https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

http://tkpdha.mtbtees.com

http://ppdyvl.cnguangtai.com

http://5le5ql.bstar71.com

http://22lg2h.itfigs.com

http://zfw2pj.huizhetao.com

http://l4tquj.raczpain.com

http://wc9xv3.jzytour.com

http://6neghb.desunda.com

http://xbqzxp.saffilo.com

http://edrprh.lzrkjs.com

中秋当天月饼价格腰斩 黄牛五折急甩月饼券

我本沉默传奇私服网 一名新娘被一名大妈强压头,她当场甩掉捧花大哭,还一度想离开,让一旁的新郎不知所措。

2018-10-2308:22  来源:北京青年报
 
原标题:中秋当天月饼价格腰斩 黄牛五折急甩月饼券

昌盛大厦门前,黄牛扎堆寻觅商机 摄影/本报记者 李佳

昨天是中秋节,各大超市卖场里的月饼价格疯狂“跳水”,黄牛也开始着急甩卖手中的月饼券,在西城一处哈根达斯月饼提货点,驻扎的黄牛按票面价格五折进行报价销售。北京青年报记者发现,中秋期间也有不少市民专门跑去抄底,买完当场兑换。

昨天上午,天客隆、物美、盒马等超市月饼展区,“买一盒送一盒”、“5折”的优惠促销标语挂在了最为显眼的位置。“今天月饼打折最狠了,昨天还是八折,今天都是五折卖。卖不完的只能退回厂家,不论礼盒还是散装月饼,要买现在最划算。”天客隆超市一位导购一边忙着更改价签一边向过往顾客卖力推销月饼。

与此同时,中秋节当天对月饼券黄牛党来说也是关键的日子,他们加快“运转”手中的月饼券,因为一旦月饼券无法及时出手,就相当于赔钱。

“月饼券换现金了啊,您有券吗,卖不卖?” 昨日,北青报记者来到北新华街昌盛大厦,北门入口处有四五位手拿一沓月饼券的黄牛上前搭讪,他们一边说话,同时眼睛也不放过每一个过往路人,“或者您想要哪种月饼券,自己吃还是送礼我这儿都有,随买随换。”

这家写字楼地下二层临时搭起一个哈根达斯月饼提货点专区,从上午10点到晚上8点,来这里领月饼的人络绎不绝。北青报记者注意到,从入口到地下二层不同位置都有黄牛,至少有十多位黄牛组团揽客。这些黄牛三五一组,其中不乏夫妻档。有一名刚刚从黄牛处采购两张价值358元哈根达斯月饼券的市民张女士说,黄牛本来要价每张190元,她一番讨价还价之后以两张350元买下。

北青报记者与多位黄牛攀谈后了解到,每逢中秋市场上诸多月饼品牌中,只有哈根达斯月饼券最吸引黄牛扎堆销售。一位黄牛说:“其他品牌的月饼也都试过,但都不太好卖。可能是这个冰激凌月饼品牌知名度高,包装精美,即便中秋吃不完还可以放冰箱里慢慢吃。”

由于哈根达斯月饼提货的最终期限就是中秋当晚,所以月饼礼券收购价格也“一路狂泻”。“前15天收购价高一些,按照票面价值不同,收购价150-300元都不一定。中秋临近,这几天收购价就降下来了,80-150元不等,我们每张也就加价10-20元转手,要买要卖都得抓紧时间。”

昨天另一处位于五棵松的哈根达斯提货点仍然还有不少黄牛蹲守,其中很多黄牛手上并没有券了,遇到有人询价他们还会顺势提价。“昨天怕手头上的券积压,很多黄牛都赔钱差不多把券甩干净了。今天取货的人少,券收不上来,所以月饼券存量有限,每张券差不多要比昨天价格贵20元,要买抓紧!”一位黄牛说。

北青报记者观察到,很多黄牛不仅长期在月饼提货点蹲守,还在二手交易网站上扩大影响力。“行情一天一变,收的高卖的高,大概一张券能挣10-20元,最高不会超过50元。”五棵松的一位黄牛透露今年中秋这一个多月时间,依靠倒腾哈根达斯月饼券赚了一万多元,“做这行也有回头客,我这儿很多都是老顾客打电话要月饼。其他黄牛也有赚三五千的,看个人本事吧。”

对于黄牛扎堆的现象,昌盛大厦和五棵松两处哈根达斯提货点工作人员显得无可奈何。“我们也没有办法,之前报警过几次,街道办的人也来过,但即便警察把他们带走了,过一阵他们还会回来。”一位工作人员表示。

(责编:李易、连品洁)
东城 府青路街道 学四口 龙阳路地铁机务段 爱涛漪水园
南新习村委会 柴日图嘎查 青化镇 大庆路 书城
书店加盟 全国连锁加盟 美式早餐加盟 早点加盟店10大品牌 早点快餐加盟
河南早点加盟 杨国福麻辣烫加盟费 湖北早餐加盟 四川特色早点加盟 加盟 早点
早餐加盟品牌 早点加盟排行榜 湖南特色早点加盟 特色早点加盟店排行榜 早点快餐店加盟
早点小吃加盟连锁 早餐类加盟 杨国福麻辣烫加盟 早餐加盟项目 早点小吃店加盟