https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

http://629z36.nrg-fx.com

http://nebtny.drbcroy.com

http://n7o7sj.lnnpc.com

http://zzpgkw.suvichebq.com

http://edpmjx.loftsms.com

http://tqetxs.dsstrc.com

http://2wpmlx.fygame.net

http://yz2pm4.7dips.com

http://az44we.taskuler.com

http://o4epnz.totiptap.com

青岛地区房地产行业门户

首页 | 买房优惠 | 免费看房车 | 房产新闻 | 楼市资讯 | 二手房 | 租房 | 家居 | 业主论坛

地图
青岛新闻网房产>青岛新房>海阳悦海花园
海阳悦海花园

优惠 在售

住宅 毛坯 多层

纠错

次浏览    条点评    最后更新:2018-10-23

悦海花园70-90㎡亲海洋房均价4500元/㎡ 近轻轨/幼小中环伺

广告 来源:青岛新闻网房产   作者:石丽娟 信息有效期:10天
2018-10-23 06:00:20
奇迹私服发布网 饿了么回应已加大图片识别严重违规者将下线对此事,外卖平台有什么回应?记者随后联系上饿了么。

核心提示:海阳新安新城新盘——悦海花园均价4500元/㎡左右,建面约70-90㎡套二、套三户型,一楼赠送6米进深私家庭院,预计2019年11月交付。

悦海花园咨询电话:400-810-0532转8361

海阳市位于青烟威黄金节点,距三市机场仅1小时车程,境内青威、同三、烟海、烟威等多条高速公路纵横交错。2012年海即跨海大桥的通车将青岛与海阳的直线距离缩短至40分钟车程。青岛至海阳城市轨道交通项目的启动,进一步放大海阳与青岛的同城效应。

鲁能海蓝金岸,海景房,现房,海阳,青岛新闻网
海阳交通配套升级中

2012年海阳成功举办第三届亚洲沙滩运动会,2015年海阳旅游度假区更是成功入选首批“国家级旅旅游度假区”,2018年,海阳市以“亚洲金滩”的美誉荣获“2018中国避暑休闲百佳县榜”第一名,这是海阳连续第四年入选“中国避暑休闲百佳县”。

鲁能海蓝金岸,海景房,现房,海阳,青岛新闻网
海阳一线海景

与青岛相似的山海景观和气候条件,也使得海阳吸引了越了越多岛城购房者来此置业、安家,一时间热度不减。

悦海花园70-90㎡洋房均价4500元/㎡ 一楼送庭院

海阳新安新城新盘——悦海花园西侧临近辛安镇政府行政中心,建面约70-90㎡套二、套三户型,均价4500元/㎡左右,性价比备受购房者认可。

悦海花园,开盘,洋房,海阳,青岛新闻网
悦海花园规划图

在青岛市区上班,跟随新闻网看房车前往悦海花园看房的赵先生表示,用在青岛的首付的价格,就可以在海阳全款购置一套亲海洋房,门槛低,压力也相应减少很多。

悦海花园,开盘,洋房,海阳,青岛新闻网
悦海花园社区实景图

10月7日,青岛新闻网免费看房车将再度带领网友走访悦海花园项目,意向购房者可在下方报名,免费随车看房。

悦海花园,开盘,洋房,海阳,青岛新闻网
 >>>报名10.7海阳线免费看房车

项目整体均为5-6层花园洋房,70年大产权,采光、观景效果均不受遮挡。一楼赠送6米进深私家庭院,居住舒适度更高。

悦海花园,开盘,洋房,海阳,青岛新闻网
悦海花园建面约83.2㎡户型图(查看更多户型

悦海花园近轻轨交通便捷 幼小中环伺配套齐全

项目位于丁字湾大桥第一站,交通便捷,业主可近便前往岛城主城区;此外,青岛至海阳城市轻轨(在建中),站点就在项目南侧一公里,未来该轻轨可与青岛地铁2号线、4号线实现换乘,业主可享受零堵塞的轨道城际交通。

悦海花园,开盘,洋房,海阳,青岛新闻网
悦海花园社区实景图

悦海花园亲海而不临海,非常适宜养老居住。同时,项目对面有大型文化广场、家家悦购物广场等大小商超,购物、交通、医疗、金融等配套成熟,日常生活更为便利。

在业主关心的教育配套方面,北侧中心幼儿园、辛安一小、辛安一中均与项目紧邻,教育资源丰富,业主子女可近便入学。

悦海花园,开盘,洋房,海阳,青岛新闻网
悦海花园区位图(查看大图

>>>新闻网免费看房车:10.7三线齐发,西海岸线均价15000元/㎡,即墨均价15000元/㎡,海阳低至6000元/㎡,关注微信公众号“青岛看房车”,每周看房优惠信息早知道。

岛新闻网房产提供信息:

悦海花园网上售楼处 楼盘相册

项目地址:海阳市辛安镇镇中心

咨询电话:400-810-0532转8361

青岛新闻网声明:凡注明“来源:青岛新闻网” 或 “来源:青岛新闻网房产”的所有稿件,版权均属青岛新闻网所有,转载请注明出处。文中所提及的房屋价格等信息仅供参考,实际交易请以案场售价为准;文章内容有效期为自发布日起20天,且仅供参考,不构成投资建议。
本文被阅读
青岛新闻网免费看房车

每周6中午12点50分,在市北区新业广场(西侧露天停车场内)集合。全面了解权威资讯,独享特殊折扣,体会便捷服务。

请选择线路
  • 市南线
  • 市北线
  • 崂山线
  • 李沧线
  • 城阳线
  • 红岛线
  • 黄岛线
  • 胶州线
  • 即墨线

其它报名方式
400-810-0532 转 888 在线咨询 查看本期所有线路 >
青岛新闻网提供售楼热线: 400-810-0532转8361
海阳悦海花园获取优惠

热门标签

看房团
新房资讯
视频看房
蚂蚁攻房
精彩专题
房产商城
楼市风向标
图话青楼
360°看房
高清新闻
楼盘名称 价格(元/㎡) 电话
海阳悦海花园
4500
400-810-0532转8361
楼盘名称 价格(元/㎡) 电话
祥福佳园
9800
400-810-0532转8352
在线咨询 看房约车 微信关注 返回顶部
赛马素 上五庄镇 二菜场 霞园社区 金厂峪镇
张家大瓦房 龙街乡 众合公司 刘楼 蔡甸
绝味加盟 早餐 加盟 特色早点加盟店排行榜 早餐店加盟哪家好 早点小吃加盟网
早点加盟店排行榜 豆浆早餐加盟 早餐饮品加盟 早餐豆腐脑加盟 早餐饮品加盟
北京早点小吃加盟店 天津早餐加盟 早餐馅饼加盟 绿色早餐加盟 移动早餐加盟
早餐面馆加盟 绝味加盟 大华早点怎么加盟 早点加盟连锁 早餐小吃店加盟