https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/2k400y/

http://ebnv92.vectortea.com

http://utdrm2.juscap.com

http://qlcac9.cq-sunkin.com.cn

http://czoe99.forgetz.com

http://cykgdp.gdhuaxi.com

http://nmawvh.tipparna.com

http://gc9v24.rwine1982.com

http://ca1edt.obesipatia.com

http://25zosa.xxkmst.com

http://k0n4r4.xjxgxd.com

新闻频道>>体育
 • “都市水墨”传播都市文化
 • 市师德师风宣讲团“开讲”
 • 哈医大一院举办心脏病义诊
 • 核查公墓建设清查收费价格
 • 哈站北广场旁过街天桥投用
 • 新型防爆车“剑齿虎”帅气
 • 十一期间办护照有绿色通道
 • 小型客车国庆节免费走高速
 • 一项网球赛是怎样运营的?
  北京晨报2018-10-23 10:25

  从2014到2018,作为WTA超五赛事的武汉网球公开赛迎来了第五个年头。从创办之初,这项赛事就承担了培育中国中部地区网球市场、为中国本土球员成长助力的重任。从本届赛事来看,武网正在朝着这个目标有条不紊地前进。在战绩方面,共有5名“金花”晋级正赛,追平去年参赛人数的同时,王蔷和张帅闯入16强更是成为赛事最大亮点。在运营方面,在球员们已经感受到赛事的诚意和温暖的同时,组委会的软硬件条件也在不断提升。

  组委会 一手建馆 一手推广

  作为总奖金额274.6万美元、冠军积分高达900分的WTA超五赛事,武网已经加入到女子网坛的世界版图之中,成为WTA赛事体系中重要的一环。

  不过,相对于欧美地区,武汉的网球基础相对薄弱,引入一项顶级赛事的难度超乎想象。武网赛事总监朱建斌仍然记得赛事初创时的紧张和艰辛,从说服WTA同意将赛事从东京“平移”到武汉开始,到修建一座能够容纳5000人的场馆,再到具体的竞赛组织、球员服务、媒体宣传……每一项都是重任,每一项都在和时间赛跑。

  “时间紧任务重,但是我们既然承诺了,就要按时按质地完成。”朱建斌回忆道。2013年7月光谷国际网球中心的5000人馆动工,一年后的7月举办了ITF赛事作为测试赛。两个月后,首届武网的大幕拉开,大小威、莎娃、科维托娃等顶级巨星同场竞技。2015年,可以容纳15000人的中央球场正式开馆——它的名字叫做“旋风”,按照大满贯赛事标准兴建。

  在打造顶级赛事的同时,武网也在加大力度推广网球在城市中的普及度。“2014年我们开始组织城市俱乐部业余联赛,5年来累计参赛人次超过1.5万。2015年,我们又利用武汉丰富的高校资源举办大学生网球联赛,4年来累计参赛超过1万人次。”武汉体育发展投资有限公司总经理李秋萍介绍道,“今年我们将武网大学生联赛、志愿者招募、球童招募、武网小记者活动系统整合优化为武网YOUNG计划,期待以世界顶级职业赛事为引领,携手学校推动体育素质、人文素质教育。”

  球员 大牌驾临 获得认可

  在朱建斌接受采访的时候,王蔷的比赛正在旋风球场进行。中国金花的每一次得分都能激起现场观众的掌声和欢呼声,王蔷也真正意义上在这片球场里刮起了一股“中国旋风”。

  上赛季,持外卡出战的她在这里闯入第三轮,在16进8的时候不敌卡·普利斯科娃。今年她再次收到外卡重回武汉。她延续了火热的手感,在第二轮成功复仇普利斯科娃,再一次晋级16强。昨天王蔷又进一步,继续刷新中国球员在这项比赛中的最好成绩。

  “能在国内参加高级别的巡回赛是我从小的梦想,武网也是我最喜欢的赛事之一。在主场比赛,听着球迷的加油感觉非常美妙。”她在赛后的致辞里感谢了主场球迷的支持,也感谢了组委会给予自己机会。

  两届赛会女单冠军得主科维托娃是李娜的好朋友,也是武网和武汉人的好朋友。“很高兴能够回到这里,场馆非常漂亮,我也很享受在这里打球的感觉。每周我们都要在不同的城市和场馆切换,但是当你来到自己曾经有过出色发挥的赛事当中,你很容易调试好自己。”当被问到如何看待自己“武汉妹妹”这个昵称时,她笑着说:“我觉得我已经是这里每一个人的妹妹了,尽管我还不会说中文……”

  不只是科维托娃,世界排名前两位的哈勒普、沃兹尼亚奇以及卫冕冠军加西亚都对武网赞誉有加。对此,武网外籍赛事总监法瑞斯表示,对于赛事来说,这是一个积极而健康的信号,展示了世界上最好的球员们对武网的认可。

  球童 领悟网球 传承精神

  “我叫张子煊,杨钊煊的那个‘煊’。”19岁的张子煊从热闹的球童休息室里走出来,介绍自己的名字时,提到了刚刚在雅加达亚运会上搭档徐一璠夺得女双金牌的国家队球员杨钊煊。

  从2014年第一次接触球童工作,到如今的球童培训师,张子煊和网球的情缘始于武网初年。“其实在做球童之前我对网球一点也不了解,但慢慢发现它是非常好的锻炼机会。”

  做球童的第二年,张子煊给自己定个了目标——去法网。“不过,等到真的去了法国,我最先感受到的其实是中法球童的差距。首先是亚洲人肌肉条件不是那么好,你需要做更多身体上的训练;其次是法国球童95%以上都是打了很多年网球的,在技能和球感上都比我们好。”

  因为这些差距,她更加努力地学习,理解法网的球童文化和服务细节。一个星期之后,她成了武网和中网选拔的8位球童之中第一个进入苏珊·朗格伦球场的球童。

  从去年开始,她成为了武网的球童培训师,把自己多年服务武网的经验以及在法网学到的东西传授给更年轻的球童。“我从法网带回来很多体会,最重要的是标准动作和球童文化。在罗兰加洛斯,不管做什么都是有标准动作的,整场比赛看着会非常美观,但目前我们在这方面还有差距,只是要求快速到位就行。球童在法网的地位非常高,即便因为年龄大了不能再当球童,他们也会回来做球童培训师——每一个培训师都做过球童,我希望这种传承也在我们武网呈现出来。”

  志愿者 情系武网 认真负责

  在武网的新闻中心,每天都有一群志愿者在为来自全国乃至世界各地的媒体提供服务。他们早上8点就要到岗,晚上一直坚持到最后一场发布会结束,所有的记者都收工以后才能“下班”。有些人的学校和住地离球场很远,但组委会贴心地为他们安排了住宿。

  阎路平是武汉理工大学研一的学生,他和他的小伙伴们每天在新闻中心统计记者人数、分发比赛日程表、解答各种疑问,同时也要在新闻发布厅服务媒体提问。事情有点琐碎,但他们工作起来都非常认真,因为就像球员和球童一样,整个光谷国际网球中心的志愿者们也是比赛不可或缺的一部分。

  “2014年我刚上大学,那是武网元年。从那一年开始,我本科四年没有错过任何一届武网。”阎路平说,“原来只是坐在看台上观赛,从来没有像现在这样,有机会坐在媒体沟(摄影记者在球场边拍照的区域)里这么近距离地看到球员,恨不得连她们脸上的雀斑都看得一清二楚。”不过,他们坐在媒体沟并不是为了看球,而是要为摄影记者提供服务,而且这样的机会并不多,也需要他和伙伴们轮换,但能够有这样的感受,对他来说已经是很新鲜和完美的体验了。

  他说自己从小学的时候就开始看网球,当时喜欢的球员是海宁和萨芬娜。如今这两位前世界第一都已经退役,他的偶像换成了哈勒普,“因为她不但是一名好球员,也是一个好人。”作为武网元年的观众和现今的参与者,他感谢武网给自己提供了可以看到偶像的机会,也相信这项新生的赛事会越来越好。

  北京晨报武汉专电

  特派记者 葛晓倩

  稿源: 北京晨报)
  作者: )
  编辑: 曲晨辰
   
  免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非哈尔滨新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
 • 赏秋踏遍五花山 人不老风景好
 • 哈市评出24家“星级农庄”
 • 大冬会火炬传递在哈举行
 • 举办大型群众活动必须制定应急预案
 • 中国·哈尔滨五花山赏秋节开幕
 • 社保自助一体机覆盖各区级医院
 • 哈市严打涉重金属企业非法排污
 • 菊花“香”传十五载 花香园美醉金秋
 •  
 • 习近平在辽宁考察
 • 商务部:美极限施压不会把中国经济拖垮
 • 中央追授黄群等同志“全国优秀共产党员”称号
 • “双西公路”全线贯通 中国至欧洲实现全程高速
 • 香港告别“超低息”时代 官方:未来加息机会大
 • 9月中国好人榜浙江宁波发布 好人如山善念似海
 • 农业农村部:秋冬种要实现“一稳、一扩、三提升”
 • 欧洲央行认为贸易战全面扩大对美国伤害更大

 • 版权所有:哈尔滨新闻网 Copyright 2011-2015 www.my399.com All Rights Reserved

  国新网许可证编号:2312006004 经营许可证编号:黑B2-20060663 黑ICP010010-2

  如有任何问题请联系我们 未经许可禁止转载 复制 Email:web@my399.com
  黄村火车站北 乐都 白岩门 石狮市地方税务局永宁分局 甘沟驿乡
  西港乡 湖光巷 西营二村 吉山中路 已撤销
  早餐粥车加盟 早餐加盟品牌 雄州早餐怎么加盟 首钢早餐加盟 天津早点小吃培训加盟
  健康早餐加盟 清美早餐加盟 安徽早餐加盟 湖北早餐加盟 春光早点加盟
  早点店加盟 早餐加盟开店 卖早餐加盟 早餐面馆加盟 早点项目加盟
  美味早点加盟 连锁店加盟 早点加盟店10大品牌 早餐加盟排行榜 早点快餐店加盟