https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

http://pdzaqz.shtrgtr.com

http://0bzs8x.hankoimpex.com

http://km0uxg.itfigs.com

http://uwp0kk.czyinjian.com

http://0ec0ea.99hqjy.com

http://swrty7.forgetz.com

http://p35hlu.freyagirl.com

http://uwrgtb.hzltjz.com

http://8yhh5q.qianlle.com

http://7qpzbl.gonelsteve.com

中国共产党新闻>>组织人事

加强互联网企业党建工作 扩大党在新兴领域的号召力和凝聚力

中央组织部、中央网信办召开全国互联网企业党建工作座谈会

中变传奇网站   3月24日,华商报A06版报道了小伙跳河救落水女大学生后悄悄离开一事,引起社会关注。

刘云

2018-10-2411:01    来源:中国组织人事报

原标题:加强互联网企业党建工作 扩大党在新兴领域的号召力和凝聚力

  9月21日,中央组织部、中央网信办在广东深圳召开全国互联网企业党建工作座谈会,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻全国组织工作会议、全国宣传思想工作会议、全国网络安全和信息化工作会议精神,交流经验、分析形势、研究问题,对加强互联网企业党建工作作出部署。

  会议强调,要认真学习领会习近平总书记关于加强互联网企业党建工作的重要指示精神,准确把握互联网企业蓬勃发展带来的深刻影响,充分认识抓好互联网企业党建工作的重要性紧迫性,坚决贯彻新时代党的建设总要求,以政治建设为统领,不断增强党组织组织力,提升互联网企业党建工作整体水平。

  会议要求,要突出重点难点,切实提高互联网企业党的组织和工作覆盖质量,做到排查摸底全覆盖、重点园区行业企业党的组织和工作全覆盖、工作指导全覆盖;突出政治功能,充分发挥党组织在促进企业健康发展、加强网络治理中的战斗堡垒作用;借助互联网技术优势,在网下网上充分发挥党员先锋模范作用;健全条块结合、协同推进的体制机制,强化工作保障,改进工作作风,高质量抓好互联网企业党建各项任务落实。

  会议强调,各级网信部门要发挥职能作用,以完善网信三级管理体系建设为契机,牢固树立抓业务就要抓党建的意识,建立健全结合业务推进党建的工作机制,积极探索抓党建促监管的方法途径,承担起统筹推进互联网企业党建工作的重要责任。要强化互联网企业党组织在网络综合治理中的政治把关作用,压实互联网企业管理责任,将“管事”和“管人”结合起来,引导企业坚持社会效益和经济效益并重。

  中央组织部副部长齐玉、中央网信办副主任高翔出席会议并讲话。广东省委组织部负责同志介绍广东省互联网企业党建工作情况,浙江省委组织部、深圳市委、武汉市委组织部、北京市网信办、新浪微博党委、沪江网党委等6家单位作了交流发言。会议期间,与会同志考察调研了深圳市互联网企业党建工作。各省区市和新疆生产建设兵团党委组织部副部长(两新工委书记)、组织处处长,网信办副主任、相关处处长,各副省级城市党委组织部部长、网信办主任,部分中央单位有关职能部门负责同志,以及部分互联网企业党组织书记等参加会议。(记者 刘云)

(责编:高雷、姚茜)
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言
微信“扫一扫”添加“学习微平台”

微信“扫一扫”添加“学习微平台”

胜利桥 斗目垅 孟岗乡 峡山街道 川港
楼兰 王乐井乡 曹家坟 建新南区第一社区 石灰窑镇
品牌早点加盟 早餐免费加盟 春光早点加盟 早餐加盟好项目 特许加盟
早点加盟好项目 春光早餐加盟 众望早餐加盟 早点来加盟店 大华早点怎么加盟
早餐豆腐脑加盟 早餐粥加盟 早点店加盟 娘家早餐加盟 天津早点加盟车
加盟特色早点 凡夫子早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 早点快餐加盟 健康早餐加盟