https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

http://ubcits.cdm-fs.com

http://yzrmm4.fmzddz.com

http://3sd2ao.hbstbp.com

http://j7lmnb.dtftship.com

http://c40hlc.fslehong.com

http://kf2efy.nasuyu.com

http://mnccf7.uyjyfu.com

http://8i25vk.yj628.com

http://dj7su0.rwine1982.com

http://nozqsj.jlfcjc.com

化解短视频飞速发展的隐忧

发表于  09/27 06:30   约5分钟

 

QQ截图20180926144114 

 在高铁上越来越多的人在看快手,满耳都是抖音中的热歌热曲。为什么大家都在看短视频?

 看短视频没有什么门槛,它是比文字更加省力的一种信息消费模式,也更加直观。有朋友跟我说,看短视频两个小时,放下后会发现根本不记得看了什么。对,短视频通过隐藏时间,从而消耗时间。就思维深度而言,在浏览过程中的思考性较弱。相比之下,文字还是要好一些,因为阅读过程本身就是思考过程。如果把大脑和眼睛看作人最重要的两个认知器官,我们到底给这两个器官喂什么,决定了它们能给你反哺什么样的结果。所以不妨多收藏、点赞有价值的短视频,以此来训练机器,使其在学习过程中给你提供更多有价值的内容。

 短视频类应用还有几个突出特点:

 一是2020年5G大规模商用后,用户时长还将大幅度上升,大概率会出现视频APP使用时间多于社交通信APP的情况。当然社交通信类APP也面临视频化和三维化的发展压力。

 二是短视频进一步优化了操作。短视频是最适合单手操作的卧式浏览类APP,也可以理解为是最人性化的操作互动模式。

 三是短视频的滤镜算法迭代无出其右。短视频看上去是内容,但内容的展现越来越和新技术绑定在一起。这时就需要大数据、人工智能和增强现实。短视频是增强现实的重要应用领域。短视频竞争的核心在于各类增强滤镜算法,这可能是大家没太关注的一个重要细节。

 四是短视频往往从美女流量开始,逐步生活化,激活了人群中的视频爱好者。当内容足够多元化和新鲜时,就会创造新的亚文化,“创星”能力一流,当受众足够多时,稳定一段时间,就形成了大众文化。

 五是短视频的竖屏传播能力强于横屏。有人说:视觉注意力提升两倍,点击率提升1.44倍,互动率提升41%。短视频算是更加彻底的手机原生态产品,充分利用了手机的竖屏特征。

 六是抓住了年轻人的网络社交圈感知变化。今天的年轻人在微信里其实不太好过,自己的老爹老妈、老师老板都在朋友圈中,发东西多少有点不便。他们需要新的产品、新的体验,抖音恰恰就是这样一个产物。

 七是短视频的兴起带来非知识阶层的互联网化。在短视频平台的推动下,中国舆论场明显整体下探至劳工阶层。

 八是拟态陪伴。看久了短视频的美女就是这个效果,你对视频中美女的一颦一笑都看得深入肌理,这种女友的替代效应是短视频成瘾的一种特征。文本表达的高点已经过去,未来是形体视频表达的时代。拟态陪伴效应将在短视频、AR、VR和机器人社会中越来越凸显。

 九是短视频带来整体用户年龄的下沉。我们注意到很多两、三岁的孩子也在看短视频,其中很重要的一个原因是父母互联网能力的代际传承。未成年人的网络消费与表达值得关注。如何保护未成年人不受到网络伤害已经成为急需研究的问题。

 十是短视频内容特征的发展理念至少已经分野为两种:一种是记录美好生活,强调内容的美化与美颜;另一种是记录真实生活,强调原生态地记录客观世界。在我看来最好的状态是记录真实、发现美好。

 综合来看,现在的媒体越来越朝两个方向演化:一类是耗时减压型,一类是流量增压型。

 前者希望大量消耗时间,生活即浏览,浏览即存在。在生活状态中消费时间,自然就没有精力和行动力去给别人和社会造成压力。这类信息流质确实没什么信息内涵,所谓短视频5分钟,网络1小时,人间大半天。看完就忘,时间和精力也消耗完了。随着机器人和人工智能的发展,人类将越来越多地生活在耗时减压型媒体生态中。

 第二类是流量增压型。这类媒体,要的就是关注、焦虑和压力,这种压力既会传导给体制,也会赋予社会,好处就是社会在压力中进化,坏处就是有些人不喜欢。不管怎么说,相当一部分人就是在这两大类媒体中漂泊,最后的结果,要不是“佛道系”,要不是焦虑系。短视频的发展倾向也将会是这么两种潮流。

 未来10年是视频的时代,特别是短视频的应用将更加普及,其用户量还将继续增长。抖音系以及快手对垒美国的短视频类应用有优势,中国在短视频领域会领先于美国。由此,也就更有必要在切实保护未成年人的网络健康同时,以主流价值观引领内容潮流,加速发展短视频应用。

 

2018-10-238

2018-10-2341

9 位网友推荐了本文

5730 次阅读    0 次回应

专家

沈阳

清华大学教授 /  3 篇文章

+ 订阅

所属数据库

热点

最新鲜,最热辣的时事评论。无惧冲突辛辣,只忧平庸逐流。

+ 订阅

回应

登录评论

您还能输入 300 字

发送

思客

化解短视频飞速发展的隐忧

您可以添加如下代码,然后复制粘贴到你要引用的网站下

预览

化解短视频飞速发展的隐忧

未来10年是视频的时代,特别是短视频的应用将更加普及,由此,也就更有必要以主流价值观引领内容潮流,加速发展短视频应用。

010020040520000000000000011103170219537784
?
我的书签

扫码关注思客

意见反馈
宜州市 滨海旅游渡假区 肃州区 恒基中心国际公寓 一电厂
两江国际机场 走马 磨黑镇 北京大兴区旧宫镇 沙渭村
双合成早餐加盟 凡夫子早餐加盟 绝味加盟 包子早餐加盟 天津早点加盟
卖早点加盟 北方早餐加盟 便民早点加盟 早点加盟连锁店 湖南特色早点加盟
早餐粥车加盟 早餐亭加盟 五芳斋早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 特色小吃早点加盟
网吧加盟 移动早餐加盟 早点小吃加盟店 江苏早餐加盟 安徽早点加盟