https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

http://vsew6x.xxkmst.com

http://2aka2b.jxuypl.com

http://70j2r7.obesipatia.com

http://yxlkiz.jsrszm.com

http://jgw2q0.huahuotang.com

http://8ft25b.1532hz.com

http://4s0yve.7dips.com

http://lhs54x.bipcgroup.com

http://2ammht.auctocon.com

http://5jamju.tatytrade.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网那坡部门乡镇—正文
平孟镇:扶贫爱心超市为脱贫攻坚工作再添新活力
来源:百色新闻网 作者:陆治蓉 隆雨菁 发布时间:2018-10-24 11:55:16

百色新闻网那坡9月14日讯(通讯员 陆治蓉 隆雨菁) 近日,那坡县平孟镇“扶贫爱心超市”正式运营,笔者在“扶贫爱心超市”内看到,超市货品包含米、面、油,洗衣粉、笔记本、书包等几十种生活必需品和学习用品,基本满足了群众的各方面生活需求。贫困户在“爱心超市”里购物不用付款,可以根据需求拿“爱心物品积分卡”前往超市兑换领取生活必需品,不同的分值可兑换不同物品,有效解决了困难群众吃穿两头愁的问题。

“这个月我家有25个积分,我来为家里换一些生活用品,还为自己换了一些学习用品。”已经兑换好食用油、洗衣粉、笔记本等物品的平孟镇孟达村那支屯群众李进林高兴地对笔者说。

为了加快脱贫攻坚的步伐,今年以来,那坡县平孟镇把“爱心超市”建设作为激发贫困群众内生动力、助力脱贫攻坚的重要举措。目前,这项措施取得阶段性成效,受到群众的热烈欢迎,为脱贫攻坚工作再添新活力。同时,为规范超市日常管理,平孟镇还制定了《爱心超市积分评定管理办法》,实行“爱心积分卡”制度,群众可通过发展产业、立志脱贫,讲道德、重品行,与邻和睦、家庭和谐,环境卫生保持整洁等方面获得相应积分,每月由驻村工作队、村两委及帮扶干部对贫困户当月积分进行评定,每个月所获得的积分也可进行累计,以便兑换高积分的物品。

“爱心超市”的正常运营,既丰富了扶贫工作内容,增加了脱贫攻坚的有效手段,同时也提升贫困家庭内生动力、弘扬文明新风,拉近了干群关系,为推进脱贫攻坚、促进乡村振兴夯实了群众基础。

“我们引导群众通过自主劳动来赚取积分,通过积分到爱心超市换取他们所需生活用品,提高了他们参与脱贫的积极性和主动性,提升他们的脱贫志向,有效解决帮扶难和难帮扶的问题。”平孟镇孟达村“第一书记”黄彩凤如是说。

(网络编辑:韦晶)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
那坡交警开展“ ...
点赞!那坡交巡 ...
平孟镇:走村串 ...
放心!坡荷乡未 ...
那坡法院开展实 ...
德隆乡举行“爱 ...
那坡县科协开展 ...
 
 
 
  推荐图片
百色瑶族山歌唱进警 ...
  推荐新闻
· 那坡交警开展“零点行动”整治“醉猫、飙车党”
· 点赞!那坡交巡警紧急救助晕倒群众
· 那坡县人大机关为帮扶村修建“脱贫路”
· 百南乡开展辍学生劝返工作 力促控辍保学有成效
· 平孟镇:走村串屯开展雨期汛期地质灾害巡防工作
· 放心!坡荷乡未出现农残留蔬菜和问题猪肉
· 那坡法院开展实弹射击训练与爱国主义教育活动
· 德隆乡举行“爱心美德 公益超市”揭牌暨捐赠...
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

黑牛城道育学里 环河街街道 意大利 科煦社区 跃进马场
龙爪镇 洮南市 梅庄村 包钢厂区虚拟办事处 沙埌子虚拟乡
快客加盟 四川特色早点加盟 早餐 早点豆浆加盟 早餐店加盟哪家好
北京早餐车加盟 早餐店 加盟 早餐培训加盟 娘家早餐加盟 早点加盟连锁店
爱心早餐加盟 早餐包子加盟 北京特色早点加盟 早点粥加盟 早点加盟培训
港式早点加盟 早餐配送加盟 雄州早餐怎么加盟 早点加盟店有哪些l 早餐亭加盟