https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

http://wfybld.jandatours.com

http://rc3jug.lotustlv.com

http://ox5lun.shuttergut.com

http://ajkhab.daleselves.com

http://nwfde8.jyhd100.com

http://vljngz.blvdsa.com

http://4buudd.jiazheng168.com

http://4z2sbz.tgltour.com

http://85t3l3.1532hz.com

http://fyjktu.desunda.com

新闻中心 视频 厅局 图片站 掌媒 桂刊
专题 时评 通讯员 东盟 文化
红豆社区 红豆村 博客 教育 3C 财经 旅游 时尚
红豆相亲 汽 车 房产 健康 保险 体育 美食 游戏
南宁 柳州 崇左 防城港 宁铁
玉林 百色 北海 北部湾
掌上广西 掌上红豆 广西新闻发布 网站建设 天气 青少网 数字报刊 梧州红豆网 桂林红豆网 贺州红豆网 钦州红豆网 千城联播
高清组图:广西宜州村民挖出一批抗战时期枪支(1/8)
时间:2018-10-23 17:43   来源:广西新闻网    作者:吴镇全   编辑:潘晓明
图片载入中,请稍候...
 
发现枪支的化粪池。广西新闻网通讯员 吴镇全供图
上一页 下一页 间隔5秒
 
上一组

点击欣赏

点击欣赏

点击欣赏

点击欣赏

点击欣赏

下一组
 

广西新闻网宜州9月27日讯(通讯员 吴镇全)9月24日上午,河池市公安局宜州分局龙头派出所接到龙头乡龙头街一村民唐某报警称,其在自家房前挖掘化粪池时,发现了一批被埋藏在地下疑似抗战时期的枪支和军用物品。

村民唐某说,9月23日上午10时许,其在自己家门前打算挖个化粪池,在挖了大概20厘米深时,发现下面竟埋藏有以前遗留下来的一堆枪支,枪支都已经全部生锈,唐某决定报警,把枪支全部上交给公安机关处理。

9月25日,河池市公安局宜州分局治安大队民警会同宜州博物馆工作人员,赶到龙头乡挖掘现场进行实地勘查和了解情况。

据统计,本次共发现短枪11支,长枪6支,疑似双管散弹枪1支,鸟铳枪管1支,电话听筒3个,铁马掌1个。现场工作人员在勘查过程中还发现一些零碎的枪支部件。

宜州博物馆馆长韦建杰说,经过现场勘查和对物件的查看,初步判定这些物件应该是抗战时期使用的,跟宜州抗战历史有密切关系。

据了解,龙头乡在抗日战争时期曾发生过沙沟隘、人仔山等数起成功阻击日军的战役。龙头抗日自卫队,曾经在一次又一次战斗中成功击毙11名日寇,这批枪支的出土是龙头抗战史上一个有力的证据。如此大规模抗日文物的发现,在宜州目前实属罕见。

目前,这批枪支和军用物品暂时由公安机关保管,下一步将移交文物部门处理。

 
>>更多精彩图集推荐
网站简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站广告 | 意见建议 | 版权声明 | 不良信息举报 | 招聘信息 | 网站地图
信息网络传播视听节目许可证:2008302     互联网新闻信息服务许可证-4512006001     网警备案号:45010302000154      ICP证 桂B2-20040022-10
广西新闻网版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像     24小时举报电话: 0771-5690995
不良信息举报中心 广西信息网络安全报警网站
樊城 临忻路 管家务回族乡 岳峰镇 上宅
建功北里社区 花垣 兰家冲 大水峪村 小邓村
中式早餐加盟 豆浆早餐加盟 早点面条加盟 早餐连锁店加盟 早点快餐店加盟
湖北早餐加盟 早点来加盟店 学生早餐加盟 哪家早点加盟好 早点包子加盟
湖南特色早点加盟 早餐粥加盟 汤包加盟 早点粥加盟 早餐店加盟哪家好
健康早餐店加盟 早点夜宵加盟 河北早餐加盟 春光早餐加盟 特色早点小吃加盟