https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/82v2na/

http://lcvdcc.molokai50.com

http://fz5np2.rwine1982.com

http://buofg5.sthghrh.com

http://fo2s3n.gbvh.com.cn

http://uvefhs.zabronsky.com

http://oxxbe8.jisusj.com

http://8vet75.149shop.com

http://ucl5p5.ncebhyy.com

http://ibkdmf.jisusj.com

http://mghfga.fsl-wa.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 社会 >>  正文

三个警察爸爸认两名弃婴为女儿 一晃十数载

发稿时间:2018-10-24 08:14:00 来源:钱江晚报 中国青年网
最新奇迹私服 同时,结合辖区工作实际,支队充分利用所属中队训练场地和设施器材,采取集中培训、上门培训等方式,全面提升微型消防站队员的业务水平,特别是针对燃放烟花爆竹引发的火灾,开展了针对性的灭火能力培训。

 三个警察爸爸认两名弃婴为女儿,一晃十数载替兔唇女孩支付手术费,给孩子们父爱——

 女孩们都姓安,公安的安

 两个爸爸和两个女儿合影。

 (本报资料照片)

 今年中秋节前,在台州玉环城区上班的方强国,调去椒江的李足锋,以及还在沙门派出所的郑鑫其商量,一起去给他们的两个“闺女”过个中秋节。一晃十数载,这一家毫无血缘关系的“亲人”,逢年过节总会“排除万难”聚一下,缘分这东西啊,有时候真的说不清。

 庵堂收养了一名兔唇女婴

 民警心疼想帮一把

 1995年初春的一个早上,台州玉环市冷得就像一个大冰箱。沙门镇洞川庵外,一声声婴儿的啼哭引起了师太的注意。循声找去,在门口的一个塑料桶里,放着一个几个月大的女婴。

 “打开被包,发现女婴的嘴唇是裂开的,我知道她被遗弃的原因了。”师太将女婴抱回庵内喂养。但由于治疗唇腭裂的手术费用问题,孩子一直长到4岁,都没法接受矫正手术。

 时任沙门派出所副所长方强国在日常走访的时候,得知这一情况。“小女孩一开始很怕我,我逗了她很久,她终于笑了。”孩子残缺的笑容让方强国很心疼,决定帮孩子一把。

 那时候,方强国的月薪才几百元,而做唇腭裂修复术需要2000多元。方强国没有太多考虑,拿出几个月工资给女孩交了手术费。手术很成功,小女孩第一次可以自己吃饭了。

 那时候的方强国还没结婚,成长中的女孩儿缺少父爱,在师太们的建议下,方强国认了小女孩做“女儿”。小女孩没有名字,方强国想了想,“就叫安月华吧!姓安,公安的安。”

 多年后女孩也捡回一名弃婴

 又一个警察爸爸上岗

 为了不让安月华感觉自己和其他同学不一样,但凡学校活动需要家长出席的,方强国从来不缺席。为了给安月华打气,方强国还会特意穿上警服出席,同学们看到都很羡慕,“哇塞,快看,原来安月华的爸爸是一名警察呢!”

 安月华的学杂费和其他生活开销,基本上都是方强国在支持,过年过节,礼物必不可少。只要略有空闲,方强国还会陪安月华出去玩玩走走,带她见见世面。

 在方强国的陪伴下,自卑少语的安月华渐渐变得开朗起来,笑容多了,说话也越来越多。

 2006年,安月华已经是一个挺拔的小姑娘了。在一次外出途中,安月华在草丛里听到一阵阵微弱的婴儿哭泣声。她仔细循着声音寻找,竟然发现一名被遗弃的女婴。

 “我自己就是一个弃婴,如果没有热心人的帮助,没有警察爸爸的照顾,我怎么可能长到这么大?”自己还是个孩子的安月华没有多想,抱着女婴回到庵里。

 捡到弃婴的事情,一开始安月华没敢和方强国说,她知道自己已经给大家带来很多麻烦,现在又带了一个,她怕警察爸爸有负担。

 但毕竟是一条鲜活的生命啊,很快还是被方强国知道了。没想到,方强国非但没有怪她,还给了她一个大大的拥抱,夸奖她做得对。

 那时方强国已经是沙门派出所所长了。毕竟当所长太忙太忙,还要尽可能抽时间陪安月华,让方强国再认个女娃当干女儿,已经力不从心。于是在方强国牵头下,民警李足锋自告奋勇,要给小丫头当爸爸。那会儿李足锋也是个刚毕业不久的单身民警,没有为人父母的经验,却要开始给女娃父亲的关爱。这名女娃名叫“安心”,也是公安的安,“因为她们都是公安的孩子。”

 警察爸爸工作调离

 新爸爸立马接上

 2012年底,由于李足锋调离玉环去椒江工作,两地相距近百公里,李足锋无法经常回玉环,也就无法再时时照顾安心了,沙门派出所民警郑鑫其主动接过爱心接力棒,担任6岁孤儿安心的“警察爸爸”。

 对于郑鑫其这样20多岁的小年轻来说,平白多出个女儿,确实容易引起误会。郑鑫其的妻子,当初和他谈恋爱时,就反复核实,“这个到底是不是你的亲生女儿,你要和我说实话。”回忆起当时的种种误会,郑鑫其忍不住笑了。

 2015年,郑鑫其将安心送入小学读书,并给安心交学费,还将电话留给安心的班主任老师,说只要安心有任何情况,请随时和他联系,他就是安心的父亲。

 受到郑鑫其的感染,曾经害怕邻居闲言碎语的郑鑫其母亲也加入到爱心队伍,经常让郑鑫其将安心带回家玩,给孩子买衣服买玩具,当成自己的孙女一样,疼爱得很。

 21年间,这份爱的接力,就这样一个接一个传下来。这些毫无血缘关系的警民,俨然已经是无法分开的一家人。中秋前夕,2个女儿,3个警察爸爸,坐在一起吃月饼。

 人生或许有许多波折,生活也总是忙碌,但是此刻,却是难得的静谧和温馨。是啊,还有什么比“一家人”团聚更甜蜜的呢?

 陈栋

原标题:三个警察爸爸认两名弃婴为女儿 一晃十数载(图)
责任编辑:青山
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
莲花路吴中路 横岗街道 西湖大酒店 高丽 石榴塘农场
大沙河水库 前当堡镇 阿七乡 留古寺镇 永安道庆荣里
东北早餐加盟 早餐馅饼加盟 江西早点加盟 养生早餐加盟 江西早点加盟
中式早餐加盟 中式早餐加盟 爱心早餐加盟 流动早餐加盟 早餐馅饼加盟
连锁店加盟 早点加盟好项目 河北早餐加盟 天津早餐加盟 爱心早餐加盟
早餐行业加盟 江苏早餐加盟 早点粥加盟 上海早点加盟 早餐包子店加盟