https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

http://ebel6b.jpjyoa.com

http://uce5el.daleselves.com

http://yqtxuc.ncebhyy.com

http://muwq1d.tgltour.com

http://hv0pcq.ycjtzn.com

http://qjvsks.fastwinbt.com

http://nfmp6r.majalive.com

http://62gol1.abiraweb.com

http://s5pibd.ifsti.com

http://z1xwoq.bpbrats.com

从“想买买不着”“想卖卖不出”到“世界工厂”“世界市场”,改革开放40年——

中国人买卖遍全球(开放的大门越开越大⑥)

传奇sf123  为了鼓励领导干部锐意进取和创新,一定要把容错机制落到实处。

李  婕   吕  倩

2018-10-2108:49  来源:人民网-人民日报海外版
 

 图为河北省阜城县生产的工艺玻璃制品,产品远销德国、法国等16个国家和地区。
 新华社记者 李晓果摄

 图为江西明致智能科技有限公司生产的科技电子产品,产品全部出口。
 刘丽强摄(人民视觉)

 图为2018中国国际进口博览会食品展商客商供需对接会在上海举行。
 新华社记者 方 喆摄

 图为第四届中国(宁波)—中东欧国家投资贸易博览会上各国特色进口商品展销。
 章勇涛摄(人民视觉)

 改革开放40年,如果要用国人的切身感受来度量,恐怕没有比买卖更直接的了。

 改革开放初期,凭票供应尚未完全退出历史舞台,自由买卖才刚开始为人们所熟悉,买进口货更是让普通人遥不可及;彼时的中国制造,在国际市场上还没有留下太多足迹。2018年的今天,买和卖几乎已经没有时空界限,不仅是工业制品,生鲜时蔬也以前所未有的速度从全球抵达中国,飞入寻常百姓家;来自中国的“制造”和“智造”则飞向世界,服务着遍布五大洲的异国家庭。

 40年间,中国人实现了轻松地“买卖全球”,中国则一步步晋升为“世界工厂”,又逐渐转变为“世界市场”,在全球买卖中占据举足轻重的地位。

 

 开放初期的“稀罕” 

 ——“那会儿中国的进出口在国际市场上还没有太多声音和足迹”

 改革开放之初的买卖情形,如今已要借由年龄稍长者的记忆才能还原。

 在当时的国内市场,到供销社排队凭票采购的情景还未远去,自由流通的商品市场刚刚起步,进口货是了不得的新鲜物。多数人对进口货的记忆还停留在“古巴糖”和“伊拉克枣”上。年过七旬的北京市民李老记得,“虽然口感真的谈不上有多好,但毕竟是进口货,而且物质匮乏年代,能吃到国外的东西很不容易了。我们家都用来款待客人,或者给孕妇补身体”。

 改革开放犹如一股春风,不仅经济水平提升,人民物质生活渐渐丰盈,也吹来了更多舶来品。1979年1月,中国进口第一批可口可乐,这在当时算得上是奢侈品。此后,惠普、通用、东芝、夏普等品牌陆续进入中国。

 “当时家里买的第一件进口商品就是夏普的电视,还是找单位跟商店做担保每月扣工资才买到的。”北京市民崔建国回忆说,“这些进口商品在那时候太稀罕了,家里买了彩电后,街坊邻居都来看,来观摩电视的比看电视节目的人还多。”

 那时想买进口货远没有现在这么便利,不仅要到指定商店,还要通过侨汇券等票券购买。天津、深圳等地还出现了专门买卖进口货的洋货市场,例如深圳沙头角就有一条中英街买卖进口商品。“去一次很不容易,还要办边防禁区特许通行证,所以我们每次都带很多东西回来。”深圳本土居民李女士介绍说,如果有亲戚在海外或是当海员的,也会托他们带进口商品回来。

 在不少城市设立的友谊商店则是风光无两的“时尚地标”,电冰箱、电视机等进口商品也可以在这里买到。上海市民王晖还记得,80年代末亲戚回来探亲要先去中行把美元兑换成外汇券,借着亲戚回来的机会,他们普通市民也能去友谊商店体验一把购物。“记得那时候用500元的外汇券,买了一台市面上极难见到的原装日立彩色电视机。”这台彩电的市场价1800多元,差不多相当于他一年的工资收入。

 从早期的糖果点心、汽水到彩电、冰箱、电话等家用小电器,再到后来的手机、相机等数码产品,进口商品在相当长一段时间里都是稀缺的代名词。而中国的出口,在改革开放初期也以初级产品为主。1978年,我国进出口总额只有355亿元,不足今天的千分之二。“那会儿中国进出口在国际市场上还没有太多声音和足迹。”市民崔建国说。

 “世界工厂”的成绩

 ——“不管华人还是当地朋友,日常生活都离不开中国产品”

 伴随着改革开放的脚步,进出口日益繁荣,中国产品走向了世界舞台。

 “展览馆内从机械、纺织、五金矿产到轻工、粮油和土产畜产,充满浓厚的贸易气氛。整个布局,都是为出口服务的。”《人民日报》对1979年春季中国出口商品交易会的报道中这样写道。

 增加出口,搞好外贸,这是改革开放之后许多行业的目标。然而资料显示,当时出口额占我国国民生产总值仅3%,出口的产品大部分是农、副、轻工产品、工矿原料和初级加工品,数量大、技术低、收汇少。

 经过几十年发展,情况已经发生巨变。

 总量跃升。据国家统计局数据,1978年到2017年,我国出口总额从168亿元提高到15.3万亿元,增长914倍,年均增速为19.1%。

 结构变迁。1978年初级产品出口占53.5%,工业制成品出口占46.5%;到2017年,初级产品和工业制成品占出口比重分别为5.2%和94.8%。在20世纪80年代实现向工业制成品为主的转变之后,90年代实现了由轻纺产品为主向机电产品为主的转变,进入21世纪以来,以电子和信息技术为代表的高新技术产品出口占比不断提高,出口商品结构不断优化升级。

 这40年中的每一步,都能找到不同企业奋进的身影。

 红豆集团是一家服装企业。从上世纪80年代开始,红豆就推行“两条腿走路”,内销外贸互补。在当时,不少发达国家针对发展中国家出口的纺织品行业配额制度仍然存在,对中国企业来说,这是必须跨越的一道门槛。通过对外贸易,既要提高销量,也要在过程中提升产品水平和技术含量。从无到有,从弱到强,红豆集团常务副总裁戴敏君向本报记者介绍,目前红豆集团已建立起美国纽约、新加坡、西班牙等境外分支机构。在红豆的外贸客户中,八成是老客户,其中与红豆合作长达一二十年的不在少数,忠诚度极高。

 起初是突破障碍走出国门,在竞争中求生存与发展,后来则是找准市场空白,凭本事更胜一筹。

 浙江华达新型材料股份有限公司是一家制造业民营企业。从2010年起,企业建立“国际业务部”,通过业务人员走访调查,企业发现不少国家缺乏建筑、装饰、家电等用途的镀锌板、彩涂板。从2010年开始,公司通过国家商务部主办的会展,首先与埃及签订了出口产品协议,第一年销售彩镀钢带3.5万吨。从2014年开始,公司布局“一带一路”相关国家出口,目前累计出口近50个国家。

 从服装、家电、玩具到数码产品、机电、高科技产品,中国出口真正“卖全球”;从格力、海尔到小米、联想、华为,越来越多的中国品牌赢得世界知名度。电商平台数据显示,2017年中国“双11”购物节吸引了225个国家和地区的消费者,第1分钟就有超过200个国家和地区的买家涌入,手机、服饰、平板电视、笔记本电脑等产品受到海外消费者的热捧。

 “无论是华人还是当地朋友,日常生活中都离不开中国产品。”在美国留学的刘敏说,“比如海尔,在外国人眼里就是质量和优价的象征,我身边用联想笔记本的人和用苹果的数量不相上下。”

 “世界市场”的潜力

 ——“现在各种电商平台很方便,还有海外直邮,不用出国啥都能买到”

 一边是中国企业“卖全球”,另一边则是企业和消费者“买全球”。

 据国家统计局数据,1978年到2017年,我国进口总额从187亿元提高到12.5万亿元,增长664倍,年均增速为18.1%。如今,除了传统的进口家电、服装产品外,母婴、护肤、保健、家居个户等个性化产品越来越多进入中国,进口蔬菜、水果、海鲜等生鲜类产品也常见于中国老百姓的生活中。

 在一般贸易之外,跨境电商的发展更是将中国消费者“买全球”推向前所未有的高度。在外企工作的“海淘达人”孙萌就常常从网上购买各式物品,“现在各种电商平台很方便,还有海外直邮,不用出国啥都能买到。”

 网易考拉是国内跨境电商平台,2015年初成立,据第三方调研机构数据,该平台多次位居跨境进口零售电商市场份额之首。网易考拉CEO张蕾告诉本报记者,网易考拉项目始于2014年下半年,一方面,网易关注到伴随着消费升级以及中国消费者海外游的快速增长,国内消费市场诞生了旺盛的进口商品需求;另一方面,国家对跨境电商给予政策支持。在经过一段时间的市场调研和保税区走访后,网易决定发力跨境电商市场。

 得益于产品引进周期、价格等方面的优势,“买买买”也随着跨境电商的发展不断深入。网易考拉发现,从最初的奶粉、纸尿裤等刚需商品,到美妆商品,再到家居个护商品,跨境电商的主力消费商品已经有过数次变化。类目深度也在不断变化。以母婴商品为例,跨境电商早期母婴商品以奶粉纸尿裤为主,但现在已经发展为包括辅食、童装、早教以及营养品在内的均衡结构。“消费者对于商品的理解和需求专业度都在不断提升。”企业有关负责人说。

 在“买全球”的同时,中国消费者还形成了一张独特的世界资源利用地图。举例来说,在自然资源方面,优势更明显的美国及澳洲在保健品、食品等方面得到消费者的青睐;在科技方面,日本、美国及欧洲表现明显,因此在化妆品、数码科技品等市场有着明显的领先优势;在文化方面,日韩凭借文化相近性在美妆及家居个护等方面有优势……

 不仅中国消费者买进口更便利,国外厂商也开始为中国市场定制产品。例如,澳大利亚一家蜂胶产品企业表示,通过与网易考拉合作,将蜂胶制成漱口水、肥皂等个护产品,成功打造了中国消费者喜爱的爆款。意大利一家皮包工厂则表示,为中国消费者做有别于欧洲市场的设计,为他们赢得了更多顾客。

 繁荣的市场背后是庞大的需求。据中国海关数据,2017年跨境电商进口增速高达116.4%。一个拥有4亿人左右而且快速增长的中等收入群体的中国市场,还将为世界消费注入动力。

 “很难想象如果没有改革开放,会是怎样的情形。能够轻松‘买卖’全球,这是我们这代人的幸运。”“90后”孙萌说。

(责编:赵春晓、杜燕飞)

四会 绍文乡 凤凰山工业开发区 说明 大雅宝胡同
人定湖西里社区 邦道 内江公园 白鹤二村 陆丰华侨农场一管区
早餐加盟费用 快餐早点加盟 全福早餐加盟 流动早餐加盟 中式早点快餐加盟
小吃早点加盟 早点加盟店10大品牌 早餐加盟好项目 早餐豆腐脑加盟 早餐类加盟
加盟早点车 早点来加盟 健康早餐店加盟 汤包加盟 早餐加盟哪个好
安徽早点加盟 早餐肠粉加盟 特色早点加盟店排行榜 早餐早点店加盟 春光早餐工程加盟