拼房 但需充会员

 目前同住拼房的官方微博已被清空,但睡睡APP热度仍在上升。短短几天,该APP页面显示的今日拼房数量已经从四位数上涨到五位数。

 官方此前在小程序中去除了饱受诟病的异性拼房功能,那么这款APP又如何呢?中新网记者下载并注册了睡睡APP进行测试。

 启动页的宣传语依然是“和TA一起睡,重返20岁!”,但加上了“怎么了?怎么了???”的句子。“将闲置的酒店床位或沙发分享给10万+美女背包客”则特别强调了其女性用户的数量和外貌特征。

睡睡APP启动页

 睡睡APP主要功能和之前的同住拼房小程序保持了一致,用户可以发起拼房或加入其他用户的拼房项目。发布拼房信息前,APP会弹出免责声明,其中明确表示:仅支持同性拼床,不提供异性拼房,但事实又是如何呢?

睡睡APP申明:不提供异性拼房

 经过测试发现,异性拼床功能依然存在,只是变得更隐蔽了。在设置栏里,用户可以选择拼房性别为“男性”以及“不限”,但选择女性时系统会提示“仅支持铂金以上会员”。也就是说所谓的“不提供异性拼房”,只是变成了付费服务。

只有会员才能选择拼房性别为女 网页截图

 男性占多数 女性受骚扰

 在APP拼房页面似乎的确有不少女性用户,系统信息显示,她们都是二十几岁分布在全国各地的年轻女性,但是事实似乎并非如此。

睡睡APP界面

 有不少睡睡APP用户都充值了会员,只为了能够和异性拼房。有部分用户还发布了带有明显性暗示的说明,比如“只要女生,你懂的”“女生免单”等等。

用户说明含有性暗示 网页截图

 最后却发现“充了会员依然约不到”“上面的女用户根本不回信息,是不是托儿?”

贴吧用户评论

应用市场评论 网页截图

 睡睡APP女性用户比例到底有多少,官方并未公布具体数据。记者以“同住拼房”为关键词,查找到了名为“拼房同住网接待3群”的QQ群。群资料显示男性成员比例高达93%,占绝大多数。

群资料显示男性成员占大多数 网页截图

 而睡睡APP的女性用户则表示收到了骚扰信息,而且带有明显的性暗示内容。

应用市场评论 网页截图

 人身有风险,财产也有虞

 除了被指涉黄,睡睡APP用户的人身和财产安也存在隐患。

 睡睡APP提供了手机认证、身份证认证和公安系统身份验证三重方式。测试发现,使用搜索到的手机号和身份证照片同样可以通过验证,睡睡App并不会验证其是否吻合。

 

贴吧用户评论 网页截图

 人身安全有风险,财产安全也不能保证。有的遇到“拼好房,对方就失联了,VIP白充了。”还有的“刚充好就不能用了,退钱!”

 APP上线前公司就已申请注销

 睡睡APP官网显示,其开发商为广州小蓝人网络科技有限公司。国家企业信用信息公示系统显示其成立日期为2018-10-23,但仅仅三个多月后的8月8日就申请了简易注销。但此时睡睡APP甚至都还没上线,显得十分诡异。

睡睡APP开发商8月8日申请简易注销 网页截图

 简易注销的公告期为8月8日到9月21日,如果期间没有异议,睡睡APP的主体运营公司将于2018-10-23消失了。但其官网并没有任何公告,APP内也并没有提示。

 根据《无证无照经营查处办法》,公司注销期间属于无照状态,不得继续经营或者交易。相关部门可以对违规行为予以处罚,没收其违法所得,构成犯罪的,相关部门还会依法追究其刑事责任。

睡睡APP客户答复

 至于注销的原因,睡睡APP客服回应称:公司公众号被恶意举报了,暂时不能使用所以才要注销。

微博网友评论

 睡睡APP似乎觉得很委屈,是被“恶意举报”。但网友对此并不买账,认为其为色情服务提供温床,必须封禁。

 对此,你又怎么看呢?(完)

责任编辑:高原
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
贡觉县 江苏锡山区张泾镇 中俄伊犁条约 马三街村 涔南乡
邱头镇 龙廷乡 崇义村 三财垸村 大邑县
豆浆早餐加盟 春光早餐工程加盟 北京早点车加盟 江苏早餐加盟 山东早餐加盟
包子早点加盟 早点连锁加盟店 黑龙江早餐加盟 春光早点加盟 河北早餐加盟
早点连锁加盟店 早餐加盟好项目 哪里有早点加盟 早点加盟多少钱 早点餐饮加盟
北京特色早点加盟 早点粥加盟 范征早餐加盟 特色小吃早点加盟 早餐加盟什么好