https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

http://gtwyxj.gyaec.com

http://p6cjwj.mscnc.net

http://ewocbn.sxdszx.com

http://bz5txu.bhxwjy.com

http://uoahux.yohumall.com

http://uckgeh.149shop.com

http://ybzwjg.gasmholic.com

http://onzsrt.iphacts.com

http://czrkil.jwanjin.com

http://beglya.daleselves.com

主流媒体 山西门户

山西首届百名金牌导游大赛太原选拔赛3月8日鸣锣

时间:2018-10-24 17:18 来源:旅游频道

首页 > 旅讯快播
分享到: 评论:

  山西新闻网3月6日讯(记者 任思雅)今日,记者从在并召开的新闻发布会上获悉,3月8日至9日,山西省首届“大槐树杯”百名金牌导游大赛太原选拔赛将在太原市旅游职业学院鸣锣开赛。

微信图片_20180306172339_副本

新闻发布会现场

  据悉,此次选拔赛由太原市旅发委、太原市文明办、共青团太原市委、太原市总工会、太原市妇女联合会等单位共同主办,太原市旅游职业学院、太原市旅游服务中心、太原市导游协会联合承办。选拔赛将通过对参赛导游职业道德素养、综合知识储备水平、专业讲解能力、沟通协调能力、突发事件应对能力以及文明旅游引导能力的考核,达到以赛促学、以赛促建、以赛交友、以赛扬善的目的。

  报名参加此次选拔赛的选手必须经太原市旅游服务中心、旅行社选拔推荐,持有导游资格证,近两年内无重大投诉,未受到行政处罚,并从事导游服务1年以上。截至目前,已经确定了76名参赛选手。其中,高级导游5人、中级导游9人;男性导游39人,女性导游37人。年龄最大的参赛选手39岁,最小的24岁。

  根据规则,选拔赛的比赛内容由情景再现、风采展示、自选(景点)讲解、才艺展示、终极问答五个环节组成,实行百分制评分,现场打分、现场公布成绩,按分数高低评选出前20名选手。选拔赛设一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名,优秀奖10名。获奖选手将由太原市旅发委授予“太原市金牌导游”称号,并代表太原市参加山西省首届“大槐树杯”百名金牌导游大赛。

(责任编辑:郭亚婷)

相关链接


东丽区 程莲道 五斗斋 尖山路曙光里 张家田戈庄
马家河镇 巴里坤 五河县 爵士风情 麦盖提县
陕西早点加盟 早点加盟品牌 特色早点小吃加盟 美味早餐加盟 早餐豆浆加盟
品牌早餐店加盟 早餐加盟排行榜 健康早餐加盟 包子早餐加盟 书店加盟
湖北早餐加盟 早点工程加盟 小吃早点加盟 绿色早餐加盟 饮料店加盟
北京早餐车加盟 早点车加盟 烤肉加盟 投资加盟店 早餐加盟品牌