https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

http://mpjp2l.flair5.com

http://n5mwwq.gdhuaxi.com

http://b54agx.rqhbtx.com

http://a3mtal.lxsqrfms.com

http://9arjnb.nasuyu.com

http://nri5ur.fslehong.com

http://qbwyib.scdxl.com

http://4cuvbu.fslehong.com

http://hqjqb9.gdhuaxi.com

http://sayucy.ycdsjx.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网辽宁频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 辽宁频道 >> 经济观察

鞍钢为“中国制造”写下生动注脚

中变传奇网站 而且熟知钱江潮的人应该知道,冬季并非是大潮汛的时节。

作者:叶健

2018-10-23 03:40   来源:辽宁日报  
分享到:

全面深化改革为发展添活力、增动力、生红利

鞍钢为“中国制造”写下生动注脚

 9月17日下午,鞍钢东山宾馆。

 在鞍钢股份有限公司2018年第二次临时股东大会上,《关于本公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司100%股权的议案》以99.7%的赞成率高票通过。

 此举得到资本市场的高度认同。从9月18日至26日,A股市场作出积极回应——鞍钢股份股票价格连续上涨,接连6天收出“红烛”。而就在不久前,当鞍钢股份发布公告披露该项收购动议时,其A股股票价格便已经历了一波五连涨的行情。

 股价的阴晴涨跌,折射出市场对上市公司的客观评判。A股股价的两次持续上扬,恰是资本市场对鞍钢股份通过深化改革释放发展动能之举作出的“利好”确认。

 改革行至深处,动能释放愈加强烈。

 2018-10-23,习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时,提出了“推进供给侧结构性改革、推进国有企业改革发展、推进干部作风转变”的“三个推进”要求,殷切期望鞍钢“凤凰涅”“浴火重生”。

 牢记总书记的殷殷嘱托,鞍钢集团按下全面深化改革的“快进键”,制定了《学习贯彻党的十九大精神落实新时期鞍钢集团发展战略谋划新阶段深化改革实施意见》,同时启动了涵盖8个方面、53项重点改革项目、130项改革举措的《2018年深化改革实施计划》,确保集团深化改革方向正确、方法科学、方案有效、落实到位,确保企业高质量发展的动力、活力进一步增强。

 差异化管控、市场化经营、契约化管理……针对制约企业发展的体制机制弊端,鞍钢集团闯深水、涉险滩,多点突破、纵深推进、全面发力,坚持向改革要活力、要动力、要红利,为企业深化供给侧结构性改革注入活力。

 在经历了一系列大刀阔斧的改革后,2017年鞍钢集团一举结束了连续5年亏损历史,实现扭亏为盈。2017年,在消化解决历史遗留问题,夯实发展基础的前提下,鞍钢实现利润15亿元,同比增利110亿元,进入央企效益增量排名前列;营业收入同比增长33.79%,出口创汇15亿美元,主要经营指标明显改善;品牌价值增至570.55亿元,同比增长123.37亿元;钢铁、非钢产业分别同比大幅增利近70亿元、9.36亿元,超额实现奋斗目标。

 在全面深化改革的推动下,鞍钢由保生存转向求发展,开启了振兴发展新征程,并再一次赢得了市场的青睐。

 海洋装备用钢、核电用钢分别独家供货“蓝鲸一号”“华龙一号”等重点项目;17万吨桥梁钢支撑起港珠澳大桥;开发出全球首卷第三代超高强度汽车用钢QP1400……市场惊奇地发现,鞍钢产品又牛起来了!

 新时代,催生新使命。鞍钢再次勇立潮头。此时的鞍钢,历经全面深化改革,已然脱胎换骨、健步前行。

 面对“大型国企如何实现质量变革、效率变革、动力变革”之问,鞍钢集团有限公司党委书记、董事长姚林坚定地回答:要把握高质量发展要求,提高全要素生产率,擦亮鞍钢品牌,开创鞍钢振兴发展新局面,使鞍钢成为国之重器的钢铁脊梁。

 为此,鞍钢集团把提高供给体系质量作为主攻方向,精准对接国家战略规划,把握推进供给侧结构性改革的着力点,加快优化调整产业结构,进一步淘汰落后产能、化解过剩产能,狠抓传统产业升级,力促新兴产业发展,使增长兼顾质量与效率。今年上半年,鞍钢集团取得了利润同比增长327%的骄人业绩,实现了时间过半任务过半。

 积极投身“一带一路”建设,鞍钢集团在高质量、国际化的经营道路上不停探索,阔步前行。

 桥梁钢独家中标德国莱茵河大桥;新型薄规格高强度铁路集装箱用钢为中欧班列“量身定制”;管线钢中标中俄东线天然气管道工程……“一带一路”连接起来的广阔市场,正成为鞍钢释放国企改革动能、助力“中国制造”走出国门的最佳舞台。

 立足鞍山、植根辽宁、胸怀世界。鞍钢中厚板产品中标“深中通道”17万余吨钢板合同;止裂钢独揽9艘全球最大集装箱船合同,进入全面生产供货阶段;海工钢中标全球最大智能“海洋牧场”,助力我国渔业养殖实现绿色发展;自主研发的核级316H中厚板不锈钢中标中国首个快堆核电站项目;重轨将用于铺设泰国“东部经济走廊”;船舶用钢整船供货世界首艘自航式沉管运输安装一体船……

 在改革动能的催动下,鞍钢再次焕发出强大的生命力、迸发出无穷的创新力,在竞争日趋激烈的全球市场上,为“中国制造”写下生动注脚!


(责任编辑:冯庆洋)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
大河口乡 东风街 天成街 后埔塘 烟墩
江苏吴江市震泽镇 余家坝 临湘 漳源镇 满江道
早餐加盟店 加盟早点 流动早餐加盟 早餐粥车 湖北早餐加盟
港式早餐加盟 港式早点加盟 大福来早点加盟 安徽早点加盟 早餐饮品加盟
特色早点加盟店排行榜 网吧加盟 加盟 早点 早点豆浆加盟 广式早点加盟
河南早点加盟 学生早餐加盟 哪家早点加盟好 必胜客加盟费及加盟条件 加盟包子