https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

http://mmf895.shuttergut.com

http://n80ypm.jimin1004.com

http://venpij.jimin1004.com

http://stuxy7.jsrszm.com

http://riz1j0.torrecj40.com

http://s24ug8.blvdsa.com

http://qj35v5.dtgbtyh.com

http://jka4dd.xjxgxd.com

http://cdmvwx.ouyism.com

http://nmn7x5.2688touzi.com

奇迹私服发布 班禅表示,一定牢记习近平总书记的谆谆教导,努力学习,刻苦修行,继承和发扬历世班禅爱国爱教的光荣传统,坚决维护祖国统一和民族团结,积极为促进藏传佛教与社会主义社会相适应以及西藏的发展稳定作出自己的努力。

广西日报传媒集团主办

更多导航
点击语音切换
您当前的位置:广西新闻网 > 首页栏目 > 滚动新闻 > 正文

“戍长空青春担使命,战北疆冰雪铸忠诚”,冷月边关,热血男儿!

中国日报网黑龙江漠河26日电(记者高晓冬)近日,一场庄严而具有独特意义的升旗仪式和宣誓活动在空军漠河雷达站举行。“走进热血边关”网络媒体国防行东线记者团全体成员和官兵们分别在鲜艳的五星红旗下进行宣誓。“最北最寒最坚定,练严练实练金睛。祖国有我,请放心。”伴着国歌,官兵们的铿锵誓言响彻茫茫林海,声音嘹亮,荡气回肠。

升旗仪式上,政治指导员程龙也发表了讲话:“今天是中国传统节日中秋佳节,我们在祖国最北端升起五星红旗,呼喊出我们‘北极金睛心向党、牢记使命戍空防’的铮铮誓言。雷达兵养兵千日用兵千日,每时每刻都担负战备值班任务,一家不圆万家圆,岗位战位重千钧,我们一定守卫好祖国北天门,请祖国和人民放心!”

  (政治指导员程龙在升旗仪式上讲话摄影高晓冬)

空军漠河雷达站驻守在素有“神州北极”之称的黑龙江省漠河市大兴安岭深处,地处祖国雄鸡版图最北端,是北部空防预警的前沿哨所,也是祖国最北的雷达站。建站以来,面对茫茫林海雪原和历史最低零下57.3度的酷冷严寒,历经“5•6大火”的考验。据了解,1987年5月,大兴安岭地区发生罕见火灾,万顷森林化为灰烬,雷达站所在地也未能幸免。在熊熊烈火考验面前,全站官兵誓死坚守岗位,一边保障空情,一边与火魔搏斗,锻造了烈火攻不破的战斗堡垒,谱写了一曲“天线在烈火中旋转”的壮歌。

  (空军漠河雷达站“七棵松阵地”摄影高晓冬)

北极金睛,空中卫士。连队连续28年被评为基层建设先进单位,荣立2次集体一等功、4次二等功、10次三等功,45次受到军以上单位表彰。漠河全年平均气温不足零下5摄氏度,最低气温达零下57度,全年冰霜期长达八个月。在如此艰苦的条件下,一茬又一茬官兵创造了连续43年保证百分百情报合格率,创下空军雷达兵历史上情报合格率最高、连续时间最长的纪录。

  (空军漠河雷达站战备演练摄影高晓冬)

9月24日,在七棵松阵地的“英雄林”举行了四级军士长郭平的入林仪式。凡是受到师级以上单位表彰的党员都可以在七棵松阵地认领一棵以自己姓名命名的松树,作为优秀党员典型光辉业绩的历史见证,激励官兵崇尚荣誉、献身军营的斗志豪情。近年来,先后有13名党员荣立三等功,8人受到战区级以上单位表彰。郭平被评为全军优秀士官人才奖一等奖,也被空军评为百名优秀操纵员,同时还登上了解放军报的光荣榜。他用自己的忠诚热血和实战本领光荣入驻“英雄林”,拥有了自己的英雄树。能够在“英雄林”认领一颗树,是每名漠河雷达站官兵的梦想,这片经受过烈火考验的“英雄林”,早已熔铸为每名北极雷达兵的基因血脉,不断推动官兵们前行。

  (9月24日,在“英雄林”举行四级军士长郭平的入林仪式。摄影高晓冬)

“戍长空青春担使命,战北疆冰雪铸忠诚”。空军漠河雷达站用“最北最寒最坚定,练严练实练金睛”的忠诚实践,走出了一条牢记使命戍空防、战天斗地尽职责、创新发展永向前的强军之路。冷月边关,热血男儿。一代代漠河雷达兵用热血和赤诚谱写了一曲曲创业、战斗、奉献、追求的强军战歌。

(傍晚,五星红旗飘扬在军营上空与军营大门上的北极星和雷达标志遥相辉映。摄影高晓冬)

相关文章

高清图集推荐

新闻排行

顺州乡 衢县政府 长治县 恰热克镇 巴润扎根呼都
马鞍山镇 友谊南路 后狮子巷 图样山胡同 东方大学城高尔夫球场
早点面条加盟 北京早点加盟 健康早点加盟 口口香早点加盟 爱心早餐加盟
知名早餐加盟 北京特色早点加盟 安徽早点加盟 天津早点加盟有哪些 天津早点小吃培训加盟
早餐加盟开店 大福来早点加盟 早点招聘 湖南特色早点加盟 早餐连锁 加盟
特色早点加盟店排行榜 品牌早餐店加盟 养生早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 早餐项目加盟