https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

http://8mjbjh.simplify8.com

http://jkldm5.jyhd100.com

http://hyzgzs.akamiina.com

http://gmd8xf.typaint.com

http://2qg9uc.etregis.com

http://ibko0f.urfatl.com

http://3fove8.thuannhien.com

http://abzsbr.totiptap.com

http://5ebceh.0731ysh.cn

http://0cls70.taxi-dreux.com

新华网 正文
[及时点]向“懒政”亮剑,这一招漂亮!
2018-10-24 10:55:19 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 看病换家医院,为啥CT要再拍一遍?

 新闻:手里拎着几张“片子”来去匆匆,托熟人、找专家看病,这是各医院最常见的一幕。然而很多人并不知道,一次CT检查,要拍出数千幅图像,给到患者手里的胶片最多不超过1/10。一旦本院无法确诊,需要再换一家医院就诊,这寥寥几张“片子”不能满足诊疗需求时,又得花费成百上千元重拍。一张胶片折射的是影像共享难题。半月谈记者调研发现,除受制于设备、技术、诊断等因素外,影像共享还面临信息传输“断头路”、各方“小算盘”等诸多人为障碍。(新闻来源:半月谈)

 点评:类似不合理的重复检查对于不少患者来说并不陌生,并且至今在全国不少医院继续上演,给患者无端增加不便,还额外增加了开销。治一治重复检查这种“病”,是维护患者基本权益、维持正常诊疗秩序的当务之急。

 北京拟规定食品安全违法“首问负责”畅通社会监督渠道

 (图片来源于网络)

 新闻:记者26日从北京市人大常委会了解到,为破解“举报踢皮球”难题,正在立法审议的《北京市小型食品业生产经营规定》草案拟规定,食品安全举报实行首问负责制,调查处理结果应当及时反馈举报人。首问负责制是针对群众对机关内设机构职责分工和办事程序不了解的实际问题而采取的一项便民制度,强调接到举报的部门职责,不能以管辖权限等理由“踢皮球”。(新闻来源:新华社)

 点评:政府部门相互之间“踢皮球”,说到底是懒政心态在作祟,不仅让市民很无奈、很受伤,也会损害政府的形象。向“懒政”亮剑,食品安全举报实行首问负责制,这一招漂亮!当然,这招是否管用,还要靠是否切实解决群众反映的问题来检验,我们期待着。

 中小学生全国性竞赛的“紧箍咒”来了,学生“赶场”参赛何时休?

 (图片来源于网络)

 新闻:中小学生可以参加哪些全国性竞赛?竞赛该不该收费?竞赛结果又能否作为入学的评判指标?针对上述问题,教育部办公厅本月21日印发的《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法(试行)》作出了规范。除了提高违法成本,加强日常监管外,此次管理办法中的一大亮点是对中小学生全国性竞赛实施“动态化”清单管理。教育部负责面向中小学生的全国性竞赛活动管理工作,并委托专业机构承担具体受理、初核工作。每年5月初,受托专业机构将初核意见报教育部,教育部按规定程序研究,对同意举办的,将活动主办方、时间、内容、范围、组织方式、监督方式等信息在教育部官网公布。(新闻来源:新华社)

 点评:监管不到位是竞赛乱象产生的一个不可忽视的因素。对中小学生全国性竞赛实施“动态化”清单管理,从源头到过程,全方位加强对竞赛的监管,一方面可让基层学校有章可循,另一方面有助于优化教育环境,切实为学生和家长“减负”。

 延伸阅读:

 [及时点]体检行业亟需一次全面“体检”

 [及时点]治理网络黑公关还得靠法律这把利剑

 [及时点]企业注销为什么那么难?

+1
【纠错】 责任编辑: 张倩
相关新闻
新闻评论
加载更多
最美星空看阿里
最美星空看阿里
八月十八潮
八月十八潮
“寸锦寸金”——探访南京云锦
“寸锦寸金”——探访南京云锦
探访空客天津总装线
探访空客天津总装线

?
010020060700000000000000011104851123495512
遵义路招呼站 雁影 湖东社区 通州区 高昌乐
舍饭寺胡同 曹路 南昌路三义大厦栋 诸流 嵦坪乡
养生早餐加盟 中式早点加盟 我想加盟早点 范征早餐加盟 快餐早点加盟
早餐面馆加盟 哪家早点加盟好 早餐加盟品牌 早餐小吃店加盟 早餐工程加盟
杨国福麻辣烫加盟 特色早点小吃加盟店 范征早餐加盟 早龙早餐加盟 正宗早点加盟
凡夫子早餐加盟 陕西早点加盟 健康早餐加盟 早餐小吃店加盟 中式早餐加盟