https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/k04163/

http://sg77rf.ujia88.com

http://kvjivg.ntdjgm.com

http://oylocl.ljunet.com

http://vse72c.typaint.com

http://yzlihs.lzrkjs.com

http://m47f2b.molokai50.com

http://ferloa.jyhd100.com

http://ax0ift.aoyanadel.com

http://nkulis.jianadaren.com

http://rqe50y.simplify8.com

楼市“金九”落空 四季度大概率降温

我本沉默吧 最后他们两个都用于以借换新去了。

记者 梁倩 北京报道

2018-10-2308:05  来源:经济参考报
 
原标题:楼市“金九”落空 四季度大概率降温

  2018年中秋小长假,各地楼市平淡如常,“金九”并未发力。中原地产研究中心统计数据显示,小长假前两日,北京市新建商品住宅签约180套,二手房62套,与7至8月平均水平基本持平。较2016年同期的422套和280套,分别同比下调57%和78%。

  除了北京以外,其他城市房地产市场也表现平平。中原地产数据显示,小长假前两日深圳新建住宅签约分别为70套与76套,与此前市场相比基本维持平稳;广州方面,小长假前两日签约1871套,较全月来看,处于平均水平。中原地产首席分析师张大伟表示,2018年“金九”楼市未现,楼市降温已经来临。

  张大伟说,在长时间的引导后,购房者已趋于理性。以上海9月楼市为例,虽然供应明显增加,但销售动能却进一步削弱。9月14日至9月20日的一周内,上海新房供应达14.3203万平方米,环比增长34.18%。但从成交来看,却较前一周微降0.94%。

  “8月楼市热度已近‘触顶’。”58安居客房产研究院首席分析师张波表示,楼市降温已然来临,“金九银十”成色不足已是市场共识。根据58安居客房产研究院8月购房者和经纪人信心指数显示,购房者信心指数为98.4,环比下降2.7%;经纪人信心指数为105.3,环比下降6.3%。

  对于楼市降温,开发商已提前做出反应。目前,多个一线及热点城市的新房市场出现降价促销,包括恒大、碧桂园、万科等大型地产商都在加紧出货。

  房企为快速资金回笼,策略有所改变。近日,泰禾某地项目给出较大优惠,若购房人全款购房,房价给予7折优惠;恒大方面,自8月30日至10月8日,恒大针对旗下280个城市646个楼盘推出了特惠活动,全国住宅楼盘全部8.9折、全国商铺6折起,首付款可以分期,最低首付仅需5%;阳光城则开启“千亿攻势”特惠购房季,根据区域的不同,制定出不同的降价策略。

  日前,万科董事会主席郁亮的内部讲话也透露出市场现状。郁亮指出,当前南方区域的回款压力比较大,这不是因为南方区域做得不好,而是因为率先感受到了市场及行业变化。“转折点实实在在到来了。”郁亮表示,目前集团要做的第一件事,就是战略研讨,以“活下去”为最终目标。

  对于四季度的楼市,张大伟表示,房价下行苗头已经出现。下一阶段,楼市冲高回落现象逐渐增多,房价调整开始出现从点到区域,热点城市开始逐渐下行,购买力很难再支撑市场继续冲高。

(责编:伍振国、孙红丽)
义山村 香河县 江苏宜兴市官林镇 泸水县 南墙缝社区
陈堂村村委会 石油新村南栋 东门外 体育馆路街道 富民路滨河小区好
早餐加盟费用 上海早餐车加盟 早点加盟店10大品牌 中式早点快餐加盟 口口香早点加盟
上海早点加盟店 早餐小吃店加盟 港式早点加盟 快餐早餐加盟 动漫加盟
早餐加盟好项目 杨国福麻辣烫加盟 早餐豆腐脑加盟 特色小吃早点加盟 雄州早餐怎么加盟
早餐类加盟 广式早餐加盟 学生早餐加盟 早餐面馆加盟 早点项目加盟