https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/27949f/

http://htffpz.crc2102.com

http://dxb77b.hhwan.net

http://htfz7r.jljgjx.cn

http://lplhbv.ntdjgm.com

http://7fjx79.1532hz.com

http://t7lx7h.ynieb.com

http://xznrvr.hy123.net

http://nxlrd7.jlfcjc.com

http://rdzpj5.scro11.com

http://zlpj9j.oudano.com

主流媒体 山西门户

非我莫属

时间:2018-10-24 03:52 来源:山西新闻网--三晋都市报

首页 > 山西新闻网 > 新闻频道 > 体育新闻
分享到: 评论:

    

    虽然2018年尚未结束,但莫德里奇的这一年注定会被打上成功的标签,尽管在世界杯决赛的那个雨夜,克罗地亚人以失败者的身份离开卢日尼基球场,但就个人荣誉来说,莫德里奇却是个不折不扣的赢家。
    除了拿到世界杯金球奖和欧足联最佳球员,克罗地亚10号还在25日的国际足联颁奖典礼中赢得年度最佳球员称号,打破了克·罗纳尔多(C罗)与梅西对该奖项多年的垄断。或许在这里有球迷会为C罗、梅西鸣不平:个人数据甚至可以用“寒酸”来形容的莫德里奇何德何能摘得这一桂冠?
    的确,就进球数来说,莫德里奇与梅罗有着云泥之别,其外在形象和号召力与二人相比,也不在一个量级。但是C罗与梅西可以被称为“球王”,却从来没有被呼作“大师”,而莫德里奇就是这样的一位“大师”。在皇家马德里,他运筹帷幄,掌舵“银河战舰”;在克罗地亚,长相酷似传奇球星克鲁伊夫的莫德里奇稳坐军中帐,用瘦小的身板撑起克罗地亚队的脊梁。
    在度过加盟皇马最初的困难期之后,莫德里奇与日俱增的除了曝光度,还有他的全面性。这名小个子球员不仅仅将皇马的进攻梳理得井井有条,其出色的盘带技巧、时不时轰出的无解世界波更让外界愈发觉得他的重要性。不管皇马的球员、阵型再怎么变,莫德里奇都是那个不可替代的核心。
    克罗地亚队之所以能够稍显意外地闯入世界杯决赛,更是与莫德里奇的上佳发挥密不可分,时至今日,仍有很多球迷对莫德里奇飞奔救球的画面印象深刻。记者曾在俄罗斯世界杯期间数次现场观看克罗地亚队的比赛,除了感叹“格子军团”顽强的毅力,更折服于莫德里奇精湛的球技。
    从另一个角度来说,莫德里奇的获奖,或许代表着评委们评选观念的转变。在过去十年,梅西与C罗总能凭借逆天的进球数摘得各项个人年度最佳,以斯内德、哈维为代表的中场球员无不因为逊色的个人数据饮恨而归。此番莫德里奇的登顶,是否意味着那些大师们的“春天”来了?

据新华社

(责任编辑:李琳)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


九池乡 康保 装疯迷窍 泡子河社区 二拨子新村东
王寨乡 霍各镇 杨家桥乡 钜桥镇 月华乡
灯饰加盟 早点小吃店加盟 港式早点加盟 早点加盟品牌 早点快餐加盟店
健康早餐加盟 粗粮早餐加盟 早点铺加盟 早餐加盟好项目 特色早餐店加盟
快餐早点加盟 早餐餐饮加盟 早餐 早餐豆腐脑加盟 中式早点加盟
知名早餐加盟 早点夜宵加盟 首钢早餐加盟 健康早餐加盟 特色早点加盟店