https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

http://m5ym3g.gmcproshot.com

http://fca5or.jsrszm.com

http://lk0ym4.ntdjgm.com

http://m5e4uh.simplify8.com

http://dliucp.jxuypl.com

http://l5eq4t.itmcall.com

http://6056co.divenzie.com

http://5tmqyf.jsrszm.com

http://xgnc0a.batmasonry.com

http://6fnmkm.zjntur.com

男性福音!每天吃坚果可改善精子质量

热血传奇私服 正视自身的实力,选择符合自身发展需求的人才,而不是一味地去争抢“金鸡蛋”。

2018-10-2309:30  来源:人民网-健康时报
 
原标题:男性福音!每天吃坚果可改善精子质量

BBC报道称,一项研究表明,经常吃坚果能够显著改善年轻男性精子的健康状况。科学家们发现,男性坚持每天吃两把混合杏仁,榛子和核桃,14周后可改善他们的精子数量。

据悉,这项研究的背景是西方男性精子数量下降,数据显示大约七分之一的夫妇难以怀孕,而其中约40-50%的不孕症病例可归因于男性。科学家认为西方男性精子质量下降与污染,吸烟以及饮食有关,而健康的饮食可以提高受孕几率。

科学家将119名年龄在18至35岁之间的健康男性随机分为两组:一组每天在正常饮食中加入60克(2盎司)坚果,而另一组没有改变他们吃得东西。

结果显示,坚果组的人精子质量得到了有限改善:精子数量(count)、活力(vitality)、运动性(motility)和形态学(morphology)都有显著改善,分别提高了14%、4%、6%以及1%。值得一提的是,这4项指标都是WHO列出的衡量精子质量的参数,与男性的生育能力有关。

专家表示,该研究还证实了富含omega-3脂肪酸,抗氧化剂和B族维生素叶酸的饮食可以提高生育能力。因为坚果中多含有许多这些营养素。该项研究的领导者西班牙Rovira i Virgili大学的Albert Salas-Huetos博士表示,“遵循健康的饮食模式可能有助于受孕。”

然而,有研究人员对这个结果提出质疑,表示该研究中参与者都是健康的、明显具有生育能力的男性。坚果对生育困难的男性的潜在益处还有待进一步研究。谢菲尔德大学男科学教授Allan Pacey没有参与这项研究,他表示,坚果组中的男性也可能对他们的生活做出了其他积极的改变,但是并没有被考虑到这项研究。

伦敦盖伊医院前顾问临床胚胎学家弗吉尼亚博尔顿博士说,这项研究结果“在学术上很有趣”,但不可能说它们在提高怀孕几率方面会有什么影响。她补充说:“但与此同时,在我们得到问题答案之前,我们都应该鼓励所有患者停止饮酒,戒烟,健康饮食。”

据悉该项研究结果将在巴塞罗那欧洲人类生殖与胚胎学会年会上公布。(孙欢/编译)

参考资料:BBC官网《Sperm quality improved by adding nuts to diet, study says》

(责编:许晓华、杨迪)

推荐阅读

伤心血管、诱发癌症……高脂饮食到底多伤身   色泽诱人的红烧肉,香甜的奶油蛋糕……高脂食物总是让人爱恨交加,无法抗拒。殊不知,尽情享受美味的代价十分巨大。【详细】

行业24小时|吃喝百宝袋|原创新闻

法媒支招营养早餐 教你元气满满开启新一天   早餐究竟该如何选择,才能吃得恰到好处,既营养又丰盛地开启新的一天?法媒将为你揭开健康早餐的奥秘,教你科学选择早餐,元气满满迎接每一天!【详细】

行业24小时|吃喝百宝袋|原创新闻
下架山镇 屯城镇 焦家碾 幺六桥回族乡流芳台村区增 马栅镇
北河口乡 热柯觉乡 常宁 善贤路上塘路口 东升街道
早点加盟好项目 早餐类加盟 健康早餐店加盟 养生早餐加盟 早点连锁加盟店
包子早餐加盟 早点豆浆加盟 特色早点小吃加盟店 早点加盟店10大品牌 上海早点
品牌早餐加盟 五芳斋早点怎样加盟 营养早点加盟 早餐加盟哪个好 早点来加盟
早餐项目加盟 湖北早餐加盟 特色小吃早点加盟 哪家早点加盟好 加盟包子