https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

http://jjpfgs.jandatours.com

http://td0gre.fslehong.com

http://yi8ghu.shiyuwenhua.com

http://3y4xym.szmxwk.com

http://btpx33.mpgdzs.com

http://ewao5u.kidsphp.com

http://su83h9.zjgdmd.com

http://gifgqu.2agarage.com

http://08gqtq.nasuyu.com

http://mxcyaf.tni1986.com

中欧(中德)经贸拉开历史性一幕---- 世界隐形冠军大会将首次在中国举办

2018-10-21 20:18 欧洲版 苏晓
传奇私服 霍邱县回复网友关于垃圾整治问题时表示,为了打赢农村“三大”革命,将实现全县垃圾治理全覆盖。

 【欧洲版驻德国记者  苏晓】今天,一个由欧盟经济参议院主席瓦尔特多林Walter Doering带领的欧盟、德国经济界近40人的代表团在北京钓鱼台参加《2018中欧中德经贸合作论坛》上宣布:2020中国世界隐形冠军大会将在中国举办,并正式宣布组成筹备委员会。来自北京及全国的企业代表100多人也出席了论坛。

国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任余斌致辞

 在开幕式上,国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任余斌、欧盟经济参议院主席瓦尔特多林(Walter Doering)、德国联邦经济参议院主席迪特赫尔特(Dieter Haerthe)发表热情洋溢的致辞,祝贺中秋佳节中德共同举办的经贸合作论坛。

欧盟经济参议院主席、原德国自由民主党(FDP)联邦副主席Walter Doering致辞。

 欧盟经济参议院主席瓦尔特多林(Walter Doering)在致辞中说:我作为巴登- 符腾堡州副州长以及经济部长的时候,曾多次来到中国。我今天非常高兴再一次的来到中国,北京。在这里开始和你们共同在中德经济领域开启一个长期的合作,并且非常荣幸能向你们介绍德国世界隐形冠军协会。

德国联邦经济参议院主席Dieter Haerthe致辞。

 我们欧洲理事会主席唐纳德·图斯克(Donald Tusk)以及欧盟委员会主席容克(Jean-claude Juncker)、他们是我和特赫尔特(Dieter Härthe)主席的好朋友,他们也支持我们推进欧中的经济合作。我非常认真并且带着热情,2017年在达沃斯听到了非常尊敬的习近平主席的发言。他领导中国进行了自由贸易、开放边界和市场准入。

德国黑森州参议员、德国侨商会主席杨明发表演讲。

 世界市场领导者,无论是在中国还是在欧洲,无论是在美国还是在非洲:我们都需要贸易和开放边界、国际主义和公平竞争。

德国联邦经济参议院中国代表处正式成立。图为授牌仪式。

 在我的家乡,有公司受益于与中国的开放合作。同样,德国世界隐形冠军协会也非常乐意与中国共同合作,并且我们将任命杨明先生作为德国世界隐形冠军协会中国区的代表人!我们计划在2020年,在北京举办第一届世界隐形冠军峰会。这将会引起全世界的注意!因为这至今这从来没有过。届时,我们将在北京举行第一次世界范围隐形冠军企业及工业制造领域首脑会议,让世界市场领导者可以再看一次!

德国世界冠军隐形协会主席(前排左1)宣布“2020中国世界隐形冠军大会”筹备委员会正式成立并向杨明先生(前排右1)颁发首席代表聘书。

 德国经济参议院主席迪特赫尔特(Dieter Haerthe)用孔子的话作为开场:“点亮一盏灯比咒骂黑暗更好。“今天,我们就想要点亮这样一盏灯。我们想要扩大经济参议院的价值与你们一起推动。

图为“中欧中德经济合作发展促进委员会”筹备处成立启动仪式。

 一方面,参议院承担了智库的开发解决任务,将未来重要问题的解决方案成真,同时参议院也将来自商业、科学和社会各界人士聚集起来,将自己视为价值共同体,当然,也是信任网络。

图为德国联邦经济参议院、德国世界隐形冠军协会、德国ICA协会与德国欧洲中小企业中国合作中心签订战略合作协议。

 相互信任,再加上紧紧地可靠性,我的女士们和先生们,这是一个特别的价值观以及需求来让企业和领导合作。这同样也适用于来自德国、欧洲和中国的不同文化的企业家和经济高管的合作。因此,经济参议院也希望做出积极的贡献。

会议现场

 来自北京德国的专家随后进行主旨演讲。德国黑森州参议员、德国侨商会主席杨明就《如何发挥海外华侨的优势讲好中国故事》为题发表自己的看法:我在德国生活了30多年,大部分时间生活在德国,也参与了德国大大小小的经济和部分的政治文化活动,给德国多家家族企业合作和工作,德国制造享誉全球,德国有中小企业360万家,有约8000家在华投资,有约3万家和中国有商贸往来,各行业的德企来华开展合作,除传统优势领域之外,一些新的领域也有巨大的潜力,2015年至2017年德国食品对华出口以年均40%以上增长。跨境电商等新型商业模式的出现更促进了中德贸易的繁荣发展。许多的德国中小企业渴望进一步往中国发展,但是大量的中小企业由于各种各样的原因,他们找不到渠道和通路去找到属于他们的市场、属于他们的合作伙伴、属于他们的国际人才、能为他们创造收益和价值的资源以及稳定的政策扶持、安全的品牌价值和知识产权保护机制;再加上文化和国别差异,让许多中小企业无法顺利地进入中国和亚洲市场;希望有一个中德合作项目中德合作团队为中德企业合作提供落地服务,这就是德国欧洲中小企业中心项目,它得到了中德地方政府和德国众多的组织机构的参与和支持,它是中德之间多机构共商、共建、共享的项目。为德欧中小企业抱团进入中国市场提供服务平台,并为中德中小企业开展合作的对接平台。我们在2017年的汉堡G20中德商务与投资论坛上重点发起和推介了该项目,我也希望该项目能在大家的共同努力下真正成为德国和欧洲中小企业和经济界参与中国一带一路的代表合作项目。我也坚信有大家的共同努力,有中德两国领导人的关心和关怀,有德国联邦经济委员会这样的在经济界强有影响力的组织等大力参与和推动,该项目一定能成为中德两国政治、经济、文化领域的“一带一路”代表合作项目,也能籍此大力推动中德中欧经济贸易和文化领域的合作与发展。

 会议最后进行授牌和签约仪式。

责编:蒲森
分享:

推荐阅读

南景村 爱国街道 华凌钢材市场 三江口镇 行政中心
成林道前进新路 椒江中医院 蛇皮垄 硬是 大仁和
早餐包子店加盟 黑龙江早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 早餐加盟网 早龙早餐加盟
北京早点摊加盟 天津早点加盟车 北方早餐加盟 早餐粥店加盟 湖南特色早点加盟
娘家早餐加盟 早餐加盟排行榜 早餐连锁 加盟 凡夫子早餐加盟 知名早餐加盟
早点小吃加盟网 全球加盟网 油条早餐加盟 早餐加盟好项目 五芳斋早餐加盟