https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

http://y9np9i.ynieb.com

http://hal4xp.mirgene.com

http://bzroqh.nrg-fx.com

http://qq7jir.hblipin.com

http://iev203.jsrszm.com

http://qs4s54.louisfav.com

http://nl9qlg.obesipatia.com

http://4vtdz2.hblipin.com

http://qsjpro.yuquanled.com

http://ehwk9k.freyagirl.com

新华网 正文
有的仅降3元,有的明降实不降!部分景区门票降价咋就这么难?
2018-10-24 14:56:35 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

(图表·漫画)[新华视点]如此降价

漫画:如此降价 新华社发 程硕 作

 新华社北京9月25日电 题:有的仅降3元,有的明降实不降!部分景区门票降价咋就这么难?

 新华社“新华视点”记者柯高阳、刘怀丕

 景区门票价格过高是多年来公众关注的热点问题,根据国家发改委相关政策,“十一”黄金周前,切实降低一批重点国有景区偏高的门票价格。近日,多地物价主管部门宣布降低部分国有重点景区门票价格。

 截至目前,已有314个景区降价或拟降价,其中免费开放景区30个,降价幅度30%以上的29个。此外,“新华视点”记者调查发现,还有部分景区降幅不到5%,个别景区通过各种手段明降实不降。

 29个景区门票价格降幅30%以上,有的景区仅降3元

 国家发改委的统计数据显示,截至8月29日,已有21个省份出台了157个景区降价或免费开放措施,25个省份确定了“十一”前拟降价或免费开放的157个景区名单,合计314个景区。其中,5A级景区121个、4A级景区155个。

 记者发现,在314个景区中,降幅在30%以上的有29个,有些景区降幅甚至达到80%,金额超过100元。例如,江苏苏州西园寺从25元降到5元,降幅达80%。新疆喀纳斯、禾木和白哈巴通票旺季从295元降到了195元。

 此外,实行免费开放的景区有30个。原定门票55元的苏州沐春园景区、门票35元的呼和浩特将军衙署博物院等,均已向游客免费开放。

 值得关注的是,一些地方出台了对特殊人群的优惠举措。四川省规定,从今年10月1日起,实行政府定价和政府指导价的旅游景区,对年满65周岁老年人免收门票。湖南桃花源景区在将门票从180元降到128元的同时,还新增对现役军人和军队离退休干部实行免票入园。

 记者注意到,也有的景区只降了三五元,降幅较小。4A级景区湖北襄阳古隆中门票从98元降到95元,实际降价3元钱,降幅刚刚超过3%;咸宁九宫山景区门票由旺季75元、淡季60元分别调整为70元和55元,分别降低5块钱。

(图表·漫画)[新华视点]明降实不降

漫画:明降实不降 新华社发 朱慧卿 作

 有的号称降价实际未降,有的拆解收费项目假降价

 虽然已有300多家景区确定降价,但记者调查发现,有些景区暗中以各种手段保持门票价格。

 ——有的明降实未降。北京两处国家4A级景区红螺寺和青龙峡被列入国家发改委统计的降价景点名单,称今年8月1日起门票价格由70元降至54元,降价幅度达23%。

 两个景区的官网今年上半年先后发布公告,从8月10日起将门票价格由54元/人次调整为70元/人次。但记者调查发现,实际上,这两个景区从未执行过70元的门票。红螺寺景区工作人员说,54元的景区门票价格已经保持多年,原本今年已经确定门票价格将上调至70元,但还没到新价格的执行日期便接到了降价的通知,因此实际执行票价一直是54元没变。

 “听说降价了就趁着周末来玩一趟,结果发现门票价格其实根本没啥变化。”北京怀柔市民杨先生说。

 ——有的拆解销售假降价。位于江苏无锡的5A级景区——鼋头渚风景区日前宣布,自9月10日起将门票价格由原来的105元/人次降为90元/人次。但有游客反映,鼋头渚风景区门票价格调整之后,原本包含在105元门票中的景区车票和船票将另外收费。

 景区工作人员接受记者采访时说,鼋头渚门票价格调整后,车票、船票将单独收费,其中大巴车往返5元,船票定价为往返10元。分开销售的主要目的是为了改变原本捆绑销售的模式,给游客更多选择。

 “说是不捆绑了,实际上还是捆绑。”无锡市民孙先生说,90元门票中已经包含了太湖仙岛门票,游客往返太湖仙岛必须购买船票乘船,所以“降价以后进景区玩一趟,还是一分钱都省不了”。

(图表·漫画)[新华视点]微降

漫画:微降 新华社发 徐骏 作

 对有令不行的要督查,降价还需综合施策

 记者调查发现,大幅降价带动一些景区人气见涨。夏季是扬州瘦西湖景区的旅游淡季,日游客量长期徘徊在千位数。今年瘦西湖景区将淡季门票从120元降至60元后,7月份有9天日均游客破万,创夏季游客量的新纪录。

 国家发改委明确要求,各地区不得避重就轻、流于形式、敷衍搪塞;不得明降暗升,在降低门票价格的同时,提高景区内交通运输等其他游览服务价格,变相增加游客负担。相关专家表示,对有令不行、进展迟缓的地区,主管部门要督促落实。同时,还需综合施策健全国有景区门票价格形成机制,切实推进门票价格降低取得明显成效。

 “国有景区门票价格降低是大势所趋,未来还有可能进一步降价。”西南政法大学政治公共管理学院副教授和静钧认为,国有景区利用公共资源建设而成,理应回归准公共产品定位,还原旅游惠民、旅游为民的公益属性。

 北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋说,此次重点国有景区降价的数量占全国景区总数的绝对比例不高,但由于知名度高、游客总量大,降价后的惠及面较广,对其他类型的景区定价有示范效应。

 “景区门票降价后,虽然短期内可能对经营造成一定压力和挑战,但长期来说有助于倒逼景区提升运营管理水平,减少对门票收入的依赖。”杨彦锋建议,景区可以通过场景植入、开发相关产品和服务来增加旅游附加值,提高旅游综合收入,实现从“门票经济”向“产业经济”的转型。

+1
【纠错】 责任编辑: 程瑶
相关新闻
新闻评论
加载更多
金秋草原乌拉盖
金秋草原乌拉盖
江苏扬州:稻谷香 秋意浓
江苏扬州:稻谷香 秋意浓
流光溢彩照古城
流光溢彩照古城
金秋时节田间忙
金秋时节田间忙

?
010030090900000000000000011110691123479553
美都广场 南泉区 分宜 万源西里社区 合肥市
延庆火车南站 开发区东丽虚拟街道 云山路 罗岩 朱田镇
早点连锁加盟 早点加盟品牌 早餐连锁店加盟 清美早餐加盟 早餐
凡夫子早餐加盟 上海早点加盟店 上海早点加盟店 杨国福麻辣烫加盟费 五芳斋早餐加盟
早餐行业加盟 安徽早点加盟 特色早点加盟店排行榜 早餐 加盟 清真早餐加盟
早餐连锁店加盟 上海早餐车加盟 雄州早餐加盟 早点豆浆加盟 早点车加盟