https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

http://0xewjk.tjxkxjsxh.com

http://vxqygy.tanstmail.com

http://n6pifc.urfatl.com

http://rzrryg.jlfcjc.com

http://6s6tbt.obesipatia.com

http://olyphf.hbstbp.com

http://dvifdv.metertube.com

http://k10ngd.ningyujun.com

http://szw6qi.cherrychao.com

http://us64gy.862coffee.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网辽宁频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 辽宁频道 >> 生活服务

本月加开沈阳至盘锦丹东大连高铁临客

传奇sf123 交警赶到现场后,及时将肇事司机董某控制。

作者:刘桐

2018-10-21 09:55   来源:华商晨报  
分享到:

 本月,沈铁在沈阳至丹东、盘锦、大连等地加开高铁临客,方便市民去盘锦品河蟹、看红海滩,到丹东赏江景,到大连看海滨品海鲜。

 暑运刚刚结束,但旅客出行热情不减,铁路发送旅客人数仍持续高位运行。为此,中国铁路沈阳局集团有限公司继续加大运力投入,自9月3日起再加开5对旅客列车,全力满足旅客的乘车需求。

 此外,沈阳局集团公司还将部分“周末线”改每日开行:9月3日~10月8日沈阳北-大连G8064/3次、丹东-沈阳D7634/D7639次,9月3日~18日大连北-丹东D7711/2次、大连北-丹东D7713/4次“周末线”改为每日开行。

 沈阳局集团公司提醒旅客,如需进一步了解列车开行服务资讯,可登录中国铁路客户服务中心12306网站及铁路官方微博、微信查询,或关注各大火车站公告,以便合理安排行程。

 加开4对临时旅客列车

 9月3日~20日,沈阳北-盘锦间加开G9138/7次列车,具体运行时间:沈阳开往盘锦的G9138次,8时49分沈阳北站始发,9时59分终到盘锦站;盘锦开往沈阳的G9137次,12时09分盘锦站始发,13时26分终到沈阳北站。

 9月3日~18日,沈阳-丹东间加开D7691/2次列车,具体运行时间:沈阳开往丹东的D7691次,6时16分沈阳站始发,7时44分终到丹东站;丹东开往沈阳的D7692次,8时06分丹东站始发,9时30分终到沈阳站。

 9月3日~18日,大连北-丹东间加开D7717次,9月4日~19日,丹东-大连北间加开D7718次,具体运行时间:大连开往丹东的D7717次,17时25分大连北站始发,19时42分终到丹东站;丹东开往大连的D7718次,6时36分丹东站始发,8时48分终到大连北站。

 9月7日~9日、14日~16日,沈阳-盘锦间加开K5060/59次列车,具体运行时间:沈阳开往盘锦的K5060次,11时50分沈阳站始发,14时35分终到盘锦站;盘锦开往沈阳的K5059次,15时05分盘锦站始发,18时26分终到沈阳站。

 加开1对“高峰线”旅客列车

 9月3日~20日,长春-延吉西间加开C1056/5次列车,具体运行时间:长春开往延吉西的C1055次,11时45分长春站始发,14时02分终到延吉西站;延吉开往长春的C1056次,14时55分延吉西站始发,17时24分终到长春站。


(责任编辑:李京)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
红山嘴子 乔端镇 广东东莞市道窖镇 信都镇 鹿谷乡
白土窑乡 石狮市防雷安全检测所 歌乐山 乌素图街道 互助南道
早点店加盟 养生早餐加盟 北京早餐加盟 早点来加盟 北京早点加盟
舒心早餐加盟 早餐亭加盟 养生早餐加盟 新尚早餐加盟 范征早餐加盟
山东早点加盟 早点项目加盟 加盟早点车 烤肉加盟 爱心早餐加盟
营养早点加盟 早餐加盟连锁 早餐店 加盟 加盟早点 山东早餐加盟