https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/9190au/

http://7ztdec.metertube.com

http://ijcluv.joytamil.com

http://ofoqrr.hblipin.com

http://rtb8nv.akamiina.com

http://ijsxg3.yj628.com

http://hyrc0b.huafeig.cn

http://pyhvff.hblipin.com

http://uwpkvw.hubmao.com

http://pxqcdw.xxkmst.com

http://nxq3yh.gerocris.com

注册

王旭东:敦煌这个超级IP不能乱消费

奇迹mu外挂 如此贴心的助梦大使不知会给赵镭带来怎样的惊喜呢?科技雪韩雪上演史上最危险魔术回击花瓶质疑泪洒舞台在第10期节目中体验过木春的《预言》魔术后,韩雪就对心灵魔术无法自拔。


来源:新华网

自动播放

敦煌莫高窟可谓奇迹。茫茫沙海中,藏着一座举世无双的美术馆。无数的无名画工,用线条与色彩记录下了人类文明的交往。历经千年沧桑,这里仍保存有735个洞窟、4.5万平方米壁画和2000多身彩塑。守护着莫高窟的人们,如何解读古代的“密码”?今天的莫高窟,有着怎样的幸福与烦恼?在“一带一路”倡议下,曾经的丝路明珠又有什么新作为?

原标题:敦煌莫高窟:从历史走向未来——专访敦煌研究院党委书记、院长王旭东

敦煌莫高窟可谓奇迹。茫茫沙海中,藏着一座举世无双的美术馆。无数的无名画工,用线条与色彩记录下了人类文明的交往。历经千年沧桑,这里仍保存有735个洞窟、4.5万平方米壁画和2000多身彩塑。守护着莫高窟的人们,如何解读古代的“密码”?今天的莫高窟,有着怎样的幸福与烦恼?在“一带一路”倡议下,曾经的丝路明珠又有什么新作为?

敦煌之美

记者:谈起莫高窟,首先想到的第一个字就是美。您觉得莫高窟美在哪儿?它最打动您的细节是什么?

王旭东:说来惭愧,第一次来敦煌,对洞窟并没有太多感觉,倒觉得荒凉寂寞的自然环境很美,很像我小时候生活的小山村。

慢慢地,阅历丰富了,对敦煌也产生了感情,它呈现的美也就不同了。早期洞窟中,画面血淋淋的舍身饲虎图,展现了奉献之美。唐代洞窟大气磅礴、色彩斑斓,呈现出古人向往的净土世界之美。

每个人心中都有一个美的敦煌。敦煌的美需要我们去亲近它,在和古人对话中找到触动自己的美的瞬间。

保护第一,没有之一

保护、研究、弘扬,从1944年成立的“国立敦煌艺术研究所”到今天的敦煌研究院,这是莫高窟守护者半个多世纪不变的使命。

记者:莫高窟是沙漠中的艺术宝库,保护面临的首要问题就是沙。但很多人不知道,水也是莫高窟面临的重大问题。您是做保护出身的,给我们讲讲莫高窟的保护吧。

王旭东:沙和水是威胁壁画色彩保护的两个非常重要的自然因素。

莫高窟背后是高大的鸣沙山,风沙是我们看得见的危害。从常书鸿先生那代人起,就开始与沙做斗争。今天,借助防沙体系,风沙对莫高窟的危害已是70多年来最轻的。但我们还在不断监测、维护。

过去对水不是特别重视,敦煌年降雨量才40毫米。但研究发现,水汽对壁画伤害非常大。盐分遇水反复溶解、结晶,导致“壁画癌症”酥碱等病害。现在,我们高度重视水的问题,通过雨天关闭窟门、窟前园林漫灌改滴灌等措施对水设防。

游客过多,莫高窟受不了

每年暑期,莫高窟都会患上“热感冒”。每天最多2万名游客涌进狭小洞窟,导致温度、湿度、二氧化碳等监测指标攀升。2014年,莫高窟年接待游客80万人次,2017年游客跃升至170余万人次。今年,游客增长率仍在20%左右,“隔日应急”变成了“连日应急”,千年石窟“喘口气”都难了。

记者:我们观察到,蜂拥而至的游客成了莫高窟面临的巨大挑战。能说游客是莫高窟的首要威胁吗?您担心吗?

王旭东:说到游客,这真是一个沉重的话题。这几年,我们的压力越来越大。2014年,伴随数字展示中心启用,莫高窟开启了每天6000人为最大承载量的网络预约参观模式。在旅游旺季,我们联合地方政府,对没预约到门票的游客开启应急参观。

从拉动地方经济的角度看,游客多是好事,但莫高窟受不了。保护始终是第一位的,我们采取各种措施,确保文物安全,确保游客安全。

我们要有替代方案,创造出一些能和莫高窟相匹配的体验场所和项目。今年推出“夜游莫高窟”,还在策划“莫高世界体验园”,希望缓解日益增加的游客给莫高窟带来的压力。

文创:贴金不是贴牌

从“给菩萨涂口红”课程,到与亚马逊、小米、腾讯等企业推出联名产品,敦煌研究院的文化创意产业正在不断壮大。但与一些文博机构相比,敦煌文创步子似乎有点慢。看看莫高窟“掌门人”怎么说?

记者:这几年各个文博单位特别愿意做文创,敦煌研究院也有一些探索。有一种说法是,莫高窟成了一个超级ip,您怎么看?

王旭东:大家是真心愿意做文创,还是社会趋势推着走?恐怕我们得先想清楚这个问题。文创一定不能背离价值,要通过文化创意让遗产发扬光大,而不是去消费它。

慈悲、智慧和美,是敦煌的价值。我们宁可步子迈慢一点,甚至不合作,都不能突破底线。莫高窟在,后人还会继续去做。 但如果敦煌在人们心中垮掉,再扶起来很难。

有坚守、不随大流,是我从常书鸿、段文杰、樊锦诗三位先生身上汲取的精神力量。我觉得我们不是懒惰,而是要有一种定力。

“一带一路”新机遇

敦煌的兴衰与古代丝绸之路的命运息息相关。“一带一路”倡议提出后,敦煌研究院加快了与沿线国家交往。凝结在敦煌文化中的“中国智慧”正在今天继续发挥作用。

记者:敦煌是丝绸之路多元文化成就的。“一带一路”倡议提出五年来,敦煌研究院做了哪些工作?

王旭东:习总书记提出“一带一路”要“五通”,我们在“民心相通”方面做了一点工作。

民心相通要靠人文交流。莫高窟就是人文交流的结晶,古代丝绸之路孕育了敦煌,不同文化、不同民族平等交往、互学互鉴,你中有我,我中有你。

从历史中寻找未来。我们在世界各地办展览,与沿线国家双向考察交流,向全球免费共享“数字敦煌”资源库,引进国外的展览与人才,不断加大与各国的交往力度。只有平等,“一带一路”才会向高层次持续推进,“人类命运共同体”的构建才能实现。

相关新闻:

甘肃日报:坚持发展“负责任”的文化旅游业

      ——访敦煌研究院院长王旭东

本报记者 施秀萍

一边,莫高窟无与伦比的艺术魅力吸引着游客纷至沓来,每逢节假日几成“春运”模式,一票难求,带动当地旅游业呈几何式增长;一边,莫高窟洞窟空间狭小、壁画材质脆弱、年久多病,虽经“莫高人”代代接力,穷尽心力保护,但依然面临着敦煌或许成为“第二个楼兰”的严峻考验,深陷“带病上岗”,长期得不到休养的窘境。

在这样一场开放与保护的“博弈”中,“莫高人”该如何抉择?

“始终坚持‘负责任’的文化旅游理念!”在第三届敦煌文博会文化和旅游专题论坛上,敦煌研究院院长王旭东再次给出了莫高窟的答案。

“何为‘负责任’?首先,要对老祖宗负责;其次,要为游客负责。坚持保护、研究、弘扬的平衡发展,才能实现敦煌文化遗产事业的持续创新发展。”王旭东说,敦煌研究院始终坚持“负责任”的文化旅游理念,在保护好文物的前提下充分拓展开放空间,提升旅游服务质量,增加游客体验;在充分满足游客需求的情况下,利用先进的科技和管理手段,不断加强文物保护,协调处理好二者之间的关系,使其平衡发展。

“心动”决定行动。

首先,敦煌研究院建立了基于观众类型的“针对性分类”管理体系,让不同背景、不同层次的社会大众都能看得好、听得懂、记得住、讲得出,真正让游客把莫高窟看到眼里,记在心里,印在脑海里。

“其次,最早在全国文化遗产地开展了游客承载量研究。”王旭东说,经过一系列科学、综合研究,最终确定了莫高窟单日最大承载量为3000人次。但3000这个数字,显然“供不应求”!敦煌研究院又何以忍心将远道而来的游客拒之门外。2014年,历时4年投资3.4亿元的莫高窟数字展示中心投入使用,“数字+实体”这种新的双重参观模式,瞬间让莫高窟单日游客承载量由3000人次翻番至6000人次,大大满足了游客需求。

莫高窟旅游开放新模式,不仅正在破解一度陷入两难境地的莫高窟保护与开发窘境,也堪称文化和旅游融合发展的先行典范。据统计,莫高窟旅游开放新模式运行以来,已接待国内外游客超过570万人次。

懂得自解疑难,更清楚“画地为牢”的局限。敦煌研究院还依托敦煌及周边丰富的文化、自然和人文资源,与地方政府合作开展“莫高世界——丝绸之路石窟艺术体验园”项目、“锁阳城镇、锁阳城遗址、榆林窟丝绸之路国家公园”项目建设,结合“敦煌文化研学之旅——世界文化遗产”旅游项目运行,积极构建大敦煌全域旅游圈。王旭东说:“希望与社会各界站在一起,共同守望这份珍贵的人类文化遗产,把一个真实、完整的莫高窟传承给下一代。”

[责任编辑:王露]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考
王旭东谈敦煌 http://d.ifengimg.com.bandebrewing.com/q100/img1.ugc.ifeng.com/newugc/20180928/9/wemedia/91f20b3748ef2acbca2db53e40b8f9c0bc5acdee_size274_w640_h360.png
凤凰政务

网罗天下

凤凰中韩热门推荐

今日推荐

凤凰新闻 天天有料
分享到:
罗师庄西站 坑基耕 丰顺 龙市乡 阿勒泰
洛南县 正义道花芳里 开发区欣源 永福东大街 九山镇
传统早餐店加盟 早餐豆浆加盟 北京早点小吃加盟店 全球加盟网 我想加盟早点
早餐粥加盟 早餐加盟品牌 早点加盟好项目 天津早点加盟车 品牌早餐加盟
快餐早点加盟 早餐早点店加盟 娘家早餐加盟 广式早点加盟 早餐加盟哪家好
早餐店 加盟 上海早点 早餐粥车加盟 四川早点加盟 卖早点加盟