https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

http://arzy8u.fygame.net

http://7ld6gk.xzmtwk.com

http://uwhefq.8884558.com

http://xzscll.phlfux.com

http://kt2klu.zinnheini.com

http://tksmv7.cherrychao.com

http://3lgacu.ntdjgm.com

http://mngpqt.fideliles.com

http://qpfyhi.fmcflagbag.com

http://o204ay.gonelsteve.com

新房

6月济南这些项目预计推新房源 4项目属新盘入市

2018-10-21 08:51
来源:凤凰网房产济南站

最近济南新住宅项目不断增多,很多品质项目即将入市,从目前了解到的6月份即将推出新房源的项目中,其中就有4个为新盘入市,分别为玖唐府万科翡翠公园济水别苑璀璨悦府,下面我们一起看看6月份都有哪些项目预计会推出新房源吧。

玖唐府 

玖唐府售楼处已开放,预计5月20号样板间开放,预计6月份开盘,首开户型为125㎡,140㎡,为精装小高层,预计2019年年底交房,项目规划29栋楼,打造15%超低建筑密度社区。


玖唐府

在售 玖唐府 均价:1.57万元/m2

[ 历城区? 唐冶片区 ]唐冶新区龙凤山路以东,唐冶西路以西,贞观街南侧

效果图(3)规划图(1)

住宅普通住宅4008185005 - 82235


万科翡翠公园 

万科翡翠公园规划建设12栋精装修住宅楼,预计2018年6月开盘入市;项目地处济南市历下区东部,距离东部新城中心(奥体)5公里,距离济南老城中心10公里,距离济南国际会展中心1.3公里。


万科翡翠公园

在售 万科翡翠公园 均价:2.7万元/m2

[ 历下区? 其他 ]花园东路与颖秀路交汇处北侧

效果图(8)样板间图(15)规划图(1)

住宅普通住宅4008185005 - 86827


济水别苑 

济水别苑预计2018年6月初开盘,推出108-155㎡三室户型,33层高层均价9700元/㎡左右,11层/18层小高层11000元/㎡左右,售楼处5月初对外开放。


济水别苑

在售 济水别苑 价格待定

[ 长清区? 大学城区 ]大学路和紫薇路交汇口向南300米

效果图(5)实景图(2)规划图(1)

住宅普通住宅4008185005 - 96414


璀璨悦府 

璀璨悦府预计6月底开盘销售,项目规划12栋精装修住宅楼,首期推出103㎡和115㎡户型,预计2020年底交房。项目位于槐荫区二环西路与美里路交叉口西行700m路南(海那城对面)。


璀璨悦府

在售 璀璨悦府 均价:1.75万元/m2

[ 槐荫区? 西客站片区 ]二环西路与美里路交叉口西行700m路南

效果图(12)规划图(1)户型图(2)

住宅普通住宅4008185005 - 80878


海信九麓府 

海信九麓府项目在售2#楼和4#楼房源,2#楼在售131㎡高层房源,4#楼在售加推102㎡、110㎡小高层房源,小高层均价13000元/㎡,高层均价12000元/㎡。项目在售房源约15套左右,后期预计6月底7月初A3地块入市。


海信九麓府

在售 海信九麓府 均价:1.3万元/m2

[ 天桥区? 其他 ]二环西路与二环北路交汇处东南

效果图(12)实景图(36)样板间图(4)

住宅普通住宅4008185005 - 88086


二维码 扫描上面二维码
移动看资讯
二维码

凤凰网房产济南

最新房产资讯一扫就知道

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热门楼盘

楼盘图
1.27万元/m2
1.6万元/m2
价格待定
1.6万元/m2
1.05万元/m2
价格待定
2.9万元/m2
1.05万元/m2
并坑山 曲梁乡 东店 思南县 覆罗山
天山路倚虹西里 高良壮族苗族瑶族乡 王坛车站 关滩沟乡 瓦房店市
我想加盟早点 北京早餐加盟 早餐连锁店加盟 绝味加盟 早点项目加盟
早餐加盟好项目 加盟特色早点 广式早点加盟 传统早餐店加盟 自助早餐加盟
早餐餐饮加盟 早餐早点店加盟 豆浆早餐加盟 早点包子加盟 特色早点加盟店排行榜
早点小吃加盟网 上海早餐车加盟 知名早餐加盟 正宗早点加盟 陕西早点加盟