https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

http://zwijh2.jyzzlm.com

http://ysy9pa.yybsd.com

http://5wmxtl.jljgjx.cn

http://7doheq.jyzzlm.com

http://gfvs7u.tssbsi.com

http://wtgorc.heartpeas.com

http://jiwedl.cherrychao.com

http://qlyq0l.fslehong.com

http://2wkwrb.cdlinghang.com

http://h9prm2.jyhd100.com

新一期跳台滑雪跨界跨项选材结束 将组建后备队伍

2018-10-23 09:35 中新网
奇迹私服发布网 未来中国继续保持目前这种正确的发展方向非常重要。

  据国家体育总局网站消息,新一期跳台滑雪跨界跨项选材工作结束,最终入选的队员将会组建后备队伍,前往滑雪学校做基础训练。

选材测试中。图片来源:国家体育总局官网。

  本次跨项选拔工作于9月21、22日在吉林长春市冰上训练基地展开。主要涉及黑龙江、吉林、辽宁三个省的运动队,意在充分利用冰雪运动在东三省的群众基础、发掘冰雪传统大省的潜力。共有球类、体操、田径、雪上、冰上等相关项目的130余名运动员参加了本次选材测试,平均年龄在15岁左右。

  据悉,选材中,20米冲刺、五级跳、立定跳远等项目成为重点测试内容。同时教练组还对参加跨界跨项队员的身高、体脂率进行了测量。除了常规的力量与身体指标等测试之外,来自各体校和冬管中心的小队员们还接受了特殊的 “考验”。由中国跳台滑雪女队教练海因茨-库汀设计的动作测试是本次选拔中十分关键的一项,以小队员们在规定场地中模仿示范动作的方式,来考察动作完成度和身体素质,以便筛选具有潜力和训练空间的运动员。

  

新一期跳台滑雪跨界跨项选材测试。图片来源:国家体育总局官网

  在所有测试项目结束后,运动员身体形态、一般身体素质和专项素质成绩将作为客观测试成绩,而运动员动作完成质量和外方教练员的综合评价会作为主观测试成绩,最终由教练员结合权重计算得分。

  外籍教练海因茨-库汀表示目前已经选出了有天赋并符合条件的人选,下一步将会因材施教对运动员进行重点培养。另外库汀教练还希望通过跨界跨项选拔助力跳台滑雪宣传工作,为中国跳台滑雪项目未来发展奠定基础。

  据介绍,最终入选的队员将会组建一支后备队伍,在雪季开始后前往滑雪学校打基础。期间,他们将首先学习越野滑雪、高山滑雪等基本滑雪技能,在下一赛季将正式开始接触跳台滑雪。

责编:郝九辰
分享:

推荐阅读

霅溪馆 中华人民共和国民族区域自治法 前范庄村委会 东郭镇 万和源
厚禄乡 晓天镇 华堂商场大兴店 浔江路 军事博物馆社区
早餐亭加盟 营养早点加盟 早点小吃店加盟 中式早餐店加盟 特色早餐店加盟
早餐亭加盟 加盟早点店 早餐粥店加盟 雄州早餐怎么加盟 早餐系列
早点小吃店加盟 早餐小吃店加盟 凡夫子早餐加盟 早点豆浆加盟 早点加盟哪家好
健康早点加盟 早点加盟店排行榜 早点连锁加盟店 全福早餐加盟 营养早点加盟