https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

http://w15nvi.tjxkxjsxh.com

http://tgsgo0.jzytour.com

http://z61s6y.cq-sunkin.com.cn

http://knlesv.hbstbp.com

http://fyqw6o.cyberfart.com

http://iqtjmz.totiptap.com

http://0ogyrj.xzmtwk.com

http://vykobe.jiazheng168.com

http://ohonv0.lotustlv.com

http://dwzy5w.91qiumoji.cn

新华网 正文
天津科技大学:为学生插上创新创业的翅膀
2018-10-23 10:02:18 来源: 北方网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 原标题:为学生插上创新创业的翅膀

 ──天津科技大学扎实推进创新创业教育和实践工作纪实

 如果给你一些A4纸,你能叠成什么?这个问题如果是问天津科技大学的“纸来纸往”学生创业团队,答案可就花样百出了。这群大学生曾经花了10天时间,用3万多个纸雕三角插,手工制成了高达2.3米的“大火箭”,气势宏伟。会折纸的人并非只是手巧,把一张平整的纸叠出有形状立体感的物件,有时更需要创作的天分。折纸技艺其实是一门非常“烧脑”的活儿,逻辑思维和艺术设计都不可或缺。“95后”、天津科技大学2018届本科生万得生去年带领有同样爱好的同学们创办了学生工作室。如今,他们制作的兼具实用性的纸雕三角插作品,不仅得到了大家的认可,更吸引了越来越多的人来学习折纸技艺。

 走进“纸来纸往”文创产业园的办公室,蝴蝶、海绵宝宝、蜘蛛侠、小黄人……摆满了墙上的格子架;半米长蜿蜒挺拔的飞龙,宛若腾云驾雾;凤凰、丹顶鹤,震动着翅膀栩栩如生……如果不近距离观看,很难想象这是一个个小小的三角插做成的纸雕。

 “感谢母校,良好的创新创业氛围深深熏陶了我,在校期间的各种创新创业实践活动培养和锻炼了我,让我有勇气和信心直面创业过程中的各种挑战。”现已身为纸来纸往(天津)文化传播有限公司创始人和CEO的万得生饱含深情地回忆说。

 大二下学期,万得生和几名同学参加了一个大学生文化创意集市,他们制作的三角插工艺品,让不少逛集市的人驻足、购买。于是,万得生萌生了将大家聚在一起的想法,“现在是创新创业的时代,大学生创业非常便利,所以我就想用我们的这项爱好试试创业。”万得生说。

 2017年7月,“纸来纸往”工作室正式成立,主要作品是将纸雕三角插的创意文化转化成玩具和课堂体验,致力于做中国的“纸质版乐高”。经过学校众创空间两年多的孵化,万得生的企业已经渐渐步入正轨,“纸来纸往”团队参加过很多活动,利用三角插制作各种各样的纸雕作品。去年全运会时,万得生的团队做出的两个2米多高的吉祥物“津娃”让大家眼前一亮,20多个体育项目的“津娃”造型纸雕也让人们爱不释手;耗时2个月,利用4万多个、每个有5角硬币大小的三角插制作的科大图书馆,成了同学们争相合影的对象……

 在科大,万得生不是个例。该校现已通过众创空间吸引大学生创客、创业团队110余个,支持在校生中成熟创业项目近200个,其中60余个完成工商注册。

 作为我国第一批建立的4所轻工类本科院校之一和滨海新区唯一一所整建制大学,天津科技大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深化创新创业教育改革,自觉融入“大众创业、万众创新”浪潮和京津冀协同发展国家战略,为青年学子插上创新创业的翅膀。

 学校两次跻身“团学促进创新创业工作全国百强榜单”,获评“天津市普通高校创新创业教育与就业工作示范校”“天津市首批创新创业示范校”“2017年天津市高校实践育人示范基地”等荣誉。

 “我们团队的环保科浚项目能获得第一届京津冀──粤港澳(国际)青年创新创业大赛北方赛区决赛优秀奖,得益于学校老师的指导,得益于学院创新创业平台的支持。”化工与材料学院2015级本科生王雨说。2017年,学院建立了花彩工坊创新创业基地,成为该校15个二级学院创新创业平台之一。王雨经常在工坊里与指导老师、团队成员打磨自己的项目。“如果创新创业遇到困难,我们可以求助在校老师和企业导师,还可以到学校国家级众创空间和中美青年创客交流中心里寻求帮助与支持。”王雨说。

 刚从法政学院毕业的学生罗晓萌与王雨有同样感受。他的团队项目“中国城市居民生活垃圾处理研究──三维综合分类法处理垃圾的智能应用”,曾获第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。“参赛前的半年,经常和小伙伴们泡在‘安力群大学生创新实验室’,接受安力群等老师的指导,没有老师们的帮助,就没有特等奖!”罗晓萌说。科大积极支持专业教师领衔创办创新创业实验室,汇集学科和师资优势支持在校学生创新创业。罗晓萌口中的“安力群大学生创新实验室”,便是以该校理学院物理系教师安力群名字命名的大学生创新实验室。2017年,学校创业团队获国家级、市级、区域级比赛奖项188项,1229人次获奖。

 在科大,参加创新创业活动已经成为越来越多同学的共识。这得益于该校构建公共基础课、通识教育课、专业课和创新创业课“四位一体”的课程体系,将《创业基础》列为本科生必修课,开设创新创业教育课40余门,将创新创业活动纳入第二课堂成绩单,营造浓厚的轻工创新创业文化氛围。

 “创新创业实践活动能认定为学分,这让我们很激动,少了很多后顾之忧,也激发了身边同学的创新创业热情。”计算机学院2015级本科生李圣杰,正在该校中美青年创客交流中心人工智能联合实验室里组队参与老师研究课题,他指着学校《学籍管理规定》解释说,今年学校全面学分制改革,优化了培养方案,学生可通过学科竞赛和创新创业活动进行学分认定。“学校实行弹性学分,允许学生休学创业,设立创新创业奖学金,这些都是我们创新创业的动力。” 李圣杰说。最近正值科大建校60周年校庆,李圣杰积极参与校友创业产品嘉年华的组织工作,他说:“参加这样的活动,可以获得第二课堂成绩。”

 为庆祝科大校庆,食品学院创新工坊2016级本科生廖章宏正在“研制”一款校庆月饼。“我喜欢工坊的氛围,它让我有一种动手的冲动。”廖章宏说。在科大,所有实验室都向学生免费开放,只要学生有创新创业的意愿,都可以走进实验室进行实践、走进众创空间小试牛刀,甚至可以到与学校有合作关系的140余个校外学生创新创业实践实训基地,去真刀真枪地实操创业。

 近两年来,科大与20多个单位孵化器和产业园区建立了良好的合作关系,成功实现学生双创成果转化和技术转移32个,帮助创业团队获得12项知识产权,22个创业团队获得中小型科技企业认定。此外,科大还构建了“校—市—国家—国际”四级竞赛体系,形成20多个品牌学生创新创业活动。 天津启迪创业孵化器有限公司策划总监阮钢,今年7月份接待了两批科大创业实践的学生,他说:“我们希望与科大进一步深化合作,帮助学生进行创新创意创造和成果转化。”

 “我最近特别忙,2018级新生刚入学,有不少人就到众创空间来,咨询学校创新创业的政策。”科大众创空间项目经理、经济与管理学院2015学生刘海琳一边说着,一边还要不时拿起众创空间的服务手册,一遍又一遍地向前来咨询的学生介绍学校的双创政策。受益于学校不断加强众创空间专业化、内涵化、国际化建设,该校众创空间被评为首批“天津市众创空间”、“天津青年创业基地”、第三批国家级众创空间、教育部“中美青年创客中心”,并连续四年举办中美青年创客大赛天津赛区选拔赛。众创空间还加入京津冀众创空间联盟、全国地方高校“深创联盟”,配备全国万名优秀创新创业导师人才库入库导师6名,建立了完备的支持学生创业投融资服务体系。

 “今后,科大将继续立足轻工特色,扎实推进创新创业教育和实践工作,为科大学子插上创新创业的翅膀,继续服务于京津冀协同发展国家战略和‘五个现代化天津建设’。”党委副书记张爱华说。(刘颖)

+1
【纠错】 责任编辑: 董金玲
新闻评论
加载更多
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
秋茶飘香大瑶山
秋茶飘香大瑶山
云南广南:金秋田野稻谷丰收
云南广南:金秋田野稻谷丰收
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕

?
010020080700000000000000011121241374855971
闫家渠村 杨柳庙村委会 吕厝田寮 北官厅社区 上皋坞村
尔林兔镇 天穆立交桥 湖塘镇 兴莲乡 金色钱塘家园
早餐加盟开店 早点快餐店加盟 春光早餐加盟 早点加盟店10大品牌 早点快餐店加盟
安徽早点加盟 早点加盟培训 绝味加盟 烤肉加盟 早餐行业加盟
饮料店加盟 特色早点小吃加盟店 美味早点加盟 酒店加盟 早餐加盟哪家好
加盟 早点 早餐面馆加盟 早餐加盟网 早点面条加盟 早点来早餐加盟