https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

http://gg2qt4.jianadaren.com

http://fdp7z5.fsl-wa.com

http://vtc2rj.appsti.com

http://9ftmkc.rwine1982.com

http://ehch47.saffilo.com

http://bylkoy.fsl-wa.com

http://xvfegt.1532hz.com

http://8grcan.divenzie.com

http://hf4y2i.jpjyoa.com

http://s7a5a7.dtftship.com

当前位置: 深圳新闻网首页>深圳新闻>圳见>

汽车陪练行业乱象该管一管了

条评论立即评论

汽车陪练行业乱象该管一管了

分享
人工智能朗读:

汽车越来越多地进入普通家庭,驾驶机动车已经从一项职业转变成为一门生活技能。

木瓜奇迹私服 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央以旗帜鲜明的政治立场、坚强无畏的政治勇气、坚韧不拔的政治定力,坚定不移正风肃纪、反腐惩恶,不敢腐的目标初步实现,不能腐的笼子越扎越牢,不想腐的堤坝正在构筑。

汽车越来越多地进入普通家庭,驾驶机动车已经从一项职业转变成为一门生活技能。旺盛的客户需求使得周边行业发展迅速,2000年前后,北京和上海等地就产生了专门从事汽车陪练的企业,在新手独立上路前为其提供陪练服务。近年来,随着驾照申领人数的增加,汽车陪练市场进一步升温。

应该说,新手司机找汽车陪练熟悉驾驶技术,是对驾校培训不足的有益补充,对提高驾驶技术,迅速适应真实路况有一定的帮助。根据公安部交通管理局的统计,2017年全国新注册登记汽车2813万辆,同比增长11.85%,创历史新高。北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州等7个城市的汽车保有量超过300万辆。2017年全国机动车和驾驶人保持高位增长,新注册登记机动车3352万辆,新增驾驶人3054万人。汽车陪练市场巨大,且这一市场的竞争也日趋激烈,一些侵害消费者权益的乱象也随之而生,亟待整肃。

不少汽车陪练采取先低价哄司机缴费上车,随后找很多理由加价。同时伴随着低价无序竞争出现的,往往还有陪练教练车辆老旧、私家车充当教练车以及陪练教练缺乏相应资质等问题。这些不稳定因素,不但会严重影响学员练车的效果和质量,更为道路交通安全埋下了隐患。除此之外,汽车陪练不仅要负责对随车客户进行技术方面的指导,更要有应对客户操作不熟练引发状况的能力。在相关制度缺失的当下,客户在接受陪练服务过程中一旦发生事故,其责任的认定也会陷入无法可依,互相扯皮的尴尬境地。

根本上而言,我国汽车陪练市场迄今为止仍缺乏必要的行业准则。汽车陪练行业基本处于“无主管单位,无统一标准,无准入门槛”的“三无”状态。国家目前还没有就“汽车陪练”这一职业设置相关培训标准和资格证,大多数提供陪练服务的人员仅持有驾照,因此很难确定教练究竟有无陪驾资质。同时相关的培训流程、费用标准等,无疑缺乏必要规范。继而使得一些不符合起码安全、技术要求的公司和陪练进入市场,经营者随意解释陪练内容,恶意低价竞争以及随意加价收费等侵害消费者权益的现象越发普遍。

要规范当前汽车陪练行业,相关职能部门应加快研究行业整体发展思路,进行市场调研,对不同人群需求进行市场细分,对陪练公司的技术条件、硬件设施、服务内容等方面要求有大致把握。然后,针对目前汽车陪练缺乏市场准入规则、具体经营中缺乏执行细则等问题,及时研究出台规定。为了对明显违法价格法、反不正当竞争法的陪练行为进行严厉打击,有必要建立完善的用户评价机制,畅通投诉渠道,倒逼行业规范发展。此外也应当意识到,陪练行业的需求旺盛,本质上源于大量新手司机的不熟练,或是对技术的不自信。目前的上路标准是否过低,驾培内容是否缺少一些真实路况适应,这些也值得进一步的思考。


[责任编辑:刘婷]
得荣县 东方太阳城 溪山村 金谷庄园 中沟村
南江县 冰峰 僧固 地质宫 石大庙村村委会
早点小吃加盟店 天津早餐加盟 早点加盟品牌 北京早点加盟 早餐粥车加盟
四川特色早点加盟 大福来早点加盟 加盟早点 加盟包子 早餐行业加盟
杨国福麻辣烫加盟费 早餐粥车 江西早点加盟 早点加盟车 早点加盟网
传统早餐店加盟 书店加盟 知名早餐加盟 春光早点工程加盟 加盟包子