https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

http://lmuzps.yj628.com

http://ov0en3.jxuypl.com

http://yhfrxn.si-dol.com

http://yoxevn.buzzfiol.com

http://9vjjax.cdlinghang.com

http://4xf6sq.yj628.com

http://9378wc.vectortea.com

http://trxndb.tanstmail.com

http://ihpqhh.nrg-fx.com

http://hyzu2b.divenzie.com

注册

“中国大妈”又丢脸到国外了?真相是……

木瓜奇迹私服 省食药监局有关人士表示,这些品种广告有的夸大药品疗效,有的利用专家产品功效作证明,欺骗误导消费者。


来源:凤凰网知之

随着越来越多的国人走出国门,一些中国游客的不文明行为正遭受来自世界的抱怨;甚至,这些行为会被有意放在显微镜下观察。26日,一群中国大妈被推上了国际舆论的风口浪尖。24日,一段事发于欧洲国家瑞士、由路人

随着越来越多的国人走出国门,一些中国游客的不文明行为正遭受来自世界的抱怨;甚至,这些行为会被有意放在显微镜下观察。

26日,一群中国大妈被推上了国际舆论的风口浪尖。

24日,一段事发于欧洲国家瑞士、由路人拍摄的视频开始流传网络。视频中,一群中年亚洲女游客在瑞士卢塞恩湖边与天鹅合影时,在身后写有“禁止投喂”字样提示牌的情况下,有两名女游客不时作投喂状,其中一人更在天鹅叼走手中之物时一把抓住天鹅的脖子,试图抢回物品……

▲视频截图

视频背景音虽有些嘈杂,但仍可听到其中有疑似普通话发音传出:“等一下、等一下,我还没拍……”

而最后大妈一把搂过天鹅脖子的动作更是令拍摄路人爆出粗口。

这段视频很快被多家瑞士媒体报道和转发,并进而在国内引发大量关注。

于是,在国庆前夕,在这段视频的助攻下,所谓中国大妈“怒登”国际“热搜”,并让“中国游客素质”这一敏感话题再度成为讨论热点。

而无论是国内网友对大妈们的“怒其不争”,还是事关“大妈们到底是否有意伤害天鹅”的细节之争,也都无形中为即将到来的中国游客出境热潮敲响警钟:当你踏出国门的那一刻,便要小心了,因为你的一言一行都不可避免地可能被紧盯、被记录,甚至是在偏见中被误解、被放大……

01

事情真相尚未完全明了,中国大妈们先被骂惨了……

上述那段视频的相关报道,最初于24日出现在瑞士媒体《20分钟》日报网站上。

值得注意的是,报道原文中并未指明视频中游客的肤色或国籍,而是引用鸟类学家的话指出,突然搂住天鹅脖子的行为对人和天鹅都有一定危险。

然而,这段视频到了另一家瑞士媒体那里,就有了新的解读——

号称“瑞士唯一官方中文公共服务新闻媒体”的瑞士资讯网以《“中国大妈”:离开瑞典,来到瑞士》为题报道称,这两名游客说的是普通话,而游客的行为则被认为是“对其他生命个体(无论人类还是动物)的尊重缺失”。

不仅如此,视频中被天鹅叼去的那一片模糊难辨的纸巾状物品,在瑞士资讯网的报道中,也变成了“纸币”。言下之意,中国游客因为怕天鹅吃掉自己的钞票而粗暴对待天鹅。

在国庆长假即将到来之际,这一波“操作”经过国内媒体的转述后,妥妥地又将中国游客的境外“素质”和“文明”推向风口浪尖。

不过,与以往类似事件中涉事游客被一致地“口诛笔伐”相比,这届网友却有了更多元的视角。

对于瑞士资讯网报道中所指的“纸币”,有网友通过观察截图细节分析称,被天鹅叼去的物品更像是纸巾而非钞票。

此外,不少网友为视频中的游客辩解:她是怕鹅把纸巾吃掉!

有意思的是,还有网友声称,在《20分钟》日报网站上的视频中,该游客说的是韩语,这两人其实是“韩国大妈”,而我们现在看到的这段视频是“经过配音的”。

不过,如本着严谨的态度,认真地确认几遍原视频,可以发现游客说的并非韩语,视频中的声音与国内网络上流传的版本也并无不同。

02

有时候,比外媒指责更严厉的,是中国网友的批评

是肆意投喂,还是逗天鹅玩?是为拿回“纸巾”,还是怕天鹅吞掉?是偏见,还是客观评价?

真相暂时不得而知,只是拍摄者在视频最后的那句粗口,和后来瑞士资讯网的着意解读,却正投射出一个有些尴尬又不乏刺痛感的事实——随着越来越多的国人走出国门,一些中国游客的不文明行为正遭受来自世界的抱怨;甚至,这些行为会被有意放在显微镜下观察。

活生生的案例,又何止中国大妈们。

例如就在半个月前,三名中国女生在日本旅游入住民宿时,与民宿主人产生矛盾并将没有分类的垃圾丢满房间的新闻,就在网络上引发了新一轮关于“中国游客素质”的讨论。

而更早些时候,一群中国游客在日本机场与警方发生冲突并唱起国歌的一幕,想必至今令国人记忆犹新。

据日媒报道,因天气原因导致航班延误,滞留在机场的175名中国旅客在与航空公司沟通未果后,双方发生肢体冲突。现场视频显示,在警察将涉事中国旅客带走的过程中,其他中国旅客自发唱起了国歌,一举震动世界……

▲现场视频截图

不过,将“素质差”的大锅直接扣在中国游客身上的事例也不少见。

今年年初,日本青森县八甲田山上的知名景观“树冰”遭游客涂鸦。因涂鸦中出现汉字“生日快乐”,一些日本网民怒斥中国人“国民素质太差”,“不要再来日本”。然而20多天后,多家日媒揭露真相称,涂鸦者实际上是一名居住在日本的缅甸籍男子。

而有时候,比外媒指责更严厉的,是来自中国网友的抨击。正如美国《纽约时报》网站在2013年的一篇报道中所说:“最严厉的批评似乎还是来自中国人。”

文章以发生在当年5月的一个事件为例:当时到埃及卢克索旅游的一名中国游客发现,在一座拥有3500年历史的神庙墙壁上刻着“XXX到此一游”。这几个字的照片在中国社交媒体上传播后,愤怒的中国网游最后把这个15岁的文物破坏者找了出来,直到其父母公开道歉后,人们的怒火才得以平息。

03

被紧盯的中国游客何时“松绑”?可能要很长一段时间……

事实上,对同胞种种不文明行为的出奇愤怒背后,折射的恰是国人面对外界种种负面评价以及由此衍生之误解、偏见乃至歧视的焦虑。

而抛开种族歧视、有色眼镜等敏感语汇不说,中国游客这种被“格外关注”的待遇何时才能“松绑”?

我们都知道,答案可能既简单也复杂。

“继二战后‘丑陋的美国人’和数十年后到处‘比V’的日本人后,‘如今,轮到中国人到处讨人嫌了’。”《纽约时报》曾在上述报道中这样写道。

报道详尽形容了中国游客的鲜明特征:通常随身携带大量现金、不熟悉外国的风俗习惯、没有排队的概念、总会在室内大声喧哗、在公共场合随地吐痰……

不过,报道也同时指出,2012年的统计数据显示,当年有8300万人次的中国大陆游客在境外共消费了1020亿美元,“超过美国人和德国人成为世界最大的旅游消费群体”,因此中国游客“让世界各国又爱又恨”。

而转眼几年过去,中国游客的数量及其素质都在发生着变化:

据国家旅游局统计数据,2017年中国的出境游市场已经达到1.29亿人次,连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位。

与此同时,随着近年来出国旅游人次越来越多,在大量的讨论和反思下,中国游客的文明程度已经有了肉眼可见的改善。

▲中国游客在法国埃菲尔铁塔前拍照

在北京外国语大学副教授周鑫宇看来,当下中国游客境外出游的症结已经不能简单归结于“素质”,而应落在“文化差异”。

同理,现阶段“媒体讨论也好,寻常反思也罢,也都是提升国人对文化差异认知和敏感度的过程”。周鑫宇举例说,中国人在吃饭时喜欢大声说话,但欧美人吃饭时比较安静,一些中国游客出国后对跨文化环境不熟悉,也没有及时意识到这种差异,导致一些人认为中国游客“大声喧哗素质差”。

周鑫宇指出,在这种情况下,“意识到差异、了解到不同后,作为游客需要做的就是尊重差异、入乡随俗”。

其实一些针对中国游客素质低下的报道,与真实情况并不相符,其中有因文化不同造成的误解,也有恶意为之的曲解和歧视。而这些误解和歧视传播回国更会造成国人对中国形象的焦虑。那如何应对生活中遇到的诬蔑,如何更好的处理人际关系,如何在紧张生活中放松自己,如何处理家庭工作中的困倦与无力,如何找到内心的安宁与平静?

知之×知更社区推出精品课程

隔壁住着柏拉图

扫描下方二维码,发现“知之”微信频道,从柏拉图的《理想国》入手,用古代哲人思维解决现代社会问题,从教育、养生、社会责任、正义为人等多种角度为你一一解答。关注我们,更多精彩内容为你呈现!

 

[责任编辑:刘嫣然 PSY117]

责任编辑:刘嫣然 PSY117

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考
404 Not Found - 长恒县总管乡孟占村新闻网 - bandebrewing.com

404 Not Found


nginx/1.10.0 (Ubuntu)
王魁东村村委会 别桥镇 闫庄村委会 前张六村委会 辉埠镇
长石乡 孝义 泌阳 工人医院 九江市
美味早点加盟 早点加盟连锁店 早点夜宵加盟 早餐店加盟 四川特色早点加盟
早餐连锁店 特许加盟 早餐粥车加盟 早点加盟店有哪些l 中式早餐店加盟
众望早餐加盟 娘家早餐加盟 雄州早餐加盟电话 营养早点加盟 广式早餐加盟
上海早餐车加盟 早点小吃加盟店 湖北早点加盟 养生早餐加盟 豆浆早餐加盟
凤凰新闻 天天有料
分享到:
么六桥乡 巴马镇 牛头 北湖公园北 前仙乡
财苑小区 彭屋 唱歌乡 千禧小区 北务村