https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/87pz77/

http://xpik1p.zabronsky.com

http://bec6p6.huahuotang.com

http://q5t1oj.amywc.com

http://dbndlo.simplify8.com

http://5xffeq.majalive.com

http://d6xtqe.fastwinbt.com

http://drzq1z.divenzie.com

http://gpwucf.tssbsi.com

http://g5onvd.suvichebq.com

http://udkzt5.devdesco.com

新华网 正文
新财富“刹车” 研究员忧“身价”无标准
2018-10-21 08:15:30 来源: 新京报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 被指与新财富最佳分析师评选有关的“不雅饭局”事件持续发酵。继方正证券对涉事员工停职调查、新财富方面宣布取消方正证券马军等参评资格后,人们的关注点逐步从隐私八卦转移到了新财富评选的利益纠葛。

 9月21日,30家券商宣布退出新财富评选,证券业协会对此官网点赞。随后,有投研界“奥斯卡”之称的新财富宣布,暂停2018年度新财富最佳分析师评选。

 新财富评选至今已连续举办15期,许小年、高善文等“大咖”都曾是新财富最佳分析师。随着影响力不断扩大,券商研究员的评价和薪酬体系都与新财富评选结果挂钩。有研究员称,上榜后年薪百万起。正因为如此,每年新财富评选卖方研究员使出五花八门的手法拉票,新财富的娱乐化越来越重,评选论坛单张票价过万。

 对于新财富评选暂停,各方反应不一。有券商表示,新财富对行业的健康引导越来越弱,暂停是好事;也有券商研究员关心未来评价体系如何变化。一位基金经理称:“刚拿到投票权,新财富就凉了。”

 30家券商退出新财富评选

 9月21日下午的下班时间,证券业协会网站公布了30家券商《关于退出新财富分析师评选的声明》。声明称,鉴于目前新财富分析师评选活动中出现的负面舆情和不正当竞争行为,30家证券公司决定退出新财富分析师评选,一些证券公司中以个人名义参评的人员也表示退出评选。

 退出评选的30家券商除了被“不雅饭局”涉及的方正证券,还有中金公司、上海申银万国证券、银河证券、招商证券等。

 在公布上述声明的同时,证券业协会还在一则“中国证券业协会支持证券公司退出有关分析师评选活动”的文章中,对相关证券公司主动维护证券分析师职业声誉和行业公信力的做法表示支持并予以点赞。

 协会表示,“他们的积极行动弘扬正气,抵制邪气,树立良好社会形象,自觉履行社会责任,有利于加强证券分析师廉洁从业建设,净化行业生态环境,凝聚市场健康发展的正能量,促进证券研究业务专业化发展。”

 在30家券商退出评选后,9月21日晚间,新财富杂志通过官微宣布,鉴于突发原因,新财富决定暂停2018年度新财富最佳分析师评选投票,后续相关进展将及时在新财富媒体平台公告。由此给参评各方带来的不便,新财富深表歉意。

 券商研究员:评价体系怎么办?

 “今年刚刚拿到投票权,还没开始投呢,新财富就凉了。”一位基金经理表示。

 新财富最佳分析师评选,在投研界有“奥斯卡”之称,不少券商将新财富评选作为分析师评价和薪酬的参考标准。如今,新财富评选暂停,券商分析师可能会受到不小的影响。

 上海某券商分析师告诉记者,就个人来说,比较担心的是降薪和裁员。因为研究部门在券商体系中成本比较高,很多券商都把参加新财富评选作为一种营销手段,如果新财富没有了,那么研究部门的这种营销功能就会弱化,公司今后可能就不会再对研究部门投入那么多了。那么分析师可能会面临降薪,甚至裁员。

 该分析师认为,其实新财富可以看作是一种对券商和分析师的定价机制,类似于高考,如果没有这个评选,每个人的成绩是多少没有一个直观的比较。如果新财富评选没了,那这个定价机制就没有了。

 有业内人士称,现在新财富评选可能含金量没那么高了。有些券商比较看重新财富排名,也有一些不是很看重,在考核中派点的比重更高。以后可能更加看重派点。

 某券商的业务人员认为,“参评新财富对宣传好处有限,人力成本还提高了。倒是肥了研究员个人,评上了说跳槽就跳槽,跟公司没有半毛钱关系。”

 也有大型券商人士表示,公司从去年开始就不发力新财富了,个人愿意参与的,公司不限制。

 北京某大型券商分析师认为,“对普通分析师来说没有太多影响,该搬砖搬砖,大家现在在讨论以后的评价体系是什么。”

 ■ 延展

 评选乱象:拉票买票频现

 对于分析师来说,上榜新财富评选,意味着个人声誉、薪酬都会获得巨大提升。

 罗杰(化名)2014年从中国人民大学硕士毕业,进入一家大型券商的研究所,年收入在20万左右。罗杰称,“如果想要跳槽到好单位,首先需要上过新财富或者水晶球,一旦上了这两个奖项,身价就飞涨,百万起步。”

 两年前,市场就有新财富身价的传言,不计年终奖和其他提成收入,新财富第一名的年薪500万元,第二名300万-400万元,第三名100万-200万元,前五名在100万元左右。

 为了争夺奖项,卖方分析师“拉票”“催票”现象屡见不鲜。比如,占据Wind的大屏广告、书法拉票和美女图片拉票。“比较得体的做法是去各家机构路演拉票,给别人讲下研究成果。据说私下有不少买票的情况。”一位券商分析师称。

 2016年,新财富“娱乐化”拉票进入高潮。兴业证券计算机团队推出了“二级市场首部励志温情巨制微电影《我的霸道女神》”,以微电影的形式,讲述了一个投资者因为采纳兴业证券荐股而被女老板青睐的故事;银河证券计算机团队则拍出了一部《人在囧途之股囧》的微电影;海通证券周期团队改编了一首《海通周期之歌》:“拼尽了洪荒之力,陪伴在你的身旁,新财富第一是前进的方向。”

 除了明面上的“娱乐化”宣传,私下里向买方发红包、送早餐的拉票行为也不少见。

 某券商一年轻研究员吐糟:“在买方楼下天天等着送早餐、送下午茶、送回家,这都是前辈干的事我都直接陪通宵打游戏,还陪着上B站,公司拉票费用就那么点,不另想招行吗?”

 证券分析师实力本应该以严肃、准确、负责的研报说话,拉票行为破坏了投研的风气。一位券商人士称,监管对新财富的导向并不满意。整个行业的分析师好像每年就是为了一年一度的新财富而奔波,各家研究所也把对分析师的考核,奖金等跟新财富挂钩,而新财富评选对行业的健康引导作用越来越微弱。

 曾被指“一帮傻子选一群骗子”

 公开资料显示,新财富评选的主体《新财富》杂志是广东省新闻出版局信息中心和全景网络有限公司主管主办的财经月刊。天眼查显示,上述二者的持股比例分别为40%、60%。

 一位媒体从业者表示,《新财富》的发展兼具美国《财富》和《福布斯》的办刊策略,《新财富》以权威排名的形式积累了较大的行业影响力。新财富官网显示,其旗下评选的栏目有新财富最佳上市公司评选、最佳投顾评选、最佳分析师评选、最佳董秘评选、500富人榜、最佳模式评选等。

 新财富最佳分析师评选始于2003年,每年一期,目前已经举办15期,暂停评选尚属首次。

 此前,多位投研届大咖获得过新财富最佳分析师称号,许小年是第一届新财富评选的最佳宏观分析师,高善文曾经五次获得新财富宏观经济最佳分析师第一名。

 2012年,高善文曾撰文对新财富评选活动作出评价,他在文中表示,对于新财富早期的分析师评选活动,曾有网络评论称其为“一帮傻子选了一群骗子”,他认为这一评价“可说是尖酸刻薄,极尽嘲讽之能事”。

 高善文称“新财富排名活动产生重要和广泛影响力的根源,在于其结果相对客观公正,在于其比较准确地反映了买方客户和市场的评价与看法。”

 一位券商人士表示,新财富评选暂停后,新财富的业务可能会被瓜分。

 评选论坛参会票价1.03万元

 记者自新财富官网获悉,此次最佳分析师评选论坛的参会票价为1.03万元。如今评选暂停,记者拨打了官网上负责票务的客服电话,未能接通,截至发稿时,新财富退票渠道尚未公布。

 新财富最佳分析师评选在业内影响很大,按照评判规则,共有来自近1000家机构的4000余位投资者获得投票权。

 这些投票机构,包括全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国保险保障基金有限责任公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、国新投资有限公司、全部100余家公募基金、全部20余家保险资产管理公司、100余家保险公司、80余家银行、近80家证券公司资产管理部/自营业务部、近300家私募基金、20余家信托公司、40余家财务公司/大型集团资产管理公司、80余家QFII/海外投机机构等,投票人管理的资产规模合计超70万亿元。

 (记者 王全浩 顾志娟 张思源)

+1
【纠错】 责任编辑: 游苏杭
新闻评论
加载更多
农田里的秋虫私语
农田里的秋虫私语
明月照中秋
明月照中秋
壮阔的西江黄金水道
壮阔的西江黄金水道
北京:赏民俗 过中秋
北京:赏民俗 过中秋

?
010030090900000000000000011109171299598971
高正街 邓家屯 苏拐村委会 福建路福盛花园 泗河街道
大研街道 三合经营所 长沙干马 三山街道 长桥新树
哪家早点加盟好 早餐加盟费用 早点连锁加盟店 正宗早点加盟 早点加盟好项目
早点加盟店10大品牌 湖北早点加盟 传统早餐店加盟 早点车加盟 早餐免费加盟
正宗早点加盟 北方早餐加盟 早餐加盟开店 早餐馅饼加盟 早餐培训加盟
书店加盟 早餐 加盟 豆浆早餐加盟 北京早点摊加盟 酒店加盟