https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

http://ugxkc5.cherrychao.com

http://twcqph.gerocris.com

http://d5avyl.shiyuwenhua.com

http://vzbgy0.abiraweb.com

http://5neaia.itfigs.com

http://eiqmex.dushisuanlafen.cn

http://5px5jr.xxkmst.com

http://5gj1x5.taskuler.com

http://vyrjip.ado2015.com

http://ob66re.bstar71.com

首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

逾半孕产妇有高危因素 如何不让她们被“生门”卡住

2018-10-21 07:35 来源:中国青年报 参与互动 
我本沉默传奇私服网 ”他说,生活中的洗洁精、沐浴乳等化学品很多渗入地下,污染了地下水影响了环境。

 科学现场

 不让一个高危孕产妇被“生门”卡住

 杭州市妇产科医院危重孕产妇救治中心绿色通道。中国青年报·中青在线记者 江山/摄

 电话这端,葛巧玲神色焦急,她所在的杭州市上城区一名高危孕产妇张荣拒绝入院治疗。

 孕妇张荣倾诉着无奈:丈夫出差,孩子需要接送,自己要上班,“没犯什么大病,希望晚点住院”。

 这是杭州上城区妇幼保健计划生育服务中心(下文简称“中心”)与高危孕产妇的一次博弈,发生在今年年初,张荣被诊断为妊娠型高血压,情况危急,亟须住院。

 作为该中心妇保科科长,葛巧玲深知延误治疗的危害。2016年,一名孕妇的妊娠高血压时隐时现,没有被及时发现,后来突发脑溢血,胎儿早产夭折。37天的抢救与治疗最终也没能挽救女子的生命。

 这个死亡病例终结了上城区连续16年孕产妇零死亡的记录。从2014年起,原国家卫计委通知要求,将孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等妇幼健康核心指标纳入政府目标责任考核。与此同时,中国高危孕产妇的比例从1996年的7.3%上升至2016年的24.7%。2016年,浙江高危孕产妇的比例为56.1%,在全国31个省(区、市)位居第二。

 “生孩子是好事情,不能让它变成坏事。”从事16年妇保工作的葛巧玲告诉中国青年报·中青在线记者,“避免孕产妇死亡的第一步就是把高危孕产妇管理好”。

 一半以上的孕产妇有“高危因素”

 在葛巧玲介入前,社区医生沈洁已经与张荣沟通过。

 张荣是一名高龄孕妇,血压一度飙升至220毫米汞柱/125毫米汞柱,妊娠高血压可能造成胎儿畸形,甚至危及孕妇生命。

 但张荣不愿意到医院接受治疗,自称“看到医生就血压飙升”。沈洁好不容易说服她去医院,看完病她便执意要回家。

 沈洁想起曾诊治过一名患有先天性心脏病的孕妇,她为张荣感到担忧,立即将情况反映给上城区妇幼保健中心,请求转诊。

 根据《中国卫生和计划生育统计年鉴2017》的数据,造成孕产妇死亡的“凶手”前3名分别是产科出血、妊娠期高血压疾病和心脏病。2000~2016年,我国孕产妇死亡率从53/10万下降至19.9/10万。但在2016年9月,原国家卫计委发布数据称,全面二孩政策实施半年来,中国孕产妇死亡率较前一年同期增长30.6%。

 “过去说生孩子就是鬼门关里走一遭,现在技术那么发达,孕产妇死亡依然没法避免。”葛巧玲说。

 杭州市妇产科医院妇女保健科主任朱旭红解释,近年来,高危孕产妇数量增长,“一方面是基数增大,一方面是政策放开后,想搭末班车的高龄孕妇也会冒险尝试”。2017年,杭州市有高危因素的孕产妇比重已超过65%,今年纳入监控管理的高危孕产妇比例更是接近68%。其中2017年高龄产妇比重占据16%左右,今年有所回落。

 2017年,《柳叶刀-全球卫生》在线发表了北京大学公共卫生学院王燕课题组的论文《中国西部地区在妇幼卫生方面取得的进展与面临的挑战》。该论文提出,增强产科人力、建立有效的危重孕产妇转运机制、提供农村孕产妇住院分娩补助等,是降低孕产妇死亡率的关键。

 在全国,妇幼保健分级管理网络正在逐步完善。十几年前,杭州监测管理妊娠高风险育龄妇女的网络就开始架构。2009年,杭州市上线了社区卫生服务信息系统,综合管理重点病人。

 无论是常住人口还是流动人口,只要怀孕24周内在所在社区建档,就会被纳入这张细密的信息网络,由社区医生跟踪至产后42天,基本实行“一对一、人盯人”管理。高危孕产妇经历的每一关都有专人负责。

 葛巧玲所在的中心位于杭州老城区,辖区内有7家重要助产机构,发现高危孕产妇,会立即报入系统。接着,葛巧玲QQ里30多个工作群会接连开始提示“新信息”。据她介绍,今年上半年,上城区助产机构分娩1.96万人,约占全杭州市一半,其中各助产机构交换危重孕产妇达362人次。

 她们的主要工作是交换高危孕产妇信息。户籍或常住地不在所属辖区的,中心会把信息交换到相应地点,同时在系统中更新这名孕产妇的状态,对她们进行评估、追踪,甚至是劝阻。

 尽管面对的只是文字信息,葛巧玲和同事依然揪心,生怕“耽搁一秒,孕产妇和胎儿可能面临危险”。

 朱旭红告诉记者,杭州市在国家制订的《孕产妇妊娠风险评估表》分颜色管理基础上,补充了孕期高危因素评分标准,累计加分。社区只要发现评分超过20分、亮起“红色”的高危孕产妇,就会上报。

 “从前,一些不宜妊娠的人会躲来躲去,到了中孕期,引产的风险也很大”。朱旭红表示,摆脱纸质病例、实现信息化管理后,“这个人走到哪一步,产后怎么样,一目了然”。

 在葛巧玲眼中,社区是这个系统下的“触角”,是最敏感的探测器。

 妇产科主治医师罗颉在杭州市湖滨街道社区卫生服务中心工作了14年,这里曾经很冷清,如今一个上午就要接待10余名孕产妇体检。一般忙到下午,她才能空出时间整理孕产妇信息、接待问诊、探望产妇和婴儿。有些社区医生下班后还要在孕妇群中为孕妇答疑解惑。

 在罗颉的诊室中,纸质的母子健康手册堆成好几摞。过去,孕产妇得拿着体检报告回到社区医院才能登记情况,如今罗颉可以通过网络平台追踪随访她们的信息。

 她叩着案头几本母子健康手册告诉记者,5本中有4本被她敲上了“高危孕产妇”专属蓝章,她抄录信息,提醒自己定期询问情况。“告诉她,碰到很恐怖的事要怎么做。如果她真的遇到,就觉得不那么恐怖。如果你不说,她会慌的”。

 只是有一次,她劝一名血糖稍高的孕妇控制饮食,孕妇的婆婆当即火了:“想饿死我家媳妇吗”。

 一次劝阻不成功,就一直追

 张荣告诉记者,接到葛巧玲的电话时,她心里想着“生第一个孩子时也没事,医生都有些大惊小怪了”。

 杭州市妇产科医院产科主任医师何佩认为,风险可能发生在妊娠期各个阶段,但大部分真正出现危险的孕妇自我保健意识较差,不及时进行产检。

 有人认为第一胎没怎么检查,也很顺利,第二胎也不用讲究。还有人觉得,医生都会把问题说得严重一点,所以不愿听从医嘱及早入院,“愿听好话,忽略警告”。

 “如果通过管理网络,能及时识别高危因素,及时转诊,到有能力的医院跟踪好,再分娩。结局会完全不一样。”何佩说。

 这对产科医生来说非常困难。何佩每周在门诊工作两个半天,看诊五六十人,还要在病房值班,近期“已经有30天的积休假没有休了”。监督和管理的任务就落在妇幼保健中心和社区医生那里。

 除了做信息交换,葛巧玲的科室还要和高危孕产妇沟通。常常是医生、孕妇和管理者打拉锯战。

 “你目前血压那么高,到这个年龄,又是二胎,就像一个水管里压力突然增加,可能会一下子爆掉,后果很严重。”在电话里,葛巧玲耐心地对张荣解释。

 “有时会挨骂、被挂掉电话。”用座机打过去,很多人都拒接,她就用自己的手机打。

 “我跟你一样,也是个妈妈。你工作再忙,生活中一定有些事情比另一些事情更重要。”葛巧玲继续劝说张荣,她的沟通技巧也在积累。

 除了常翻《妇产科学》,葛巧玲还考取了国家二级心理咨询师证书。她觉得做这份工作最需要同理心,特别是在面对不宜妊娠的人群时。

 “不宜妊娠”的建议往往由产科专家经过慎重考虑、与内外科医生联合评估共同作出。每隔3个月,社区医生就会打电话询问这些人的近况。朱旭红发现,尽管大多数患者愿意“听话”,依然有许多人偷偷怀孕。“如果第一次劝阻不成功,我们就一直追,盯得很牢”。

 葛巧玲常常对不宜妊娠的孕妇说:“如果医生告诉你,遇到危险的几率比平安分娩要高得多,甚至可能要你的命,我们希望你以自己为重”。

 刚参加工作时,葛巧玲觉得 “让孩子生出来没有母亲陪伴,非常不负责任”,嘴上也严厉。

 做了母亲之后,她开始理解这些患有疾病或难以怀孕女性对生育的渴望,“想延续自己的生命,看到新的希望,不是我们可以左右的”。一对年龄较大的夫妻甚至直接告诉她,“有危险,请先保孩子”。

 她会把风险告知对方,但“最后的决定由他们自己做”。

 日前,42岁的重度肺动脉高压患者吴梦执意怀孕产子,经历了心脏修补和肺移植手术。主治医生、肺移植专家陈静瑜表示,“虽然完成了世界首例产妇肺移植手术,一点也没有开心的感觉”。

 “如果大概率是你走了,孩子留下来,母子平安可能性比较小,你更能接受哪个?但没办法去指责她,因为不能指责一个渴望生命诞生的人”。

 罗颉所在社区内有一名患有甲状腺癌的女子,在外地偷偷怀孕,引发一系列严重的妊娠并发症,勉强挽回生命。当这位女子“不宜妊娠”的信息从系统内交接到罗颉所在的社区后,她每隔一段时间都会打电话过去,提醒对方“珍惜生命”。

 救命的电话,也可能被认为是骗子打来

 直到躺在病床上,张荣才开始重视,妊娠型高血压患者并不少见,她隔壁床的女子就没能保住孩子。因为血压一直飙升,胎儿常有“宫内窘迫”的征兆,在怀孕到7个多月时,张荣必须接受紧急剖宫产。

 最终,张荣2斤多的女儿早产,住进保温箱。所幸1个月过去,母子平安,顺利出院。

 沈洁的电话随后就打来了,询问血压监测情况,并安排产后访视。这时,张荣才对沈洁的“大惊小怪”表达感激。

 16年来,葛巧玲曾在社区做过为孕产妇建册的医生,也在医院急诊科见过宫外孕导致大出血的孕妇。

 她记得刚上大学时,妇女保健专业设在公共卫生系,老师曾说,现在是妇幼保健的春天,发达国家都很重视这方面的工作。

 然而,参加工作后,她发现很多人并不知道“妇幼保健”的重要性。有时候一个电话打过去,对方感觉惊讶,问她为什么关心自己,是不是骗子。

 她上班第一件事就是查看传真机有没有收到高危孕产妇的报告,睡前最后一件事是查看手机有无新的信息交换。

 不管政策怎么变迁,“我们从来没有拒绝过给任何人提供保健。因为我们是医务人员,我们只保证孕期的安全”。

 高危因素除了常规的病理因素,还有社会因素。曾有孕妇突然闯进葛巧玲办公室,问她能不能查胎儿性别,因为“跟着二婚丈夫来打工,生了女孩会被赶出家门”。

 她会利用空余时间去社区给来过暑假的农民工子女做性教育讲座。在课堂上她试图做些调查,不少孩子会涨红脸,摇头不说话。

 “这是一项‘关口前移’的工作,不像医生做手术,效果立竿见影。”葛巧玲说,“我们是织网的小蜘蛛,哪个地方断了就把它连起来,保证这张‘网’能罩住这片地区的孕产妇”。

 其实,她也曾经走到台前,担当“女主”。今年7月,在杭州市卫生系统内部的一次文艺汇演上,葛巧玲出演情景剧,再现劝说高危孕产妇去医院就诊的故事。

 那位孕妇的原型已经在2016年不幸身亡。然而在剧中,她母子平安。

 这也是葛巧玲自己的梦。

 (应受访者要求,张荣、沈洁为化名)

 中国青年报·中青在线记者 江山 来源:中国青年报

【编辑:刘羡】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2018 chinanews.com. All Rights Reserved

胡家碾 建云路 朱官寨乡 青岛家园 姑咱镇
旭日景城 良乡三街社区 北河南 青云店道口 大磊林场
早餐加盟哪个好 北京早点摊加盟 早点连锁加盟店 四川早点加盟 灯饰加盟
新尚早餐加盟 早餐的加盟 上海早点 早餐配送加盟 特色早餐店加盟
河北早餐加盟 养生早餐加盟 早点粥加盟 中式早点加盟 加盟 早点
早点加盟店排行榜 健康早餐店加盟 全国招商加盟 早餐连锁店 早点加盟连锁店