https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

http://koksl0.quxieren.com

http://0gtszg.ycjtzn.com

http://0wo5yq.aksgk.com

http://jqjimt.fygame.net

http://5elrks.qianlle.com

http://wksywd.phbil.com

http://vrklzg.daleselves.com

http://0ai0lt.cg724.com

http://qi4m6f.tgltour.com

http://q66qsk.yushangcai.com

李明博中秋可以吃饼干喝橙汁 拘留所:过节福利

2018-10-21 15:01 海外网
传奇sf 王培安强调以老年人为重点人群提供互联网+医疗服务,大力支持智慧健康养老产业的发展。

2010年,时任韩国总统李明博在青瓦台与夫人和孙女共度中秋。(图/青瓦台)

今年8月21日,李明博在狱警搀扶下,走进法院。(韩联社)

  海外网9月25日电 昨天(24日)是中秋节,在韩国则被称为“秋夕”。在这一天,普通韩国人大多奔赴故乡,与家人团聚,追忆祖先,祭祖和扫墓。而对于被羁押在拘留所、有家不能回的韩国前总统李明博来说,过中秋又是一番怎样的场景?

拘留所为李明博准备的中秋福利:药果和橙汁。(资料图)

  韩国《中央日报》24日报道称,由于拘留所在中秋当天准备了加餐福利,因此身在狱中的李明博也能感受到节日的氛围。

  李明博过节都吃啥?根据首尔东部拘留所公布的菜单,当天午饭的食谱包括:海蛎子炒杏鲍菇、猪肉泡菜汤、凉拌萝卜丝和小萝卜泡菜。

  此外,拘留所还为李明博特意提供了140克的小药果和橙汁,作为中秋节的特餐 。据了解,药果是一种韩式传统饼干,一般用蜂蜜、香油和面粉制成,多用于祭祀、宴席,或者作为餐后点心。

图为朴槿惠和李明博

  77岁的李明博头一回在拘留所里过中秋。而朴槿惠已经是第二年在牢里过节了。同去年一样的是,这次依然无人前来探视她。

  不过,出于对在押人员中秋节福利的考虑,监狱也为朴槿惠准备了加餐福利:130克韩果(韩式传统点心,类似于江米条)

拘留所为朴槿惠准备的韩果。(资料图)

  目前,朴槿惠和李明博均遭受十几项指控,并处于羁押受审中。外界普遍认为,两人案情重大,恐将难逃重刑。

  今年8月24日,“亲信干政门”案举行二审宣判。法院判处朴槿惠25年有期徒刑 ,缴纳200亿韩元(约合人民币1.2亿元)罚金。随后检方不服判决提起上诉。在此之前,朴槿惠还因国情院受贿案和干涉选举案,被一审判处8年有期徒刑。

  另一方面,9月6日,韩国首尔中央地方法院对李明博贪污受贿一案进行终审审理。检方向法院提请判处李明博20年有期徒刑 ,并处罚金150亿韩元并追征罚款约111亿韩元。案件一审判决将于10月5日举行。(编译/海外网 刘强)

责编:杨阳
分享:

推荐阅读

东里一区居委会 北京大兴区亦庄镇 沙坡 大良街道 山海关路
赤犁树 钱清镇 北郭 马家沟 中苑街道
大福来早点加盟 早点豆浆加盟 健康早餐加盟 早餐配送加盟 五芳斋早点怎样加盟
早点小吃加盟连锁 早点来加盟店 湖北早餐加盟 早点连锁加盟店 早餐包子加盟
江苏早餐加盟 早餐馅饼加盟 新尚早餐加盟 早餐包子加盟 江苏早餐加盟
早点加盟店10大品牌 健康早点加盟 娘家早点车怎么加盟 加盟特色早点 早点加盟店10大品牌