https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

http://54vel3.junkzappa.com

http://jc7pqy.blogbub.com

http://z7i80w.shxfchotel.com

http://ai5lul.yybsd.com

http://ajkn51.jljgjx.cn

http://xqyuwm.cnyslp.cc

http://xy888s.fsl-wa.com

http://xzadmn.pbmoda.com

http://qrztbk.jimin1004.com

http://88wa7x.divenzie.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 正文

马化腾:泛珠发展要下好科技创新和数字变革两手棋

http://www-gd-chinanews-com.bandebrewing.com    2018-10-24 22:38     来源:中新网广东

2011年诺贝尔经济学奖获得者托马斯·萨金特演讲


腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾演讲

  中新网广东新闻9月5日电 (记者 索有为)第十二届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会9月5日在广州开幕,在论坛对话环节,2011年诺贝尔经济学奖获得者托马斯·萨金特,腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾等发表演讲。

  “我会用深圳所产的手机,会用微信阅读发言提纲,正在受益于中国的发明创造。粤港澳大湾区让我想起旧金山大湾区,有一种宾至如归的感觉。”托马斯·萨金特在演讲中称,粤港澳大湾区就像旧金山湾区一样,有很好的大学、工程技术人员,而且有发达的金融市场,以及整个湾区之间的大学和产业之间的紧密联系都有相似之处,而且也是有利的条件。如何能够让那些有想法没钱的人从风险投资以及银行获得融资,把产品实施落地非常重要。

  托马斯·萨金特表示注意到粤港澳大湾区内的大学和企业对新的思想有开放的态度,良好的竞争与合作打造了一个尝试新思想的环境。科学家和创造家们交流互鉴、相互合作、共同配合、互相挑战,这样才能够使得城市群进行创新。包括像一些咖啡店都能够把好的人才聚在一起碰撞思想,这就是粤港澳大湾区让他感觉到美妙的地方。

  马化腾在演讲中表示,2003年泛珠合作正式开启,过去15年泛珠地区的数字基础设施得到了长足发展,互联网用户的数量翻了7倍多,新兴科技产业成长迅速,双创氛围浓厚。在全球新一轮科技和产业革命的背景下,泛珠区域发展迎来了一个新的起点,如何推动经济社会的全面数字化转型升级,是区域发展中面对的一个重要的机遇和挑战。

  马化腾提出,在泛珠地区这个更大的棋盘上要下好科技创新和数字变革这两手棋,特别是通过数字变革穿针引线,把“9+2”省区这11颗明珠串起来,集结成数字泛珠,真正发挥产业集群和协同创新的效应,实现“9+2>11”。今年腾讯提出的目标是希望成为各行各业的数字化助手,助力泛珠地区各行各业的数字化转型升级,为大家提供最有效的数字接口和最丰富的数字工具箱,并且和泛珠地区的政府企业一起共建数字生态。

  马化腾介绍,在民生政务领域,腾讯目前在各地政府开启了数字化的时间表。在广东建设的“数字广东”,结合今年政府机构改革的目标,再造办事流程,让民众和企业真正感受到便捷高效的政府服务。在广东省的重视支持下,腾讯与广东的三大电信运营合资成立了“数字广东”公司,以及和华为公司合作具体协助省级数字政府的建设工作。半年的时间上线了“粤省事”小程序,涵盖超过260多项民生服务。小程序上线短短一百天注册用户超过350万。

  “我相信数字广东模式能够为泛珠各省区建设数字政府带来一种可行的选择和启示。”马化腾说,“科技湾区、数字湾区、数字中国将成为三个同心圆,在数字变革中我们要推动三圆协同一起发展。”他希望借助数字化政府,粤港澳大湾区和泛珠地区实现水涨船高的发展,做好区域创新和协同创新。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
昆带山路 李传仁 岷县 南墅 百菊路
毛祁镇 郑庄镇 径新 小坞场 和平张庄村委会
早点夜宵加盟 北京早餐加盟 灯饰加盟 早餐店 加盟 特许加盟
早餐加盟排行榜 早餐加盟网 我想加盟早点 快餐早点加盟 早餐类加盟
新尚早餐加盟 天津早餐加盟 正宗早点加盟 健康早点加盟 哪家早点加盟好
粗粮早餐加盟 清真早点加盟 快餐早点加盟 山东早点加盟 早餐亭加盟