https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

http://elml9r.flygm77.com

http://sptsp4.jisusj.com

http://0wajfn.phlfux.com

http://khxih4.jljgjx.cn

http://g7lpiy.fmcflagbag.com

http://hfrqny.sthghrh.com

http://pitebt.quxieren.com

http://sr2pny.149shop.com

http://vs2b2i.saffilo.com

http://4csaan.rqhbtx.com

首页 > 新闻中心 > 忠县 > 社会 > 正文

98岁老人的长寿秘诀:有个“好女儿”

1.76精品复古传奇 今年全国两会期间,习近平总书记以“新型政党制度”阐释中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的深刻内涵,丰富了中国特色社会主义政治文明的价值维度。

何明英为公公范克君洗脚。

忠州街道严颜路社区居民范克君今年98岁。老人耳不聋眼不花,平时还打打门球。提及长寿秘诀,他说,他有一个“好女儿”。

范克君口中的女儿不是别人,而是他的幺儿媳妇何明英。30年来,何明英用孝举让公公晚年过上幸福生活。

何明英是金声乡人,范可宝是兴峰乡人。1989年,何明英与范克君的小儿子范可宝结婚,在兴峰乡生活。结婚的第三天,范克君召开家庭会议,宣布一个重要决定:虽然养了5个儿子,但今后老两口跟着范可宝夫妇过日子。何明英欣然同意,高兴地接受了两位老人。

范克君身体不好,胸骨和腰椎曾骨折,腰上有一个碗大的肉瘤,还患有腰椎间盘突出、心绞痛等,为此,范克君不能直立行走,常常因疼痛而呻吟。

当时,何明英在兴峰乡南天村卫生室工作,掌握了一定的理疗知识,每当公公腰部疼痛,她便为公公推拿按摩、贴敷膏药。这一按,便是30年。如今,范克君腰上的肉瘤小了,身体逐渐好转,人也精神许多,还爱上了打门球。

1991年,何明英夫妇在忠州街道严颜路社区买了新房。1994年,何明英夫妇带着老两口进城居住。2014年,范克君94岁。那年9月,范克君不小心摔了一跤,引发脑出血,在忠县中医院住院治疗。何明英当时已考进兴峰乡卫生院工作。工作再忙,她都会抽空到医院看望范克君,为他洗脸洗脚、擦背翻身、洗衣服、剪指甲……

范克君在忠县中医院康复科住了1个多月,医生和护士看到何明英时常来看望范克君,都十分羡慕:“老人家,您女儿真孝顺啊,这样精心地照顾您,您真有福。”每当这时,范克君都笑呵呵地回答:“是啊,我有一个好女儿!”

2015年,婆婆去世,照料公公的重担全部落到何明英的身上。2016年,何明英被调到复兴镇卫生院工作。范克君不会做饭,何明英中午就从单位赶回家中为公公做饭,再返回单位上班。

30年来,何明英悉心照顾着公公,营造了一个温馨、和谐、幸福的家庭。

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
关键词: 洗脚 何明英
责任编辑:伍云燕

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

西凤路 新希望路中 芦洲镇 北楼乡 上海奉贤区四团镇
分盐镇 天泰路泰来里 豪景佳苑社区 阳光嘉园 喀拉达拉牧场
早点加盟车 早餐培训加盟 北京早点小吃培训加盟 早餐餐饮加盟 娘家早餐加盟
北京早点摊加盟 特色小吃早点加盟 营养早点加盟 四川早点加盟 早点小吃店加盟
传统早餐店加盟 移动早点加盟 美味早点加盟 早餐面馆加盟 加盟特色早点
北京早点小吃培训加盟 移动早点加盟 四川早点加盟 早点加盟项目 早点小吃加盟店