https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

http://8ulfqh.fmzddz.com

http://wfdudw.auctocon.com

http://8wxlcv.urfatl.com

http://qrahib.glyphiqa.com

http://kmkdex.1532hz.com

http://yrzjib.7dips.com

http://cttgzp.fideliles.com

http://hr2atk.kidsphp.com

http://jst7qj.mirgene.com

http://80xbcn.zjgdmd.com

当前位置:首页>>文化>>文化看点

肉连响 利川走向世界的新名片

发布时间:2018-10-24 10:18 来源:恩施晚报 作者:秦卫飞,丁莉,张银池 编辑:刘婉茜 浏览:0次
奇迹mu装备镶嵌 驾照销分制度关系到车主的切身利益,也关系到交通违法行为能否处罚到位,销分新规,兼顾了打击黄牛和便捷车主,希望类似切合实际的举措可以更多一些。

吴修富、刘守红街头表演肉连响。

吴修富、刘守红街头表演肉连响。

肉连响登上大舞台。

肉连响登上大舞台。

连日来,利川市非物质文化遗产肉连响传承人刘守红奔波于武汉、重庆等城市,在街头用“快闪”的方式传授肉连响技艺,为即将到来的湖北省第九届少数民族传统体育运动会暨第二届《龙船调》艺术节造势。

肉连响、《龙船调》、《利川小曲》被誉为利川民间文艺“三绝”。2008年6月,肉连响被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

肉连响,因舞者以手掌击打额、肩、脸、臂、肘、腰、腿等部位发出有节奏的响声而得名。早期,肉连响是乞讨者为了讨生活而掌握的一门技艺。后几经改编,并融入其他舞蹈动作,逐渐发展成为独具土家族特色、植根于人民群众中的民间艺术。在保护与传承中,该市政府、肉连响传承人均作了卓有成效的努力和探索,从而使肉连响依旧饱含活力。

根植于民间 散发着泥土芳香

“啪!啪!啪!”每一个观看利川肉连响表演的人,都会听到这样的声音,这是表演者用手拍打身体各个部位发出的响声,颇具节奏感且气魄动人。

据多位当地民间老艺人介绍,解放前,在该市城区及人口比较集中的乡镇,一些贫苦穷人在寒冬腊月或春节期间,赤裸上身,在头上、手上、脸上涂满稀泥,双手拍打身体,沿街行乞,这种有节奏的舞蹈形式,被群众称为“泥神道”。由于“泥神道”动作韵律感强,且能健身,一些群众不为行乞,也自觉学习和模仿。

去年辞世的国家级非物质文化遗产项目肉连响代表性传承人吴修富,年轻时一边学理发,一边学习“泥神道”。时间长了,吴修富对“泥神道”动作认真揣摩和研究,并糅进秧歌舞、耍耍、竹莲厢等一些动作,配上“莲花落”的曲调,使舞蹈更富有情趣。在长期实践中,舞蹈动作逐步规范和定型。因大多数动作类同莲厢,但舞蹈全靠肉体接触、碰击,逐渐被人们称为肉连响。

肉连响真正走入大众视野,是在1986年举办的湖北省首届少数民族运动会上。该届运动会在恩施举行,吴修富作为一名热心观众随利川代表团前往观看。开幕式上,他看到大家表演一些有民族特色的节目,就找到组委会要求让自己表演肉连响。当他将一套自编自演的肉连响动作表演结束时,全场掌声雷动。

肉连响的此次亮相,让大众耳目一新。1989年以来,肉连响成为我省参加全国少数民族运动会表演类的必选项目。

传承肉连响从娃娃抓起。

传承肉连响从娃娃抓起。

刘守红在武汉街头表演。

刘守红在武汉街头表演。

传承于当代 成为利川新名片

肉连响,原生态特色鲜明,具有较强的娱乐性,表演者不受场地、道具限制,又能强身健体,一经亮相便在群众中广受欢迎。

“它是传统艺术和传统体育融合的结晶。”利川市非遗专家孙绘如此评价肉连响。正因如此,2004年,肉连响被选入我州广场舞蹈《清江舞》,在全州普及推广。

2008年,肉连响在湖北省民间舞蹈“申遗”中一枝独秀,也是迄今我省民间舞蹈进入国家级名录仅一地申报的独立性舞蹈中的唯一代表。

近年来,在该市政府主导下,当地文化部门制定了《肉连响保护规划》,全面深入普查、建立肉连响数据库,申报市级、州级、省级、国家级代表性传承人,组建肉连响表演队常年开展活动,成立“利川肉连响培训中心”培训学员……通过采取一系列保护措施,肉连响保持了健康活泼的态势,彰显着生机与活力。

在学习、研究肉连响的几十年里,传承人吴修富熟练掌握了表演技巧,培养肉连响骨干200余人,教会多位外国友人跳肉连响,让肉连响流传到20多个国家和地区。

从小跟随吴修富学跳肉连响的传承人刘守红,经过长期学习,深得肉连响真谛。在传承肉连响这一地方瑰宝时,刘守红动了不少脑筋。他将肉连响教学植入幼儿教育,走学校化批量发展道路。同时,刘守红在非遗“六进”活动中发挥积极作用,并带着肉连响先后参加了央视《欢乐中国行》《我要上春晚》《叮咯咙咚呛》《非常传奇》等节目,进一步提高了肉连响的知名度。如今,该市会跳肉连响的已有一万余人。

着眼于未来 只为走得更远

最近一段时间,参加湖北省第九届少数民族运动会表演类比赛的肉连响团队正在紧张地排练。本届民运会上,肉连响被正式列入竞技类项目,中南民族大学等10余支队伍已报名参赛。

“将肉连响列为全省民运会的竞技类项目,这是对肉连响价值的又一肯定。”据传承人刘守红告诉记者,今年他已受邀前往中南民族大学、湖北艺术职业学院、湖北民族学院等高校及周边县市共30多个地方教授肉连响,并被聘为湖北民族学院体育学院“民族传统体育——肉连响”特聘教师、国家艺术基金土家族舞蹈授课专家。

刘守红认为,传承肉连响既是责任、使命,也是荣誉。他不断探索着传承肉连响的新途径。“接下来,我将结合利川大力发展旅游业的实际,把肉连响进民宿、景区、酒店作为‘六进+’的扩展内容,在游客中推广肉连响。”受公园里中老年人拍打身体各部位锻炼的行为启发,他又产生了一个新想法:希望与中医里的穴位拍打方法找到结合点,编排出适合中老年人健身的肉连响动作。

“近3年,每年都有不低于120批次的团队来利川学习、考察、采访肉连响,其中不乏国际友人组团前来拜师学艺,可见肉连响是中国的,更是世界的!”该市非遗传承馆馆长胡勇说。

非遗专家孙绘认为,肉连响具有娱乐性、健身性、群众性等特点,符合当下“全民健身”的理念和群众健身方式多元化的需求,这正是它的生命力所在。

下一步,该市将通过推进政府向社会力量购买服务加大保护与传承力度,借助高校和艺术大家之力提升、挖掘肉连响内涵,打造更多优秀作品,让肉连响走向世界。

责任编辑:刘婉茜
汉沽去 船形乡 山东枣庄峄县 朝阳沟 木厂乡
周明兴 江苏无锡新区硕放镇 西湖路街道 根松 石头胡同后河
早餐加盟项目 早点豆浆加盟 早点工程加盟 天津早点加盟 春光早餐加盟
春光早点工程加盟 早点加盟小吃 早餐小吃店加盟 江苏早餐加盟 山东早点加盟
早点店加盟 早餐面馆加盟 快餐早点加盟 亿家乐早餐加盟 早点加盟项目
酸奶加盟 卖早餐加盟 早餐 早餐的加盟 加盟早点店