https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

http://ngn0gt.metertube.com

http://a0x1px.jisusj.com

http://jmuzmp.aoyanadel.com

http://i6h6be.biandre.com

http://sayo5a.cliczic.com

http://n1vl9e.etregis.com

http://kivruc.91qiumoji.cn

http://gym5f0.xturbate.com

http://wzcf76.nasuyu.com

http://vdlk65.cliczic.com

logo logo

违法不良信息举报:0917-2905835 邮箱:bjnews@163.com
互联网新闻信息服务许可证号:61120180004
奇迹私服战士加点比例     钟秉枢还针对赛区内的住宿条件提出了自己的建议:“我们需要的不仅仅是星级宾馆,也可以结合未来旅游业和冰雪运动的开展,以及当下新农村建设,发展特色民宿,为前来延庆的游客提供更加多样化的选择。

宝鸡网上有害信息

微博

微博

微信

微信

APP

APP

首页 > 要闻 > 正文

老广播人讲述:这是10本群众自己记录的“宝鸡改革开放史”

时间:2018-10-24 17:07:40   
©原创

今年是改革开放40周年,亦是宝鸡人民广播电台开播60周年,现年72岁的原宝鸡人民广播电台总编辑、全国首届“韬奋新闻奖”提名奖获得者雷明德,通过自己40年的广播生涯和手中的10余本征文集,向记者讲述了他眼中的宝鸡改革开放。

“我是个老广播人,1969年刚参加工作就是在眉县广播站工作,1981年进入宝鸡电台,经历了电台的四届领导班子,我自己也从一线新闻采编人员成长为班子成员。今年是宝鸡人民广播电台60华诞,回顾40年职业生涯,特别是党的十一届三中全会以后,宝鸡电台的发展,不仅见证了改革开放取得的伟大成就,同时也记录了宝鸡这座城和这座城市人民的巨大变化。”雷明德告诉宝鸡新闻网记者。

广播是宝鸡媒体中最早出现的,建台之初,虽然只有一套节目,全天播音只有7小时,发射功率只有500瓦,但它却是干部群众了解外界信息最方便、最快捷的渠道。雷明德告诉记者,改革开放40年后的今天,在经历了从南门口、红旗路旧址,到宝鸡广电传媒大厦,从传统模拟设备到现代数字智能设备,从单一声音到全媒体播出,宝鸡人民广播电台已从一个简陋的广播机构发展为中国西部、黄河、陇海区域较有影响的骨干电台,拥有四套广播,每天播出时间70多个小时,自办各类节目50多个,调幅和调频总发射功率近70千瓦,广播信号覆盖宝鸡和毗邻省区。

从最初街上的大喇叭,到农村“会说话的方匣子”,很多老宝鸡人都是伴随着广播成长起来的,对广播有很深的感情。鉴于这样的受众基础,为了记录宝鸡在改革开放进程中的发展变化,宝鸡人民电台也策划了一系列活动,让雷明德印象最深刻的是多达十余次的征文活动。

雷明德告诉记者,1990年以来,宝鸡人民电台举办《改革与我》的征文,得到了全市各界听众的广泛支持。“当时收到的征文很多,大家通过讲述自己和身边人生活中的变化来反映改革开放给人民带来的变化,我们精挑细选最后还出版了征文集。后来又陆续出版了《今日宝鸡人》《我们身边的共产党员》等征文集,《今日宝鸡人》主要通过宝鸡普通市民的事迹及思想、观念的变化,来看改革开放给宝鸡带来的变化;《我们身边的共产党员》主要反映在改革开放进程中,宝鸡共产党员如何站在改革前列,积极发挥模范带头作用,影响带动身边群众。”

直到今天,雷明德还保存着这些征文集,他笑谈说,其实这也是广播自我完善的一种办法,因为广播节目本身缺乏“保存性”,不能像报纸一样长期保留,为了与通讯员、听众有更多的互动,留下这些记忆,当时就想到了征文。今天回头再看,这十多本征文集不是简单的“一家之言”,而是成百上千位宝鸡群众自己记录的“宝鸡改革开放史”,将改革开放以来,宝鸡市容市貌的变化、人民生产生活及精神面貌的变化很好地记录了下来。

“今天的宝鸡高楼林立,人们的生活也发生了极大的变化。我相信,随着改革开放的不断前进,宝鸡建设最具幸福感城市一定会早日实现。”如今,早已退休多年的雷明德,每天还会听很长时间的广播,他说,在这电波交织的魅力之音中,宝鸡正不断发生着悄无声息的变化。(宝鸡新闻网记者 黄河)

编辑:贺雅楠

推荐阅读

更多

特别推荐

关闭
沙马 杉树堡乡 艮山福居 下卡其二队 锦塔村
珍巷里 绿海星城 爱辉 宁武 伯公坳
早点连锁加盟 酸奶加盟 早点快餐店加盟 特色早点加盟店 河南早餐加盟
大福来早点加盟 早餐加盟什么好 早点连锁加盟 早点粥加盟 酒店加盟
早餐餐饮加盟 早点铺加盟 早餐加盟排行榜 雄州早餐加盟电话 天津早点加盟有哪些
清美早餐加盟 早餐系列 早点加盟店排行榜 早点加盟连锁店 特色早餐店加盟