https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

http://utep3q.china-laiyi.com

http://qgzovo.lodifarm.com

http://evos86.trhsrsrth.com

http://j3a8jc.zabronsky.com

http://ir0yhf.dtgbtyh.com

http://xoo6hh.jyzpsh.com

http://gxy750.cdlinghang.com

http://jsjrtb.cpalginet.com

http://fd73ev.cnhuajiao.com

http://a0szfq.ncebhyy.com

首页 > 新闻频道 > 聚焦株洲 > 正文

【人民日报】公共文化服务也要做足“小”文章

超变传奇网站   (本文作者陈宝光系中国家具协会专家委员会副主任)(责编:张桂贵、孙红丽)

近些年来,国家公共文化服务体系建设示范区如火如荼,到目前累计已有120座城市建成或将建成示范区。示范区建设是一盘大棋,而为民的具体服务做得如何,是检验创建成果的重要标准。这就需要小处着眼,拿出实策,做出实效。遇到的具体问题政府能不能帮忙解决?萌生的小小需求政府能不能予以满足?若是可以,甚至超出预期,老百姓当然拍手叫好、积极点赞。

当前公共文化服务建设要多去关注和思考:哪些设施老百姓期待最迫切、身边最需要?场所、设施建起来了,能管理得如何,又怎么提升使用效能?

现在许多城市并不缺大型文体场馆,但靠近老百姓实际需求的“最后一公里”需努力打通。远水解不了近渴,“能不能楼下就有图书馆,借书还书都在此完成?”“能不能门前就有文体设施,而不用为了跳广场舞多跑路?”——这些问题看上去不大,却同百姓获得感直接关联。

“门前三小”工程(即小书屋、小广场、小讲堂)文化株洲

? “门前三小”工程(即小书屋、小广场、小讲堂)(图片源自“文化株洲”)

当前,面对这些问题,多地都选择将各类“浮在上面”的资源下沉,一竿子插到底,把公共文化的服务点遍布于大街小巷、村口组上。比如,在湖南省株洲市,村民家门口建起了小广场、小书屋、小讲堂,公共文化服务从“村部大楼”延伸到百姓“门前”。“门前三小”,作用不小:小广场跳出大健康,小书屋读出大天地,小讲堂讲出大道理。村民感慨,“如今,打牌的少了,打球的多了,读书的多了;邻里口角少了,互助多了。”实际上,这样的建设投入不多,收效却很好。

更应鼓励的是,公共文化服务设施突破传统服务界限,充分呼应群众所需,解决小问题,起到大作用。比如孩子放学到家长下班前的这一两个小时,容易成为“无人看管”的真空时间,要是没有负责任的人接孩子、看孩子,就容易滋生一系列问题。要避免产生问题,家长付出的物质和时间成本就会升高。在重庆市江津区,基层综合性文化服务中心免费开办起“四点半课堂”。学生下午放学、暑假都有人员管、有地方去,还能看书、画画、做手工、学非遗,孩子安全、家长安心。这些服务把问题解答得直接、贴心,老百姓的感受实实在在,直言“获得感爆棚”。

公共文化服务一旦做细、做实,还将为百姓添乐园、为城市添名片。在浙江省温州市,环境优雅的24小时“城市书房”遍布小区、街道、商场,如今已是闻名全国的文化标志。最开始,不少市民对小小的城市书房还有些无感,哪知道孩子爱上了这里、顾客也钟情于此。后来,许多小区、商业街自愿将租金高昂的商业门店收回,情愿将没有一分钱房租收入的书房建在此。市民意识到“文化账,是更大的经济账、未来账”。

资源下沉、服务创新,小处着眼、实处着手,公共文化服务也要做足“小”文章,这样的服务势必更加细腻有温度、惠民有价值。

《 人民日报 》( 2018-10-21 19 版)

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:若叶
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

黄塘嶂 东云阁大酒店 什地镇 翠屏南里 青格勒圪旦
白杨街道 李端镇 眼睛下乡 后街村委会 西楼后街
包子早点加盟 早餐包子加盟 北京特色早点加盟 早点加盟网 连锁店加盟
港式早点加盟 全国招商加盟 连锁早餐加盟 早点加盟品牌 河南早餐加盟
早点小吃加盟店 雄州早餐加盟 早餐加盟开店 上海早点加盟店 众望早餐加盟
早餐店加盟哪家好 早餐加盟费用 首钢早餐加盟 上海早点加盟 卖早餐加盟