https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

http://rv5r1s.bhxwjy.com

http://orpdq1.289report.com

http://u1chzx.mscnc.net

http://fzglpr.ycqyw.com

http://nvozr0.torrecj40.com

http://xwj05z.shiyuwenhua.com

http://lj5mzc.fsl-wa.com

http://fiv5tg.uyjyfu.com

http://uxvtco.whylg.com

http://l2od0g.uyjyfu.com

首页 > 新闻频道 > 游戏 > 正文

大师兄面对采访直言:和谁对线都行 但千万别是UZI 拜托了!

奇迹mu外挂 五是海内外中华儿女共筑中国梦。

这个秋季备受瞩目的英雄联盟S8全球总决赛即将于10月1日正式打响入围赛之战。各大赛区的队伍已经纷纷动身前往本次S8的举办地韩国。作为北美LCS赛区的参赛队伍之一Liquid战队,在近日接受了韩国知名游戏媒体Inven的专访。

在采访中,当Liquid队员被问及在本次S8全球总决赛中有没有想交手或者不想遇见的选手或队伍时,Liquid战队ADC大师兄(Doublelift)表示:自己和哪个ADC对线都行,就是别碰见UZI。拜托了!

原文翻译:

问:本次世界赛有没有哪个选手或者队伍是你们想遇见或者不想交手的?

Pobelter:没有我想要躲开的队伍,但我有想要对上的。我想要对上Fnatic,复仇他们。

Xmithie:我期待和所有韩国队交手,但希望不要是小组赛。我喜欢和很强的选手交手,因为我能从他们身上学到很多。Peanut这次不在世界赛了,但每次和他打都非常分行有趣。

Olleh:我希望和KT交手。我的职业生涯开始于那里,所以我也希望能和他们交手。

Doublelift: 如果能和kt打应该会很酷,韩国队一号种子队。我可以和任何ADC对线,但别是Uzi。千万不要是Uzi啊拜托了!

Impact:我想要和iG交手。更具体点来讲, TheShy ,他感觉技术很高超。

Cain: 我只是希望我们分组不要太难。NA没有一号种子,所以今年会很难。我们会带着这一点来练习 ,心中预期一个艰难的分组。不过我仍然很自信。

作为英雄联盟职业赛事的元老级选手之一,Doublelift也是被世界很多玩家所熟悉。粉丝们更喜欢称呼他为大师兄。而大师兄向来是非常自信的。不过此番面对媒体依然坦言不想遇上UZI,看来小狗在ADC位置的统治力确实令非常多的对手感到压力。

除了大师兄之外,另一位大家非常熟悉的选手Impact,却表示非常想和LPL赛区的IG战队交手,并渴望能和Theshy一战。

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:陈彦圻
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

李沃 花园社区 一环路大石路口 考后村 中臣花园
麓谷大道 中华山林场 九礤 辛曹 甲良镇
早点连锁加盟店 早点工程加盟 早餐粥加盟 杨国福麻辣烫加盟费 早点快餐店加盟
快餐早餐加盟 早餐加盟哪家好 早餐的加盟 加盟 早点 港式早餐加盟
凡夫子早餐加盟 雄州早餐怎么加盟 北京早餐加盟 特许加盟 特色早点加盟店排行榜
众望早餐加盟 早餐饮品加盟 早餐加盟什么好 早点面条加盟 早点铺加盟