https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

http://u9lpfr.far4cars.com

http://0l3tos.shtrgtr.com

http://mjkqnu.yushangcai.com

http://onzfes.drexpo.cn

http://ebpjg9.2agarage.com

http://7dtojx.91qiumoji.cn

http://zyjebm.magnetsh.com

http://jittse.huafeig.cn

http://73qytg.ganghuagas.com

http://upfmka.gerocris.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 国际 >>  正文

涉嫌合伙“雪藏”减排技术 德国车企挨查

发稿时间:2018-10-24 07:35:00 来源:新华网 中国青年网
奇迹mu私服辅助 ▲资料图片:这是从中国海监B-3837飞机上拍摄的钓鱼岛及其附属岛屿画面。

 欧洲联盟委员会18日开始深入调查德国汽车制造商宝马、戴姆勒和大众,以评估这3家车企是否“串谋”限制发展和使用有助减少汽车尾气排放的技术。如果情况属实,相关企业将面临欧盟高额罚款。

 【有招不用?】

 欧盟委员会在一份声明中说,宝马公司、戴姆勒公司和大众集团旗下大众、奥迪、保时捷五家公司在联合会议中讨论汽车尾气排放的技术发展问题,涉嫌合伙限制发展与使用某些有助减少尾气排放的系统。

 主管竞争事务的欧盟委员玛格丽特`韦斯塔格说:“这些技术旨在减少乘用车对环境的损害。如果得到证实,这种串谋可能剥夺了消费者购买更加环保车辆的机会,尽管制造商已经具备这种技术。”

 欧盟委员会说,宝马、戴姆勒和大众涉嫌“雪藏”的技术包括,能够减少柴油车尾气中氮氧化物的净化系统和能够减少汽油车尾气中微小颗粒物的过滤网系统。

 【配合调查】

 德新社报道,欧盟委员会去年10月对宝马、戴姆勒、大众和奥迪作初步调查,搜查这些公司在德国的办公室。新开始的调查没有设置截止日期。

 戴姆勒和宝马公司18日说,正在配合政府部门调查,但无法就调查内容提供更多细节。

 戴姆勒、大众都向欧盟委员会提出作“检举者”,以便减少或免去罚款。

 一些环境保护团体支持欧盟委员会对车企采取行动。欧洲“交通与环境”组织主管格雷格`阿歇尔告诉路透社记者,汽车制造业曾经是欧洲制造业的一颗明珠,但如今全球声誉受损失去信赖。

 “它(汽车制造业)最恶劣的敌人是自己,需要监管部门展开果断有力的行动,扫清过去、建立制度,让它走上零排放路线。”阿歇尔说。

 【没有串通?】

 另一方面,欧盟委员会说,尽管几家车企讨论过诸如汽车测试程序等其他技术议题,但没有充分迹象显示相关讨论涉嫌垄断。

 就使用作弊软件伪造尾气排放数据一事,欧盟委员会认定,没有证据显示相关车企之间存在串联。

 德国媒体先前报道,宝马、戴姆勒、大众、奥迪、保时捷自上世纪90年代以来结成垄断同盟,在研发、生产等领域私下串通,操纵定价,欺瞒零件供应商和消费者。

 作为欧盟反垄断监督机构,欧盟委员会可以向违反欧盟规定的企业处以罚款,最高可达全球年营业额的10%。(刘秀玲)(新华社专特稿)

原标题:涉嫌合伙“雪藏”减排技术 德国车企挨查
责任编辑:杨青山
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
万科花园东路 杏川村 卢厝村 宝善街 七八一四
大屯 石炭井 东大街道 石狮市公务大厦 福建医大
早点快餐加盟店 上海早点 早餐配送加盟 早点面条加盟 传统早餐店加盟
早点加盟店排行榜 早餐加盟什么好 早餐加盟排行榜 早点项目加盟 口口香早点加盟
来加盟 早餐小吃店加盟 营养粥加盟 早点加盟多少钱 加盟早点
加盟早点店 加盟包子 早点餐饮加盟 早点加盟网 早点快餐加盟