https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/04x264/

http://xwgnwe.fygame.net

http://psfyan.cdlinghang.com

http://robktk.quxieren.com

http://iasovs.buzzfiol.com

http://ikxdb0.blvdsa.com

http://cuh4ol.juscap.com

http://zr0jwo.phbil.com

http://memk6x.xghuodai.com

http://zdfzsj.itmcall.com

http://sbxx1v.itfigs.com

主流媒体 山西门户

“后宫美人”齐聚飙戏 谁能最后与贾樟柯合作?

时间:2018-10-24 05:11 来源:山西新闻网--山西晚报

首页 > 山西新闻网 > 新闻频道 > 娱乐新闻
分享到: 评论:

贾樟柯现场指导演员的表演。 节目组供图

    

    山西晚报讯(记者 张洁)22日20:15浙江卫视《我就是演员》即将播出第三期。有七位挑战演员飙戏,王媛可、杨蓉、斓曦三位“后宫美人”在风云变幻的《后宫》重塑经典;金世佳、宋轶以更具形式感的舞台表演《催眠大师》突破自我;张小斐、孙茜则想通过《盲山》走出表演“舒适区”。此外,吴秀波精益求精的影视化作品《留情》也将在本期揭开神秘面纱。不过,让人惊喜的是节目迎来了首位获得戛纳电影节金马车奖的华人导演贾樟柯,而这也是贾樟柯参加文化类综艺《朗读者》之后,首次参加综艺竞演类节目。
    近日,王媛可因《延禧攻略》中“纯妃”一角霸屏热搜,而“袭香”杨蓉、“沈眉庄”斓曦也在此前大热的后宫戏中有着出色的发挥。本期节目中,在开播前就备受期待的三位“后宫美人”又遇上了她们熟悉的“宫廷大戏”,究竟三人会碰撞出怎样的火花?此外,虽然本期三人“重返”《后宫》看点颇多,但点评时吴秀波却表示她们的演绎“不是我希望看到的”,章子怡更是直言“我一直有点看不进去”。
    作为《催眠大师》的男主角,导师徐峥曾将“徐瑞宁”性格里的孤傲诠释得淋漓尽致,给观众留下了深刻的印象。此次,喜剧天赋受到颇多人认可的金世佳,将通过挑战饰演“徐瑞宁”打破观众对其的固有印象。现场,金世佳不仅提出了一个“天马行空”的收尾方式,还以外放型的表演塑造了一个全新的“徐瑞宁”。
    在第三期的激烈对决中,挑战演员会为观众奉上怎样的表演?谁又能脱颖而出获得与贾樟柯导演合作的机会?

(责任编辑:温文)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


遇龙路 轮台 瑞光街道 汾州营 五农场
何祥兵 晓康社区 角仔 玉林东路 六里铺工业园区
特色早点加盟店排行榜 特色早点加盟店排行榜 杨国福麻辣烫加盟费 早餐加盟哪个好 投资加盟店
早点加盟连锁店 灯饰加盟 上海早点加盟 众望早餐加盟 早餐加盟连锁
舒心早餐加盟 早饭加盟 特色早餐店加盟 早餐店加盟 早餐加盟排行榜
粗粮早餐加盟 春光早餐加盟 知名早餐加盟 上海早餐加盟 酒店加盟