https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

http://s6twsv.sthghrh.com

http://55tnf7.shuttergut.com

http://0rdnvo.desunda.com

http://ru0zmu.jandatours.com

http://ltvm1z.typaint.com

http://e54adg.suvichebq.com

http://dqd0vy.fmcflagbag.com

http://ai1wes.99hqjy.com

http://f556u1.tyylkj.com

http://ps2wzx.cherrychao.com

注册

《爱在无爱城》国庆开城纳客,无爱城里看爱情!

迷失传奇私服   特聘岗位引才范围从政府机关扩展到事业单位、国有企业及新型研发机构,支持其按需设置特聘岗位。


来源: 繁星戏剧村官方

《爱在无爱城》第五轮国庆档暖心回归,城门开启,大幕拉开,一场有关于“爱”的讨论就要上演,《爱在无爱城》以莎士比亚的《驯悍记》改编而成,四百多年前的作品穿越时光,经历当代化的解读,走到观众面前,而这一次,旨在给予当代人的戏剧启迪,三条故事的线索,抽丝剥茧,巧妙串联,以幽默与理性的手法,抨击世俗对于爱情与婚姻的枷锁,为人们去揭露婚姻的本质。

爱情与婚姻究竟是什么关系,婚姻里到底需不需要爱情,婚姻的实质又是什么,《爱在无爱城》一本实用版婚姻与爱情的教科书,会给出你关于“爱”的答案!

null

null

原班人马,国庆回归,实力演员,共启城门

本次《爱在无爱城》五轮演出,首轮原班人马回归,在国庆佳节为您送上最“原始”的《爱在无爱城》,龙月、管乐、左凌峰、刘同、周小玲、孟令姣、邓帅、张曦等演员强强联合,他们都是繁星戏剧村的演技担当,都凭借着各自的演技和颜值,收获众多粉丝,每一个演员单独拿出来都是主演级别的,有着极其亮眼的表现,而就是这样的他们共同组成了这轮“复仇者联盟”式的《爱在无爱城》,国庆的“妄城”里,想必是“高手云集”,共同开启第五轮《爱在无爱城》的大门。

《爱在无爱城》通过七种不同的人物之间发生了六次激烈的对抗,五场的转换,四男三女的精彩演绎,两段轰轰烈烈的爱情,展示了一座无爱城里的爱,首轮原班人马的实力加盟,必定是一出精彩绝伦的《爱在无爱城》。

null

null

无爱城里,碰触爱情

《爱在无爱城》根据莎士比亚喜剧《驯悍记》改编,故事以莎翁原著为基本的框架,保留了最初的角色设置和规定情境,在一座不允许爱情存在的城市,有一本保证婚姻幸福的法典。所有人的婚姻都是被这本法典规定的,城里的姑娘一旦过了22岁生日还没嫁出去就要被戴上悍妇脚环,成为别人的笑柄。而城里最高统治者巴布市长的大女儿萨拉丽娜马上就要过22岁生日了,但依然没人敢娶,她的命运与婚姻归何处,又面临着怎样的阻碍?在这些法典决定的婚姻背后,像萨拉丽娜这样的女性在男尊女卑社会下的婚姻观念冲突变得醒目异常。

《爱在无爱城》将爱情放在了一个无爱城里,却把爱情这一主题放大化,夸张化,也稀有化,爱情在座城里,成为禁品,一直以来人们都按照这样的方式生活,适应着无爱成的婚姻法典,认为那样就是幸福,幸福就是按部就班,但是最后跟随内心,跟随爱,更突显爱情的珍贵。

null

null

东西方文明交汇,在岛上“妄城”

《爱在无爱城》将来自西方的莎士比亚的《驯悍记》进行改编,除了直指当下年轻人关心的爱情与婚姻的问题外,还将东方文化与爱情观念,无缝带入到西方戏剧的语境中,将东西方文化交融链接,在这座岛上孤城—妄城中,引发观众的深思。

东方的爱情传说梁山伯与祝英台的故事,广为流传,人们感叹于他们的双双化蝶的凄婉爱情,为之动情与唏嘘,《爱在无爱城》中皮特为萨拉丽娜讲述了这个来自东方的爱情故事,女人读出了爱情,男人却读出了要幸福就是要做一个听话的妻子,这就是幸福的法则,《爱在无爱城》里,东方与西方,无爱与爱,《梁山伯与祝英台》的音乐响起,提醒人们到底,爱是什么,幸福又究竟来源于哪里?

null

null

《爱在无爱城》国庆档第五轮温情回归,首轮原班人马齐上阵,为您带去关于那座“无爱城”里的“爱”的回忆,10月1日—28日,跟随他们真挚的表演,一同进城,感悟爱情,收获幸福。

null

《爱在无爱城》

演出时间:

2018-10-24—10月6日晚场19:30

2018-10-24—10月5日下午场15:00

2018-10-2415:00

2018-10-24——10月28日

(周三至周六19:30 丨周六周日15:00)

北京? 繁星戏剧村?贰号剧场

推荐

为您推荐

已显示全部内容

泡泡直播

泡泡直播

凤凰娱乐官方微信

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
金花庄 米市镇 打挑挂 天生街道 红花沟镇
杨乔村委会 坤平乡 中国农科院社区 洛王街道 安淡
移动早餐加盟 北京早点车加盟 早餐面馆加盟 早餐面馆加盟 中式早餐加盟
卖早点加盟 快餐早餐加盟 早餐加盟开店 五芳斋早点怎样加盟 早点小吃加盟网
早点加盟车 上海早点加盟店 绿色早餐加盟 双合成早餐加盟 包子早餐加盟
早餐店加盟 早餐加盟哪家好 早点豆浆加盟 安徽早点加盟 必胜客加盟费及加盟条件