https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

http://dseur4.xiangyuncn.com

http://uugsv4.juscap.com

http://qqe9wi.ywetong.com

http://dfxs2l.ycdsjx.com

http://rpz7uj.nasuyu.com

http://9xijlv.glyphiqa.com

http://9pbnlz.blogbub.com

http://dakpne.kmjt01.com

http://mmw4u2.china-laiyi.com

http://j7shis.gmcproshot.com

少狼主变身贴身保镖 BBC高能英剧成爆款

2018-10-23 09:58:46 来源:华西都市报
编辑:蒋娜
1.85传奇合击 上篇:茶叶市场猫腻揭秘(上)——真假新茶茶叶批发商:“这个茶一闻,马上就知道是陈茶。

 刚刚结束的第70届艾美奖颁奖礼上,集万千宠爱于一身的美剧《权力的游戏》毫无争议夺取最佳剧集奖,该剧重要角色之一、“少狼主”罗柏·史塔克曾俘获了万千女剧迷的芳心。

 如今,扮演罗柏·史塔克的英国演员理查德·麦登一夜之间再次吸粉无数,因为他主演的《贴身保镖》(Bodyguard)刚刚刷新了BBC的收视纪录,成为近10年来开播收视最高的剧情类“反恐”题材的英剧。第一集播出当晚,全球就有1040万剧迷收看,此外,《贴身保镖》烂番茄新鲜度和爆米花度也都达到了满分100%,国内也有众多粉丝在朋友圈“安利”这部神剧。

 1

 收视率爆表“少狼主”华丽转身

 《贴身保镖》讲述了退伍老兵大卫加入伦敦大都会警署王室与专家保护局,专门负责保护性格火爆的政治人物,他保护的英国内政大臣是一位女强人,后来他和女大臣发生了感情,然而,女大臣被政敌炸死了,大卫也成了疑犯,于是他走上了为自己摆脱嫌疑和追查真凶的洗冤之路。

 该剧男主角由《权力的游戏》里扮演“少狼主”的理查德·麦登饰演,吸引了不少正在闹“美剧荒”的观众关注,尤其对理查德·麦登的印象还停留在《权力的游戏》“血色婚礼”上那位悲情“少狼主”印象中的人,更是惊呼32岁的他俨然成为了新一代的性感男神。在《贴身保镖》中,大卫对他妻子说过一句话:“我们先别离婚,万一我殉职,你是我合法妻子,还能拿到抚恤金。”有女剧迷称:“看到这里,自己的心都被他融化了。”

 这部英剧开场15分钟就相当惊艳。理查德·麦登饰演的要员保护组成员大卫带着两个孩子乘火车回伦敦,基于职业素养,他在月台上发现了行迹可疑的人。他向神情紧张的列车长表明身份后得知,车上有一名携有炸弹的恐怖分子。当他锁定那位女性袭击者后,成功说服其放弃袭击,拯救了乘客们的生命。不仅如此,他还竭力保全有悔改意愿的袭击者,不惜用身体挡住狙击手的射线,展现出他作为保镖的高超素养。

 开场戏设定在火车上,本身就让很多观众感到与自己的生活密切相关,同时也确定了故事基调——该剧是在英国恐怖主义威胁日益迫近的背景下展开的。《每日电讯报》评论剧集开场“有如《谍影重重》”,“对于一个目前遭受恐怖威胁的国家来说,《贴身保镖》的开场场面太真实了,传达的信息也太熟悉了。”《地铁报》评论:“《贴身保镖》之所以如此令人不安,是因为它有着现实基础——剧中发生的事情在现实里可能会发生,或者已经发生了。”

 在执行保镖任务时,大卫总是面无表情,展现出决断力和强大一面,有时甚至像一个机器人,但这背后是压抑已久的痛苦与脆弱,有人说在他身上看到了邦德的影子。虽然没有“邦女郎”,但随着剧情进展,保镖与女内政大臣间的风流韵事成为了剧集的一大焦点。

 2

 编剧“绝情”第三集就写死女主角

 BBC有一部英国版的《人民的名义》叫做《重任在肩》,它的编剧杰德·默邱里奥曾经两次获得英国电影和电视艺术学院奖的提名,他前期以写医学题材的电视剧为主,后来转战反腐题材的《重任在肩》也广受好评。而杰德·默邱里奥和《重任在肩》的导演约翰·史翠兰此次再度合作,终于给剧迷带来了这部打破收视纪录的《贴身保镖》。有观众称赞,“开场20分钟是我今年看过最紧张的剧情。”“看得我紧张到快从椅子上掉下去。”

 英剧惯常以篇幅迷你而内容充实取胜,《贴身保镖》总共只有六集,这就决定了每一集都必须有引爆点。让剧迷震惊的是,蒙塔古在第三集就在大学演讲时被炸死了,不少人在社交网络上“讨伐”编剧杰德·默邱里奥太过于绝情。一时间,关于“茱莉亚是不是真的死了”的讨论成为媒体热议话题。其实,杰德·默丘里奥此前就曾透露,他决定在剧集中途“杀死”一个主角,但观众都以为那只是一个宣传噱头而已。

 《贴身保镖》的吸引人之处,一方面在于对恐怖事件的刻画紧张刺激,另一方面则在于非常全面的人物塑造。男主角不是好莱坞式的超能英雄,因为观众看到了大卫在职场上勇猛的一面,同时也看到了大卫在家庭生活中的恐惧与疑虑,不仅他的婚姻出现了危机,而且曾在阿富汗的服役经历带来创伤后应激障碍(PTSD)也时常折磨着他。

 《贴身保镖》在中国也引发追剧热潮,该剧播出第3集时,豆瓣已经是8.5的高分,播出到第5集,这个分数又增长至8.8分。因此,说它是今年最高能的英剧,一点都不为过。 封面新闻记者杨帆

 有此一说

 保镖影视为何风靡?

 近日,BBC宣布其新剧《贴身保镖》成为近10年来开播收视最高的剧情类英剧,第一集播出当晚共收获1040万收视人数,其中收看直播的电视观众人数有680万,还有用BBC的播客服务iPlayer、机顶盒等观看的收视数。而且这个总数可能还会高过1040万,因为官方收视数据来自BARB公司。

 关于保镖的影视剧几乎拍一部火一部,其中最大原因就是,在人们眼中,保镖这个职业非常神秘。一提起保镖,我们就想到黑西装、黑超墨镜、六块腹肌、型男……1992年好莱坞著名男星凯文·科斯特纳和美国歌坛巨星惠妮·休斯顿就合作过一部叫做《保镖》的电影,电影讲的是一个职业保镖和休斯顿本色出演的女歌手的爱情故事,在当年口碑和票房都十分理想,电影主题曲《I Will Always Love You》更是风靡全球。

 TVB也曾涉足过保镖题材的剧集。1997年,王喜、魏骏杰、惠英红、傅明宪等人主演的《保护证人组》被引进内地电视台播放,深受内地观众欢迎。

 不仅如此,内地的古装武侠剧也曾乘过“保镖”的东风。1998年何家劲主演的《保镖》三部曲——《翡翠娃娃》《情人保镖》《天之娇女》陆续播出,掀起了内地荧屏的“长风镖局热”。2000年以后,保镖题材进入了“冷冻期”,基本无典型的作品出现。而这一次,BBC重启多年以前的热门题材,《贴身保镖》火遍全球也不足为奇。并且BBC延续了保镖和女雇主必谈恋爱“滚床单”的传统模式,可以说甚会讨观众欢心。 封面新闻记者杨帆

 链接

 《贴身保镖》

 外文名:Bodyguard

 制片地区:英国首播时间:2018-10-23导演:托马斯·文、约翰·史翠兰编剧:杰德·默丘里奥主演:理查德·麦登、凯莉·霍威集数:6集每集长度:60分钟类型:剧情、惊悚、反恐

 原标题:少狼主变身贴身保镖 BBC高能英剧成爆款

长坑里 大北沟镇 铁铜乡 胡家大堰 冶山道院
栗子房镇 鱼市镇 临潭 邵阳县 马湖乡
早点夜宵加盟 安徽早餐加盟 烤肉加盟 早点来加盟 早餐豆浆加盟
湖南特色早点加盟 早点来早餐加盟 早点招聘 健康早点加盟 美味早餐加盟
健康早餐店加盟 早点加盟多少钱 特色早点小吃加盟 加盟 早点 上海早点加盟店
早餐包子店加盟 早餐工程加盟 北京早点加盟 投资加盟店 早点项目加盟