https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

http://waiwf1.tongweiedu.com

http://0q5prt.jxuypl.com

http://7e91tj.songtancun.com

http://a5y8me.sxdszx.com

http://861xjk.tjhc022.com

http://tvnasq.appsti.com

http://oje73k.tanstmail.com

http://ct6xzs.cherrychao.com

http://4alyyo.yunshujiuye.com

http://hwrnuq.vectortea.com

当前位置: 深圳新闻网首页>原创新闻>原创稿件>

第七批企业舆情榜单(房地产行业)发布 恒大破行业上半年营收记录,中弘财报造假遭调查

第七批企业舆情榜单(房地产行业)发布 恒大破行业上半年营收记录,中弘财报造假遭调查

分享

中弘股份却涉嫌财报造假被相关部门调查,此外,一波未平一波又起,中弘股份又陷入与加多宝重组罗生门泥沼无法自拔,相关事件的发酵将对中弘股份造成极大的社会负面影响。

木瓜奇迹私服 ”11日,记者向徐立平代表抛出这个问题时,他顿了顿说道,“给多少钱都挖不走我。

深圳新闻网讯 (记者田志强 通讯员陈文光)近日深圳企业舆情研究院发布第七批企业舆情榜单。本次榜单重点聚焦房地产及医药保健两个行业。房地产行业企业舆情榜单由房地产行业热点舆情事件排行榜(红、黑榜)及房地产企业公众形象排行榜组成。

据榜单显示,此次房地产行业可谓是几家欢喜几家愁。红榜中,中国恒大上半年成最大赢家,净利润530亿元创行业最高纪录,同期负债率也逆势下降三成;黑榜中,中弘股份却涉嫌财报造假被相关部门调查,此外,一波未平一波又起,中弘股份又陷入与加多宝重组罗生门泥沼无法自拔,相关事件的发酵将对中弘股份造成极大的社会负面影响。

其次在房地产行业企业公众形象排行榜方面,本次企业公众形象榜单分值较上一期分值变动幅度较小,而排名变动较大。上一期前三甲中,除佳源集团仍旧占据榜单前三的位置,其余企业排名均有变动,中国恒大因上半年530亿元的净利润当之无愧获得公众形象排行榜榜首,泰禾集团首次进入榜单前三,占据排行榜第二名。

据了解,深圳企业舆情研究院是由深圳新闻网牵头组织,联合深圳市网络媒体协会、深圳市品质消费研究院、深圳市质量协会、深圳市企业信用管理协会、深圳市科盾科技有限公司共同发起的民间非营利组织。该院旨在就企业舆情的发生、发展、监控、引导等方面展开研究和工作,协助政府抓好企业舆情的研究、管理和疏导。

现将榜单及说明发布如后:

一、房地产行业热点舆情事件排行榜:

房地产行业热点舆情事件排行榜榜单说明:

本榜单主要通过计算机系统对舆情数据的自动采集、整理和分析,结合舆情分析师的筛选和研判,对2018-10-24至8月31日这一时段内房地产领域的热点舆情事件作出综合评估,主要评估指标包含新闻报道指数、微博扩散指数、论坛参与指数、境外炒作指数。

[责任编辑:田志强]
西苑东口 南康县 中心苗圃 龙亭区 宜都县
红梅街道 湾塘乡 当阳 青山口林场 黔西
江苏早餐加盟 全国招商加盟 早餐 加盟 春光早点加盟 江苏早点加盟
粗粮早餐加盟 早点连锁加盟店 流动早餐加盟 早餐连锁店 早餐连锁店加盟
早点车加盟 早点工程加盟 健康早餐加盟 中式早餐店加盟 雄州早餐加盟电话
特许加盟 饮料店加盟 健康早餐加盟 早点加盟连锁 早餐馅饼加盟