https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

http://srrlmq.kidsphp.com

http://zpbzzq.cyberfart.com

http://5ymumg.gasmholic.com

http://vvj0du.jandatours.com

http://f5aprg.027scpf.com

http://tt97u2.hblipin.com

http://ghwprd.zabronsky.com

http://1zpdb0.metertube.com

http://p0ybcs.swnuky.cn

http://onc8qh.sxtljt.com

新闻专题 > 本站公告 > 正文

市图书馆十七场公益文化活动迎国庆

2018-10-24 15:00 来源:青岛新闻网
分享到:
仿盛大传奇合击 要把严守政治纪律和政治规矩永远排在首要位置,通过严肃政治纪律和政治规矩带动其他纪律严起来。

资料图片

在国庆节到来之际,市图书馆为广大市民准备了丰富多彩的公益文化活动,让大家在小长假期间尽情感受文化休闲的乐趣,以下为十一期间市图书馆相关活动介绍:

9月27日,市图书馆“我与作家面对面”活动将走进青岛太平路小学,本次与小读者们面对面的是青岛知名作家方如。方老师将与学校师生一起,以文化沙龙和互动交流的形式,共同探讨“如何走进经典文学名著”,并为孩子们开辟一个阅读新境界。

10月1日上午10:00,市图少儿馆将邀请大小朋友们参加“梦想为祖国绽放·我与祖国一起成长”国庆特别活动,同时将为2018年度小贝壳优秀志愿者颁奖。该活动既有优秀志愿者的志愿感悟,也有志愿者家长一路陪伴孩子、见证孩子成长的心得体会,还有才艺多多的志愿者们为大家带来的拉丁舞、萨克斯、小合唱等节目。“小贝壳知识乐园”还为到少儿馆的读者们准备了介绍祖国的各类知识,让大家更好地了解我们美丽富强的祖国。

国庆当天,市图书馆还为爱好英语的小读者们准备了外语沙龙活动“妙趣横生的家庭英语活动之绘本单词篇”,欢迎大家关注和参与。

10月2日上午9:30,青岛市图书馆将携手青岛艺术家朗诵协会,在24小时自助图书馆举办“春华秋实迎国庆继往开来颂祖国”经典美文品鉴沙龙活动。该沙龙活动共分为三个环节:篇章一为“中国精神”,推荐诵读篇目《诗意中国》《我在一颗石榴里看到了我的祖国》,以歌颂祖国为主线,庆祝建国69周年,并邀请在场嘉宾品读《可爱的中国》;篇章二为“经典咏传”,推荐诵读篇目《大学》《唐诗宋词》,在此环节将会做中国传统文化的注解演讲,请现场的小朋友朗读“少年中国说”;篇章三为“扬帆远航”,此环节将结合改革开放四十周年庆典纪念、青岛上合峰会以及一带一路海洋兴国理念,选读《你好上合》《海洋科技类作品》《一带一路主题原创诗》等作品。活动中将会不时穿插互动活动,并有专业老师现场指导朗诵技巧等内容。

下午14:00,市图尼山书院将在西四楼403室手工扎染和手绘体验课,欢迎大家关注和参与。

10月3日、4日、5日每天上午10点,青岛市图书馆将联合青岛远方文学在四楼视听室为三年级以上学生及家长连续举办三场“诗意与远方”专题讲座。第一讲为“千古绝唱‘诗三百’”,主要为大家讲解《诗经》的起源并进行作品解析;第二讲为“诗笔《离骚》亦时用,文章《尔雅》称吾宗”,为大家讲解屈原和《楚辞》;第三讲为“史家之绝唱,无韵之离骚”为大家讲解司马迁与《史记》的故事和知识。此外,10月3日上午10:00,市图书馆还将在24小时自助图书馆为市民读者举办博瑞智亲子教育讲座(外借)。

10月5日上午9:30, 市图书馆外语沙龙活动将为喜欢外语的小朋友们举办“爸爸去哪儿”大作战活动。

10月6日下午,市图少儿馆将为小朋友们举办“奇趣空间”活动。来自青岛二中蓝心结志愿者社团的高中生们,将利用国庆假期为孩子们带来有趣的科学实验。本期活动,志愿者们将通过涵盖物理、化学、生物等学科知识的小实验为孩子们解开《大自然中的秘密》。下午14:00,市图尼山书院将继续在西四楼403室为市民读者举办手工扎染和手绘体验课。此外,10月6日当天,市图尼山书院还有书法培训课活动。

10月7日上午9:30-11:30,市图书馆将在24小时自助图书馆举办阅读“心”体验——“我心中的经典”活动,参加活动的读者可携带自己最喜爱的一本图书,同大家分享自己读书的故事或者阅读的感悟,活动最后每位参与分享的读者均可领取精美纪念品一件。分享心中的经典,倾听你的故事,我们在市图书馆等着你。

10:00-11:00,市图少儿馆奥森全外教少儿英语的中外教将带领3-6岁的小朋友们一起学习食物有关的单词,并动手制作一些常见的快餐食品。想和外教一起互动,并比一比谁的动手能力更强吗?那就来参加我们的活动吧!

下午15:00,市图书馆24小时自助图书馆还为大家准备了“琴岛律师事务所法律讲座”活动,喜欢法律知识的读者们可以多多关注。

除了以上活动,市图还准备了多场贯穿整个十一假期的活动。

10月1日至7日,市图少儿馆将从两个书库挑选出我国出版的以及国内儿童文学作家的经典童书供读者借阅,以此纪念我国改革开放四十周年。相关经典童书介绍同时在少儿馆环廊“小贝壳悦读榜”展出。在改革开放40周年之际,市图书馆特在国庆长假期间推出“纪念改革开放40周年数字展览”,本次数字展览将在我馆大厅LED屏循环播放,以此为读者朋友们展示改革开放40年来我国在政治、经济、文化等领域的变迁。一幅幅图片、一段段文字,生动讲述着中国人民用勤劳、勇敢、智慧改变命运的故事,读者朋友们将真切感受到改革开放对中国社会影响之深远,以及改革开放40年历史成就之伟大。西一楼展厅还有“迎国庆摄影作品展”,欢迎喜欢摄影的市民读者们关注和参与。

此外,为增强广大读者的阅读意识,养成良好的阅读习惯,了解更多获取知识与资源的途径,市图书馆还将在国庆小长假期间举办“迎国庆——书海寻宝”线上知识竞赛活动。读者可通过青岛市图书馆微信公众号发布的答题二维码进行线上答题竞赛,竞赛优胜着将获得市图书馆送出的精美奖品。

以上活动详情,请关注青岛市图书馆网站或者微信公众号进行了解。

我要爆料 免责声明
分享到:
? 青岛新闻网版权所有 青岛新闻网简介法律顾问维权指引会员注册营销服务邮箱
宝格德乌拉苏木 凤城一路 霞茂 罗斯托克 崔各庄
水牛坊村 耿黄乡 西丁街道 黄洲镇 洋石嶂
黑龙江早餐加盟 早餐加盟什么好 早餐 北京早餐车加盟 山东早餐加盟
早点加盟多少钱 江苏早餐加盟 早点快餐加盟 快餐早餐加盟 加盟 早点
北京早点小吃加盟店 早餐免费加盟 饮料店加盟 中式早餐加盟 北京早点
安徽早点加盟 早点面条加盟 加盟包子 河北早餐加盟 早餐餐饮加盟